21
Yerusalem Wà Mó Shut Doq Ló Nyi É U Lhê Hkyô
Ngamoq gi, yhangmoq lé kang pyâm to luî, lhaî jî chûng mù, nyâng za Kusa zinlóng má jé é nghut lhê. Hau htang nyí gi, Rode zinlóng má jé mù, haû mai Patara wà má dum jé bê. Haú wâ má Hpinisi mau shut dap ló é lhaî lé, ngamoq myàng luî, haû mai chôm jî chûng bê. Haú hkûn, ngamoq gi, Kupru zinlóng lé myàng jáng, hau é loqyo hkyam dông laî ló luî, Suriq mau shut e ló le, hpugá zê lé hkyó râ matú, Turuq myuq má nô é nghut lhê. Haú wâ má, chángzô pé lé myang hô luî, yhangmoq chyáng nyhit nyí bíng yu é. Chángzo haú bang gi, Chyoiyúng Woi-nyí èq lhoq pûn é dông Poluq lé Yerusalem wà mó shut a ló râ matú, chôm hkûm akô. Nghut kôlhang, nyhit nyí haû lai jáng, ngamoq gi, ngamoq é hkyowuì shut dum xoq sô htoq ló bê. Chángzô pé lhunglhâng bang gi, yhangmoq é myi zo wuì eq rahá, ngamoq lé wà shinggan jé shoq châng dé kôluî, ngamoq gi, yhangmoq eq rahá wuiyàm má hkyihput htuq mù, kyû chôm dung bê nghut lhê. Hau htâng, rayuq eq rayuq ban shi-kyâm lhum jáng, ngamoq gi, lhaî má wàng bê; yhangmoq gi, yhûm shut dum tau ló byuq bekô nghut ri.
Ngamoq gi, Turuq myuq mai lhaî jî chûng mù, Toleme wà má jé ló bê. Ngamoq gi, haú wâ mâ é gumang wuì lé shichyên yù mù, yhangmoq eq rahá ra-nyí chôm nyi kûn é nghut lhê. Htang nyí gi, ngamoq haú wâ mai htoq ló mù, Kesare wà mó má dum jé bê. Haú wâ má, haû htuqluq htuqbang nyhit yuq* má bò sû, gabú danglù hko taî é Hpilip gá su é yhûm má, ngamoq wang bíng bê nghut lhê. Yhang gi, yhang hku tô é byizo zomyi myiqhtoi myi yuq wó ri.
10 Ngamoq gi, haú yhûm má rayoq zo nyi é htâng má, Agabu gâ é myiqhtoi rayuq, Yuda mau mai jé lé ri. 11 Yhang gi, ngamoq chyáng jé lé luî, Poluq é hpyihit lé yù mù, yhânggùng yhang loq eq hkyî pé má tui mù luî, taî é gi, "'Shî hpyihit yhumsîng lé, Yerusalem wà mó mâ é Yudaq byu pé mai shî su kut lhom tui luî, tûngbaù pê é loq má ap pyám kó râ nghut lhê;' ga luî, Chyoiyúng Woi-nyí taî ri." gâ ri.
12 Dang haû lé wó gyo jáng, haú mâ é bang eq ngamoq gi, Poluq lé Yerusalem wà mó má a doq ló râ matú, gyai yhang chôm hkúm bê nghut lhê. 13 Nghut kôlhang, Poluq gi, "Nungmoq gi, haî mù luî ngaubyi ngau-nhap kut é eq, ngo lé myit wum gyui râ dông kut nyi akô lhú? Ngò gi, Yhumsîng Yesuq é yanmai, Yerusalem wà mó má, tuî é hui râ za a nghut, shî hkâm râ matú le rì rì nghut lhê." ga tû taî pyâm ri. 14 Yhang lé wó taî hkúm râ su a dut lo jáng, ngamoq gi, "Garai Gasang ô nau é dông nghut sháng gaq." nghu luî, zim za chôm nyi bùm bê.
15 Hau htâng má, ngamoq gi, zè món chûng mù Yerusalem wà mó shut doq ló bê nghut lhê. 16 Kesare wà mó mâ é chángzô pé ra-am le, ngamoq eq rabyìn za nghut kôluî, yhangmoq gi, ngamoq lé Kupru byù Manason ga sû, hí hí lhê é chángzo rayuq é yhûm má shuî ló mù, yhâng chyáng bíng nhang akô.
Yerusalem Wà Mó Má, Yakuq Lé Ê Huî É Hkyô
17 Yerusalem wà mó má ngamoq jé é hkûn, gumang wuì gi, ngamoq lé gabú tung lhom hkûlum yu akô. 18 Htang nyí, Poluq eq ngamoq gi, Yakuq lé ê huî le, hpúng suwún wuî le zîng nyi to láng akô. 19 Poluq gi, yhangmoq eq ban shichyen jáng, yhang wùn waq laî lo é hpúng mû dông mai, Garai Gasâng èq tûngbaù pê chyáng kut byi bê hkyô pé lé, jihkúm nuqguq shit kyô ri.
20 Yhangmoq gi, haû lé wó gyo kôjáng, Garai Gasang lé hkya-ôn akô. Hau htâng, Poluq lé taí kô é gi, "Âmang ê, Yudaq byu pé má lumjíng é bang hkâ-myhó hkyîng mun nghut bê lé, nàng sê lhê. Haú bang lhunglháng gi, jep é tarâ má myit zuq to bê bang chyat nghut bum akô. 21 Nghut kôlhang, yhangmoq lhunglhâng bang gi, tûngbaù pê chyáng nyó lúng tô é Yudaq byù banshoq bang lé, nàng, yhumsing yhangzo yhangshû pê é matú ahpyo-kuq hpyit a ra nghu é eq nga-nhûng é htûng tarâ lé châng nyì a ra nghû luî, Mosheq é tarâ lé tô pyám râ dông mhoqshit ri gâ é dang lé, wó gyô yu bùm bekô nghut ri. 22 Nàng jé bê hkyô lé, yhangmoq wó gyo berâ za nghut lhê. Ahkuî, ngamoq hkâsu kut lo râ lhú? 23 Haû mù, ngamoq taî é dông kut aq, ngamoq chyáng danggidiq mó byi bê byù myi yuq nyi lhê. 24 Nàng gi, haú bang lé ji yù mù, yhangmoq eq rahá lhoq san lhoq yúng yû aq, yhangmoq lé u wó wuq yù râ matú, ahpau le htoq byi aq. Haú hkûn sheq, byù lhunglhâng bang gi, yhangmoq wó gyô tô é hkyô a têng byuq é eq, nàng yhang lháng, jep é tarâ lé, châng kut nyî sû nghut é hkyô lé, sé kó râ nghut lhê. 25 Lumjíng é tûngbaù pê é matú kúm gi, hparà lhô pé lé tîng byî é zoshuq, sui, lingzing mai myhik sat é dusak sho eq ashop é dông gungsho zùm yap é hkyô pé lé, yhangmoq koi pyám râ matú, ngamoq chôm doqdan luî, kâ hûn kat bê nghut lhê." ga akô.
26 Haû mù luî, Poluq gi, hau htang nyí haú bang lé ji yù luî, yhangmoq eq rahá, lhoq san lhoq yúng yû mù, noqkuq yhûm má wàng luî, yhangmoq yuq hkangmó é matú hkungga wó byi shoq ga, yhangmoq é lhoq san lhoq yúng buinyì ngap bê hkyô lé, taî kyô ri.
Poluq Chyup Yû Huî É Hkyô
27 Buinyì nyhit nyí haû ngap râ yàm má, Asia mau mâ é Yudaq byu pé ra-am gi, noqkuq yhûm má Poluq lé myàng kômù, shiwa byu pé lé shuî gabyong luî, yhang lé chyup yû mù, garû taí kô é dang gi, 28 "Israelaq byu pé ê, garúm yû keq, shí yuq gi, nga-nhûng byuhú lé le, jep é tarâ lé le, jowò shî lé le, shut shai é dông jowò hkangmó mâ é byù banshoq lé mhoqshit sû nghut ri. Hau htoq agó, noqkuq yhûm má Grik pé lé shuî háng é eq, chyoiyúng jowò shî lé achaq achyut kut é sû nghut ri." gâ akô. 29 (Hkâsu mù gâ le, yhangmoq gi, Ehpesu myuq byû Trohpimu ga sû eq Poluq wà hkaû má rahá nghut kô é lé, myàng kômù, haú yuq lé noqkuq yhûm shut shuî háng nhô ngam pyám kô é yanmai nghut ri.)
30 Rawà gón gabyông lo mù, shiwa byu pé lhînghkyuq mai din lé lô kôluî, Poluq lé chyup zing to uchyang, noqkuq yhûm shinggan shut she hkyut htoq ló akô. Haú hkûn jáng, hkum pé lé myhî pyâm akô nghut ri. 31 Poluq lé yhangmoq sat râ dâ nyì kô é hkûn, Yerusalem wà gón gabyông nyi akô gâ é hkyô lé, Romaq dap up zaû é no má, lò jé ri. 32 Haû mù, yhang gi, radá dâm shô up gyezau ra-am eq gyezô pé lé shuî chûng mù, byù hpúng shut, din yán gyó ló akô. Yhangmoq gi, gyezau eq gyezô pé lé lhom myàng kôjáng, Poluq lé nhuq nyi é mai hkyîng byuq akô nghut ri.
33 Haú hkûn, dap up zau hpó gi, Poluq chyáng ê jé mù, yhang lé chyup yû luî, toqjâng tui í hkat eq tuî to nhang ri; hau htâng, yhang ó yuq nghut é hkyô lé le, haî kut shut é hkyô lé le myî wú ri. 34 Shiwa byu pé kúm gi, rayuq rajung ga garû bum akô. Haû mù, gyezau hpó gi, lûm garu kô é yanmai, têng é hkyô lé rago a wó sê yù jáng, Poluq lé gyewap má shuî ló nhang ri. 35 Poluq gi, zumhtâng wang má jé lo é hkûn, byù moq mó lûm htim chyîn chyap lô kô é yanmai, gyezô pé gi, yhang lé waq doq ló akô. 36 Shiwa byu pé gi, "Yhang lé sat pyám keq." ga châng garû nyi akô nghut ri.
Poluq, Yhumsing Gùng Mara A Bo É Lé Taî Sân Kyô É Hkyô
37 Gyezô pé gi, Poluq lé gyewap má shuî wàng râ za nghut é hkûn, Poluq gi, dap up zau hpó lé, "Ngò nàng lé dang wó nyô râ lhú?" ga myi jáng, dap up zau hpó gi, "Nàng, Grik myíng dat mu lhê lhú? 38 Nàng gi, hí hkûn gumlau kut mù, byù sat wún bang myi hkyîng lé, yoso shut shuî htoq ló é sû, Egutuq byû a nghut lhú?" ga tau myî ri.
39 Haú hkûn, Poluq gi, "Ngò gi, Kiliki mau Tarshu myuq mâ é Yudaq byû nghut lhê; ngò nyi é wà gi, wà chyap wà zo za a nghut, jeju mai, byù shí bang lé ngò dang taí râ ahkáng byi laq." ga dûng ri.
40 Gyedap up zau hpó ahkáng byi jáng, Poluq gi, zumhtâng má yap to mù, shiwa byu pê shut loq he ri. Haú hkûn, yhangmoq lhunglhâng bang zim byuq kômù, Poluq, yhangmoq lé Hebre myíng dông taî é gi,
* 21:8 Lagyo 6:1-6