25
Poluq, Kehtaq Chyáng Jé Râ Matú Dûng È Hkyô
Hpestu gi, haú mau má jé é sum nyí lai jáng, Kesare wà mó mai Yerusalem wà mó shut doq ló ri. Haú hkûn, hkyangjong agyi pé eq Yudaq byù hkyô-u shê bang gi, yhang lé Poluq é hkyô lé hkyang lhom shit kômù, yhangmoq gi, Poluq lé hkyolat má lhom haq sat pyám râ dâ to kômù luî, jeju ralhum kut byî é dông Poluq lé Yerusalem wà mó shut dé kat byi râ matú, Hpestu lé lhom dûng akô. Nghut kôlhang, Hpestu gi, "Poluq lé Kesare wà mó má sheq ru lhûng tô lhê, hkâ-myháng a myáng má, ngò yhang le haú má dum taû ló râ nghut lhê. Haû mù, nungmoq mâ é hkyô-u shê bang ra-am, ngò eq rahá gyó ló mù, haú yuq kut shut é hkyô bo é nghut jáng gi, yhang lé mara lé hûn kó sháng gaq." ga tû taî ri.
Hau htâng, yhang gi, shit nyi, raxê nyí kô yhangmoq chyáng nyi yù luî, Kesare wà mó má taû ló mù, htang nyí gi, tarâ tanghkuq má zùng luî, Poluq lé yhâng hí má shuî wang lò râ matú hkunmó hkyô kat ri. Poluq jé jáng, Yerusalem wà mó mai gyó lo é Yudaq byu pé gi, yhâng é lhînghkyuq má yap to kôluî, saksé a wó tûn shit é mara mó myo myo lé, yhâng é ahtoq má chôm taî hun akô nghut ri.
Haú hkûn, Poluq gi, "Yudaq byu pê é jep é tarâ eq shai é dông le, noqkuq yhûm lé shut é dông le, Kehtaq* lé shut é dông le, ngò a kut wú." ga luî, mara a bo é hkyô taî ri.
Nghut kôlhang, Hpestu gi, Yudaq byu pê é hí má myoqdong wó naû mù, Poluq lé, "Nàng, Yerusalem wà mó má doq ló luî, shí hkyô pé lé ngò haú má doqdan byi râ matú, nàng dóng lhê lhú?" ga myî ri.
10 Poluq kúm gi, "Ngò gi, doqdan hui râ nghut jáng, shî doqdân é jowò, Kehtaq é tarâ hpyit wap má ahkuî yap to bê nghut lhê. Nàng sê é eq rajung za, ngò gi, Yudaq byu pé lé haî lháng a shut wú sû nghut lhê. 11 Laqmá mù, shî gíng é mara lé, ngò kut shut pyâm é nghut le gi, shî hkám râ hkyô lé ngò a he pyám; nghut kôlhang, shî Yudaq byu pé mai ngo lé mara hun é hkyô a teng é nghut jáng gi, ó yuq lháng ngo lé yhangmoq é loq má ap byi râ ahkáng wó râ a nghut, ngò gi, Kehtaq chyáng wang taí râ nghut lhê." ga tû taî ri.
12 Haú hkûn, Hpestu gi, yhâng é byìn tú wap bang eq ban hpyê lhum jáng, "Nàng Kehtaq chyáng wang taí râ ga bê nghut lhê, Kehtaq chyáng wang ló aq hkoi!" ga taî kat ri.
Poluq Lé, Hkohkâm Agripa Hí Má Shuî Hâng Yu É Hkyô
13 Hau htâng, buinyì hkâ-myháng a myáng má, Hkohkâm Agripa eq yhanggu myiwe zo Bernike gi, Kesare wà mó má jé lé mù, Hpestu lé lé huî nyo akô nghut ri. 14 Haû mù, yhangnhik tâng gi, buinyì tsómra myáng nyi nyi é htâng má sheq, Hpestu gi, haû Poluq é hkyô lé hkohkâm wa eq taî kyô lhûm é gi, "Hpilik, lhûng to láng é htóng byû rayuq nyi ri. 15 Ngò Yerusalem wà mó má nyi tô é hkûn, hkyangjong agyi pé eq Yudaq byu pê é suwún wuî gi, haú yuq é hkyô lé taî kyo kôluî, haú yuq lé mara byi râ matú ngo lé chôm dûng akô.
16 Haú hkûn, ngò gi, mara hun é hui sû, mara hun é bang eq chyung chyoq yoq kut luî, yhangmoq hun é mara lé yhumsing matú mara a bo é hkyô a wó taí shi lé, ó yuq lé ap byi pyám râ le, Romaq htûng a joq nghû luî yhangmoq lé taî kyo bê nghut lhê. 17 Yhangmoq ngá htâng châng gyó lô kô é hkûn, ngò gi, a nô yu é za, htang nyí jáng tarâ tanghkuq má zùng luî, haú yuq lé shuî wang lò râ matú hkunmó hkyô kat é. 18 Haú hkûn, haú yuq lé yhangmoq mara chôm hun bùm kôle, ngò myit ngàm tô é su mara ralhum le a hun htoq lô kó nghut ri. 19 Yhangmoq é noqkuq htûng hkyô eq, haû dui nyi ri ga Poluq èq taî é, shi byuq bê Yesuq é hkyô lé za dang jet jet lhûm bum akô. 20 Haû mù, ngò gi, haú hkyô lé hká dông gon yù râ le a sé lô é yanmai, haú hkyô lé Yerusalem wà mó má doqdân é ló hkam yù râ matú, yhang dóng a dóng é hkyô lé myî wú le, 21 Poluq yhang sheq, Hkoséng mó chyáng jé râ ga taî é yanmai, Kehtaq chyáng a dé kat shi é u lé, yhang lé zúng nyî shirâ matú, ngò hkunmó hkyô kat é nghut lhê." gâ ri.
22 Haú hkûn, Agripa gi, "Ngò le haú yuq é dang gyô wú nau ri." ga, Hpestu lé taí jáng, yhang gi, "Napmá, nàng wó myang gyo râ nghut lhê." ga tû taî ri.
23 Htâng nyí, Agripa eq Bernike nhiktâng gi, shingkang bò bò za lé lô mù, dap up zau wuî eq wà mâ é agyì suwún wuî eq rahá, rûng gok mó má wang zung tô bùm kô é hkûn, Hpestu hkunmó hkyô kat jáng, Poluq lé shuî hâng tô akô. 24 Haú hkûn, Hpestu taî é gi, "Hkohkâm Agripa eq ahkuî shî má zup zîng tô é lhunglhâng bang ê, Yerusalem wà mó eq shí wà mâ é Yudaq byu pé banshoq bang, ngá chyáng lé taí kôluî, shí yuq lé asak a wó duì nhang to lo ga garû bùm é gi, ahkuî nungmoq myang é shí yuq yhang nghut bê. 25 Nghut kôlhang, shí yuq zui saî é má shî gíng é mara haî lé lháng ngò a myàng nghut ri. Yhang gi, Hkosêng chyáng wâng râ ga taî é yanmai, yhang lé Romaq myuq shut dé kat râ matú ngò myit hpyit to bê. 26 Dé kat bá nghû jáng le, ngá é yhumsîng Hkosêng chyáng yhang é hkyô jihkúm nuqguq kâ hun kat râ haî le a bò nghut ri. Haû mù luî, yhang lé ban myî gôn wú jáng sheq, ká râ hkyô rajung jung hkâlháng ngò myàng abe nghû, nungmoq banshoq bâng é hí má le, je riyhang nàng Hkohkâm Agripa é hí má le, yhang lé ngò lhoq htoq shit é nghut lhê. 27 Hkâsu mù gâ le, htóng byû rayuq yuq lé dé kat é hkûn, yhang lé hun é mara a wó tûn shit lé gi, a htuk nghû luî, ngò myit lhê." gâ ri.
* 25:8 Kehtaq gâ é gi, "hkoséng" gâ é nghut lhê.