24
Poluq, Mara Hûn Huî É Hkyô
Hau htâng, ngo nyí lai jáng, hkyangjong mó Anani gi, suwún wuî ra-am eq tarâ sé sû Tertulu lé shuî gyó ló mù, mauzau hpô hí má Poluq lé mara lé taî hun bum akô. Haú hkûn, Poluq lé hí má ji hâng tô é nghut mù, Tertulu, yhang lé mara hûn dang taî hi é gi, "Aróng wó dik é Hpilik ê, ngamoq gi, nyì-ngón yuqyo é hkyô lé nang é yanmai gyai myáng shoq wó hkam yu bum é nghut lhê. Nàng sê up sê hkang é jeju lé, byù myû shî wó hkâm zô nyi é yanmai, ngamoq gi, haû lé hkyô hkat hkangmó eq jowò hkangmó má jeju bûn é myit eq hkam yu nyì bê nghut lhê. Nghut kôlhang, ngò nang lé lhoq hkyik é dông a dut sháng gaq, taí râ dang ratot zo lé, myit hîng hîng to mù gyo byi laq nghû dûng tôngbán lhê ô!
Shí yuq gi, byù lé gunjang sû, mingkan gón mâ é Yudaq byu pé lhunglháng lé shuî gabyong sû eq, haû Nazaret hpúng mâ é hkyô-u shê sû nghut é lé, ngamoq myang ri. Hau htoq agó, yhang gi, noqkuq yhûm lé achaq achyut kut râ dâ nyì luî, yhang lé ngamoq chyup yû mù, (ngamoq é tarâ dông jéyáng râ hen nyi é hkûn, dap up zau Lusi gi, lé lô mù, ngamoq é loq mai yhang lé lé lú shuî yù luî, yhang lé mara hûn bang lé, náng chyáng jé keq ga hkunmó hkyô tô é nghut lhê.) Haû mù, nàng, yhang lé myî wú jáng, ngamoq yhang lé hun é mara banshoq têng é hkyô lé, nàng wó sé râ nghut lhê." gâ ri.
Yudaq byu pé le, haú pé gi, têng lhê ga bo chôm taî akô nghut ri.
Poluq, Mara A Bò É Lé Taî Hung É Hkyô
10 Mingzau hpó gi, Poluq lé dang taí râ dông loq lik kat jáng, Poluq taî é gi, "Zau ê, shí mau bâng é ahtoq má, nàng zanwut myo myo jéyáng byî nyi é hkyô lé, ngò sê é yanmai, ngò gabú myit èq yhumsing matú, mara a bo é hkyô taí bá. 11 Ngò, Yerusalem wà mó má noqkuq râ matú doq e é buinyì raxe í nyí lháng a chyân shi é gi, nàng luì za wó sé râ nghut lhê. 12 Noqkuq yhûm má ngò ó yuq eq taî htîng lhûm é lé lhang, tarajong, a nghut jáng, wà hkaû hká jowò má le byu pé lé shuî gabyông é lé lhang, ngo lé mara hun é bang gi, a myàng kó. 13 Ahkuî, ngo lé yhangmoq hun é mara pé lé, náng hí má yhangmoq saksé lháng a wó tûn shit kó nghut ri. 14 Nghut kôlhang, náng hí má ngò yín yû râ hkyô rahkat gi, yhangmoq èq shut shaî hkyô ga myhîng tô é Hkyô lé cháng luî, ngamoq é îchyí îwâ pê é Garai Gasang lé noqkuq nyi lhê. Jep é tarâ eq myiqhtoi laiká pé má kâ tô é lhunglháng lé le lumjíng lhê. 15 Ngò gi, dingmán é bang eq a dingmán bâng é dum dui toq lô râ hkyô joq é lé, yhangmoq eq rajung za Garai Gasang má myit myoqbyu nyi é sû nghut lhê. 16 Haû mù luî, Garai Gasang eq byu é hí má, ngò gi, râ é hkyô a bo é za, myit é hkyô san za wó dut nyì shoq, shikut nyi lhê.
17 Zanwut tsómra laî é htâng má, ngò gi, ngá é byù myû mâ é myùng bang lé chyunghuq byi râ eq alu kat râ matú, Yerusalem wà mó shut ló jé bê nghut lhê. 18 Haû su kut nyi é hkûn, ngò eq rahá hai byù moq mó le a nyì, haí jung gabyông é hkyô le a htoq, ngò noqkuq yhûm má lhoq san lhoq yúng yû bê hkyô lé za, yhangmoq myang akô. 19 Nghut kôlhang, Asia mau mâ é Yudaq byù ra-am gi, haú má nyi tô é nghut lhê; yhangmoq mai ngo lé mara hûn râ hkyô joq kô é nghut le gi, shî náng é hí má yhangmoq lé jé kó ra nghut lhê. 20-21 Haû a nghut jáng, shî má nyi tô é bang gi, ngò Yudaq byìn tú wapdoq hí má yap to mù, 'Shi byuq bâng é dum dui toq râ hkyo é yanmai, hkû-nyí nungmoq ngo lé jéyáng nyi akô.' nghû luî, garû é dang hkûn mai lai luî, ngò má gotû mara myàng shi kô é nghut le gi, yhangmoq yhang taî kyo kó sháng gaq." gâ ri.
22 Hpilik gi, Hkyô haû lé rago sê lhê nghut mù, "Gyedap up zau Lusi jé jáng sheq, ngò, nungmoq é mû lé doqdan byi râ nghut lhê." ga luî, yhangmoq lé ahkyíng htot kat byî ri. 23 Poluq lé le, zúng za zúng to mù, yhâng é buinùm ji-myi wuì mai yhang ra châ é hkyô lajang byi naû kô é bang nyi le gi, ahkáng byi keq ga luî, shô up gyezau lé hkunmó hkyô kat ri.
24 Buinyì rayoq zo laî é htâng má, Hpilik gi, Yudaq myiwe myhí nghut é sû yhangmyi Drusila eq jé lé mù, Poluq lé ji lò nhâng luî, yhang, Hkrisduq Yesuq lé lumjíng hkyô taî kyô é le gyô yu ri. 25 Poluq gi, dingmán hkyô, yhumsing gùng lé hkang é hkyô eq, jé lô râ tarâ dara hkyô lé mhoqshit jáng, Hpilik gi, gyô gyuq mù, "Nàng ahkuî wó ló bê, ngò jìn jáng sheq nang lé dum ji yù râ nghut lhê." ga taî ri. 26 Hpilik kúm gi, Poluq èq ngùn haq byi râ lé myit myoqbyù mù, yhang lé anum num ji yù luî, yhang eq nyo lhum lhum kut ri.
27 Zanwut í zân lai jáng, Hpilik é mauzau ayá má Porku Hpestu lé htaî kat pyâm akô. Nghut kôlhang, Hpilik gi, Yudaq byu pê é hí má myoqdong wó nau é yanmai, Poluq lé htóng má jâng lhûng pyâm to bê nghut ri.