22
"Gumang wuì eq îwa pé ê, ahkuî, ngò mara a bò nghu taî é dang lé gyô wú shi keq." gâ ri.
Yhangmoq gi, yhang Hebre myíng dông taî é dang lé wó gyô bùm kôjáng, gyai yhang zîm byuq bekô. Haû mù, Poluq xoq taî é gi, "Ngò gi, Yudaq byù rayuq nghut lhê. Kiliki mau Tarshu myuq má choq hpyit kôlhang, wà mó shî má nyi kô lò sû nghut lhê. Ngò gi, nga-nhûng îchyí îwa pê é jep é tarâ lé, Gamalelaq é loq má jihkúm nuqguq mhoq yû luî, hkû-nyí lhê é nungmoq lhunglhâng bang su, Garai Gasang lé gyai myit zìng zuq é sû nghut lhê. Ngò gi, shí Hkyô cháng bang lé shi é jé shoq, zing-rî wú é sû eq, myiwe yuqgè ó yuq lé nghut kôlhang, chyup yû mù htóng má lhûng pyâm wú bê sû nghut lhê. Hkyangjong mó eq byìn tú wap suwún wuî lhunglhâng bang gi, ngá é saksê pé nghut akô. Ngò gi, Damaskuq myuq má nyi é yhangmoq é Yudaq gumang wuì lé byi râ laiká yhangmoq chyáng mai wó yu chûng luî, haú mâ é bang lé le Yerusalem wà mó má dam byi râ matú, chyup tuî ló râ nghû, Damaskuq myuq shut e é nghut lhê.
Nyigûng tû zó lé, ngò Damaskuq myuq shut sô chyâng ló nyi é hkûn, maubó gi, ngá é lhînghkyuq má mauhkûng mai byodàn tung duqbó to bê nghut ri. Haû mù, ngò myigùng má lêng gop tô le, wó gyô kat é danghtê gi, 'Sholuq, Sholuq, nàng ngo lé haî mù zing-rî nyi lhê lhú?' gâ ri.
Ngò le, 'Yhumsîng ê, nàng ó nghut lhê lhú?' nghu myî kat jáng, 'Ngò gi, nàng zing-rî wún é sû, Nazaret wà byù Yesuq nghut lhê.' ga luî, Yhang tû taî kat ri. Ngò eq rahá e ló é bang kúm gi, maubó lé myàng kôlhang, ngo lé taî é danghtê lé a sê gyo kó nghut ri.
10 Dum, ngò gi, 'Yhumsîng ê, ngò haî kut ra râ lhú?' nghu myi jáng, haû Yhumsîng gi, 'Toq mù, Damaskuq myuq má wang ló aq, nàng kut râ matú wò byî tô é hkyô pé lhunglháng, nang lé haú má lhom taî kyo berâ nghut lhê.' ga ngo lé dum taî ri. 11 Haû maubó é shingkâng é yanmai, ngò myoqjit byuq mù, ngá é byinzùm wuì gi, Damaskuq myuq shut ngo lé loq mai she wang ló akô.
12 Haú hkûn, Anani gâ é yuqgè rayuq ngá chyáng lé huî ri. Yhang gi, jep é tarâ lé gyuq hkunggâ é eq, haú má nyi é Yudaq byû lhunglhâng bâng é hí má myoqdong gyai wó é sû nghut ri. 13 Yhang gi, ngá nâm má yap to luî, 'Gumang Sholuq ê, náng myoq myàng aq hkoi!' ga taî ri. Haú hkûn jáng yhang, yhang lé ngò wó myang kat bê nghut lhê.
14 Yhang dum xoq taî é gi, 'Nga-nhûng îchyí îwa pê é Garai Gasang gi, nang lé, Yhang ô nau é hkyô sé sháng gaq ga luî le; Dingmán Sû lé wó myâng luî, Yhâng é nhut mâ é mungdang lé wó gyo sháng gaq ga luî le, hkyin to bê nghut ri. 15 Haû mù, nàng gi, nàng myang é eq wó gyô yu é hkyô pé lé, byù lhunglhâng bâng é hí má, Yhâng é matú saksé hkám byi râ su dut râ nghut lhê. 16 Ahkuî, nàng haî lé láng nyi ashî lhú? Toq aq, Yhâng é myìng lé lang luî wui-myhup hkâm yu é eq, náng é yubak mara pé lé chî sân pyám aq.' gâ ri.
17 Hau htâng, ngò gi, Yerusalem wà mó má dum taû jé ló mù, noqkuq yhûm má kyû ê dûng nyi le, moq byuq ló mù, 18 'Nàng, ngá é hkyô lé saksé hkám râ dang lé, yhangmoq a lhom hap yù kó râ nghut é yanmai, Yerusalem wà mó mai hân htoq ló aq.' ga Yhumsîng ngo lé taî nyi é lé, myoqwup shing-rán dông myang ri.
19 Haû mù, ngò gi, 'Yhumsîng ê, tarajong ralhûm htâng ralhum má nang lé lumjíng bang lé, htóng má chyup lhûng pyâm é eq, hkat bat lhing wún é hkyô lé, yhangmoq sê bum akô. 20 Náng é saksé Stehpan sat hui luî suí shun u lé, ngò nàm má yhang yap to mù, haú hkyô lé myit bo hui luî, yhang lé sat pyám bâng é mebu lé zúng byî é nghut lhê.' nghû tû taí bê.
21 Haú hkûn, Yhumsîng gi, 'Ê aq, ngò, nang lé, wê gâng é tûngbaù pê chyáng nhang kat râ.' ga, ngo lé taî ri." gâ ri.
Poluq, Romaq Mingdán Byû Nghut É Hkyô
22 Shiwa byu pé gi, dang haû hkun jé za gyô yù kômù, "Shî sû é byù gi, myigùng htoq má nyì a gíng, sat pyám keq." ga, htê mó èq garû bum akô.
23 Yhangmoq gi, haû su garu uchyang, yhumsing buhîng lé hkyut dú pyâm lhê, hpuilhup lé mauhkûng shut kyaq tâng lhê, kut nyî kôjáng, 24 dap up zau hpó gi, Poluq lé gyewap má shuî hâng yù nhâng mù, yhang lé shiwa byu pé haî mù shî su ga garû bùm kô é hkyô lé wó sé shoq ga, nhuq bat nhâng luî, myî choq nhang ri. 25 Nhuq bat râ matú shokuq tuî eq tui kôjáng, Poluq gi, nàm má yap tô é shô up gyezau lé, "Romaq mingdán byû ru nghut sû lé nhîng, lháng a jéyáng shimá, nungmoq nhuq bat le gi, tarâ wang akô lhú?" ga taî ri.
26 Rashô up gyezau gi, dang haû lé wó gyo jáng, dap up zaû chyáng ló mù, "Nàng haî kut râ dâ nyi lhê lhú? Shí yuq gi, Romaq mingdán byû sheq ru nghut ri." ga luî, yhang lé ló taî kyô ri.
27 Haû mù, dap up zau gi, Poluq chyáng ê mù, "Nàng gi, Romaq mingdán byû nghut lhê lhú? Taî kyô wú laq." ga myî ri.
Poluq gi, "Ngò, Romaq mingdán byû nghut lhê." ga tû taî ri.
28 Haú hkûn, dap up zau hpó gi, "Ngò lháng ahpau myo myo byî pyám luî sheq, Romaq mingdán byû ru wó dut é nghut lhê." ga tû taí jáng, Poluq gi, "Ngò kúm gi, Romaq mingdán byû dut gû hku lé lo é sû nghut lhê." ga taî ri.
29 Yhang lé myî choq wú râ gâ é bang gi, haú hkûn jáng, yhâng chyáng mai huî zut ló bûm bekô. Gyedap up zau hpó le, Poluq gi, Romaq mingdán byû nghut é lé sé jáng, yhang lé tuî pyám bê nghut é yanmai, gyuq byuq bê nghut ri.
Yudaq Byìn Tú Wapdoq Suwún Wuî Gam Hkoq Byuq É Hkyô
30 Htang nyí, dap up zau hpó gi, Yudaq byu pé mai Poluq lé hun é mara haî nghut é hkyô lé hkyak wó sé shoq ga, Poluq lé tuí hpyi pyám byi mù, hkyangjong agyi pé eq Yudaq byìn tú wapdoq suwún wuî lhunglháng lé ji tsîng to luî, yhangmoq é gung gûng má Poluq lé shuî wàng mù, shap to bê nghut ri.