23
Haú hkûn, Poluq gi, Yudaq byìn tú wapdoq suwún wuî lé wú tsuq to mù, "Ngá gumang wuì ê, ngò gi, hkû-nyí jé shoq Garai Gasâng é hí má sansêng é i-myit èq asak dui nyì bê nghut lhê." ga taî ri. Haû mù luî, hkyangjong mó Anani gi, Poluq nâm má yap to bang lé, yhâng nhut má bat byi keq gâ ri. Haú hkûn, Poluq gi, yhang lé, "But hpyu tô é xewâm* nàng ê, nàng lé sheq Garai Gasâng èq bat râ nghut lhê. Nàng gi, tarâ eq rajung za ngo lé jéyáng râ matú shî má zung to luî nhîng, haî mù tarâ eq shut shai é dông ngo lé bat nhang lhê lhú?" ga taî ri.
Poluq nâm má yap tô é bang gi, yhang lé, "Nàng gi, Garai Gasâng é hkyangjong mó lé wám rhoi lhê lhú?" ga luî, chôm taî akô.
Poluq gi, "Gumang wuì ê, yhang gi, hkyangjong mó nghut é lé ngò a sê pyám mù nghut bê. Chyúmdang má le, 'Náng amyû lé up é sû lé wó rhoî râ a nghut.' ga le kâ tô é nghut lhê." ga tû taî ri.
Hau htâng, haû zîng tô é bang mâ é ra-am gi, Saduke pé, góbang gi, Hparishe pé nghut é lé, Poluq gi, sé jáng, Yudaq byìn tú wapdoq suwún wuî lé, "Gumang wuì ê, ngò gi, Hparishe awut ashín mâ é, Hparishe rayuq nghut lhê. Shî bê bang dum dui toq lô râ hkyô lé myit myoqbyù é yanmai, ngò jéyáng é huî nyi ri." ga luî, garû taî kat ri. Yhang haû su ga taî kat jáng, Hparishe pé eq Saduke pé gi, dang jet jet lhûm lò kômù, Yudaq byìn tú wapdoq hpong gi, gam hkoq ló byuq bekô nghut ri. (Hkâsu mù gâ le, Saduke pé gi, dum dui toq hkyô a joq; maumang lagyo pé le, sobyo pé le, a nyì ga taî bum akô. Hparishe pé kúm gi, haú pé joq lhê ga, lumjíng bang nghut akô.)
Haû mù luî, gyai yhang taî garû bum akô. Haú hkûn, Hparishe hpúng mâ é tarâ sará pé ra-am gi, toq mù, "Shí yuq chyáng hai mara le, ngamoq a myàng nghut ri. Sobyô a nghut jáng, maumang lagyo rayuq yuq, yhang lé dang taí bê nghut jáng gi, hkâsu nghû kó râ lhú?" ga luî, zuq zuq taî htîng lhûm akô nghut ri. 10 Haû su kut gyai yhang taî htîng lhûm lò kôjáng, dap up zau hpó gi, Poluq lé lâng myha pyám kó râ lé chiq é yanmai, yhangmoq chyáng gyó ê mù, Poluq lé haú bâng é gung gûng mai ê lú shuî lò luî, gyewap má shuî wang ló râ matú, gyezô pé lé nhang kat ri.
11 Haú myîn, Yhumsîng gi, Poluq é nàm má yap to luî, "Hkâgyuq, Yerusalem wà mó má nàng ngá é hkyô lé saksé hkám bê eq rajung za, Romaq myuq má le saksé hkám ra shirâ nghut lhê." ga, yhang lé taî ri.
Poluq Lé Sat Râ Haq Dâ É Hkyô
12 Htâng napkyó, Yudaq byu pé gi, Poluq lé sat râ hpaqchyî chôm da kômù, yhang lé a wó sat sat gi, a zo a shuq râ nghut lhê ga, ó le ó dakam yu akô nghut ri. 13 Hpaqchyî shî lé chôm dâ é bang gi, myi xê yuq chyân nghut bum akô. 14 Yhangmoq gi, hkyangjong agyi pé eq suwún wui chyáng ê kômù, "Poluq lé a wó sat sat gi, ngamoq haî le a zo nghû, chôm dakam yu to bê nghut lhê. 15 Hau é yanmai, ahkuî nungmoq gi, Yudaq byìn tú wapdoq suwún wuî eq rahá kut luî, Poluq é hkyô lé rago za myî gon wú râ nghu mhaû é dông, yhang lé nungmoq chyáng wut yù râ matú, dap up zaû chyáng dûng kat keq. Haú hkûn, ngamoq gi, hkyolat má yhang lé lhom sat pyám râ rì rì kut to râ nghut lhê." ga taî akô.
16 Nghut kôlhang, haû lhom haq sat kó râ gâ é hkyô lé, Poluq é yhâng nhammó é yhangzo yuqgè zo wó gyô yù luî, yhang gi, gyewap má wang ê mù, Poluq lé ê taî kyô ri.
17 Haú hkûn, Poluq gi, shô up gyezau rayuq lé ji yù mù, "Zorâm shî lé dap up zaû chyáng shuî ê aq, yhang, yhang lé shit kyo râ hkyô rajung joq lhê ga." ga taî ri. 18 Haû mù luî, shô up gyezau hpó gi, zorâm haû lé dap up zaû chyáng shuî ê mù, "Zorâm shî nang lé shit kyo râ hkyô rajung joq lhê gâ ri ga, yhang lé náng chyáng shuî lé râ matú, htóng byû Poluq gi, ngo lé ji yù mù taî ri." ga, yhang lé taî ri.
19 Haû jáng, dap up zau hpó gi, jauwò má zorâm haû lé yhâng loq mai she ê mù, "Nàng ngo lé haí jung shit kyó nau ri lhú?" ga, yhang lé baú tsik za myî ri.
20 Haú hkûn, zorâm haû gi, "Yudaq byu pé gi, Poluq lé rago za saî myî wú râ su kut mhaú mù, napmá, Yudaq byìn tú wapdoq má shuî yù râ matú, náng chyáng dung kó râ ga, myit chôm huî to bekô nghut ri. 21 Haû mù luî, yhangmoq ô nau é dông hkâgyo byi, hkâsu mù gâ le, Poluq lé a wó sat sat gi, haî le a zo a shuq râ nghut lhê ga, byù myi xê yuq chyân yhang, ó le ó dakam yù bekô nghut ri. Haú bang gi, yhang lé lhom chyup yû râ matú haq lhom to láng kó râ nghut lhê. Ahkuî lháng, yhangmoq gi, mû haû kut râ matú rì rì nghut bûm bekô; náng é ahkáng lé za láng nyi bum akô nghut ri." ga shit kyô ri.
22 Haú hkûn, dap up zau hpó gi, zorâm haû lé, "Nàng, ngo lé shí hkyô shit kyo bê hkyô lé, ó yuq lé le hkâtaî kyo." ga, sidiq byi mù, taû nhang kat bê nghut ri.
Mingzau Hpilik Chyáng Poluq Lé Dé Kat É Hkyô
23 Hau htâng, yhang gi, shô up gyezau í yuq lé ji yù mù, "Hkû-myîn sum hkyíng má Kesare wà mó shut ê râ matú, gyezô pé í shô, myang ji bang nyhit xê, lhâm chûng bang í shô kut mù, rì rì hen to keq. 24 Hau htoq agó, Poluq lé mingzau Hpilik chyáng ngón za wó dé kat râ matú, yhang ji râ myang pé le lajang byi keq." ga, yhangnhik lé pying kat ri.
25 Laiká hun kat é le:
26 "Aróng wó dik é mauzau Hpilik ê, ngò Klodi Lusi gi, nguingón danglù shit kyô kat lhê.
27 Shí yuq lé gi, Yudaq byu pê èq chyup yû mù sat pyám râ dâ nyì bekô za nghut lhê. Nghut kôlhang, ngò gi, gyezô pé eq rahá ê wú le, yhang Romaq mingdán byû nghut é lé wó sê yu é yanmai, yhangmoq chyáng mai yhang lé hkyi lo é nghut lhê. 28 Haû su mù, haî mù yhang lé mara hûn kô é hkyô lé sé nau é yanmai, yhangmoq é Yudaq byìn tú wapdoq má yhang lé shuî jé byî wú bê nghut lhê. 29 Haú hkûn, yhangmoq é tarâ hkyô eq séng luî za mara hun bùm kô é lé ngò myang ri. Nghut kôlhang, shî gíng é eq htóng lhúng gíng é mara haî le a bò nghut ri. 30 Shí yuq lé sat pyám râ hpaqchyî da kô é hkyô, ngo lé shit kyo kô é hkûn, radá dâm, yhang lé ngò náng chyáng dé nhang kat bê. Yhang lé mara hûn nau é bang lé gi, nang hí má yhang hun lhum keq nghû pying kat bê nghut lhê." gâ ri.
31 Haû mù luî, gyezô pé gi, haû pying kat é dang eq rajung za, myín lé yhang, Antipatri wà mó jé shoq Poluq lé dé kat bekô nghut ri. 32 Htang nyí, myang ji bang lé ê châng dé nhâng kômù, yhangmoq gi, gyewap shut dum taû lò bekô nghut ri. 33 Myang jî é gyezô pé gi, Kesare wà mó má jé kô é hkûn, mauzau hpó lé laiká byi mù, Poluq lé le jâng ap byî akô nghut ri. 34 Haú hkûn, mauzau hpó gi, laiká haû lé ban nghap jáng, Poluq hká mau mâ é byù nghut é hkyô lé myî wú luî, Kiliki mau mâ é byù nghut é lé sé jáng, 35 "Nang lé mara hûn bang jé jáng sheq, náng mû lé ngò gôn wú râ." ga taî ri. Hau htâng, yhang gi, Poluq lé Herut é hkohkâm-wâng má byam zúng byi keq ga hkunmó hkyô tô ri.
* 23:3 But hpyu tô é xewâm gâ é gi, gegùn labyoq kut bang lé gâ lhê. 23:5 Htoq Ló 22:28 23:23 Myín sum hkyíng gi, nga-nhûng é myín gau hkyíng nghut lhê.