26
Poluq É Hí Hpyang Lhê É Nyì Yap Hkyô
Haú hkûn, Agripa gi, Poluq lé, "Nàng, náng matú dang tai râ ahkáng wó bê." ga taî ri.
Haû mù luî, Poluq loq tû kat mù mara a bo é hkyô taî é gi, 2-3 "Hkohkâm Agripa ê, nàng gi, Yudaq byu pê é htunghking banshoq eq taî htîng lhûm é hkyô hkat hkangmó lé, gyai sê to sû nghut é yanmai, Yudaq byu pé ngo lé hun é mara hkat hkangmó lé, ngò hkû-nyí náng é hí má mara a bò é hkyô myang taî é gi, ngá matú gabú hpo yhang nghut ri nghû myit yu nyi lhê; haû mù luî, ngá dang lé myit hing é èq gyô yù byi laq nghû, dûng tôngbán kat lhê.
Ngò gi, zoshâng hkûn mai, ngá amyû má le, Yerusalem wà mó má le, hkâsu kut nyi kô lo é hkyô lé, Yudaq byu pé lhunglhâng bang gi, sé gû nghut akô. Yhangmoq gi, ngo lé hí hkûn mai sé kô é yanmai, ngò, ngamoq é noqkuq htûng mâ é tarâ htan dik é hpúng má bo é Hparishe rayuq nghut é hkyô lé, saksé hkám naû kô é nghut jáng, yhangmoq wó hkâm lhê. Nghut kôlhang, doqdân é hui zo râ matú, ahkuî ngò shî má yap tô é gi, Garai Gasang èq ngamoq é îchyí îwa pé lé byî tô é danggidiq lé myit myoqbyù nyi é yanmai nghut lhê. Ngamoq é byù myû raxe í hú gi, danggidiq jeju haû lé wó hkam yù shoq ga, Garai Gasang lé nyí myín noqkuq dojaú shikut nyi bum akô; Hkohkâm wa ê, myit myoqbyù hkyô hau é yanmai, ngo lé Yudaq byu pé mara hun bum akô nghut ri. Garai Gasang gi, shî bê bang lé dum lhoq tui lhê gâ é hkyô lé, a wó lûm nghû, haî mù myit yu akô lhú?
Ngò le, Nazaret wà byù Yesuq é myìng eq shai lhûm é dông myo myo wó kut râ nghut lhê nghû, gè gè yhang myit yu wú bê nghut lhê. 10 Gè gè haú dông le Yerusalem wà mó má kut wú bê nghut lhê; hkyangjong agyi pê chyáng mâ é ahkáng wó yû luî, ngò gi, sân-yúng bang myo myo lé htóng má kat pyâm é eq, yhangmoq sat hui kôjáng le, ngò myit bo huî wú bê nghut lhê. 11 Ngò gi, tarajong banshoq má a lhîng lhîng yhangmoq lé dam byi luî, Yesuq lé rhoî dang taí kó shoq shikut wú bê nghut lhê; nhik mó góng yo luî, gó mau mâ é wà pé lháng jé shoq, yhangmoq lé châng zing-rî wú bê nghut lhê.
Poluq Hpúng Byû Dut Lo É Hkyô
12 Haú hkûn, radàm lé, ngò gi, hkyangjong agyi pê chyáng mai ahko ahkáng eq hkunmó lé yu chûng mù, Damaskuq myuq shut e ló nyi le, 13 Hkohkâm wa ê, nyigûng tu ló zó lé, buì htoq má je duq é maubó gi, haú hkyô má, ngò eq ngá é luzúm wui é lhînghkyuq má, mauhkûng mai duq bó htoq lo é lé myang ri. 14 Haú hkûn, ngamoq banshoq bang myigùng má lêng gop tô bum le, Hebre myíng dông, 'Sholuq, Sholuq, nàng, ngo lé haî mù zing-rî nyi lhê lhú? Zuchûn lé pik le gi, náng é matú gyai yhang wuî lhê.' ga luî, ngo lé taî é danghtê lé ngò wó gyô kat ri.
15 Haû mù, ngò gi, 'Yhumsîng ê, nàng gi, ó yuq nghut lhê lhú?' nghû luî, myi jáng, haû Yhumsîng tû taî é gi, 'Nàng zing-rî nyi é Yesuq nghut lhê. 16 Ahkuî toq yap aq, hkâsu mù gâ le, ahkuî, nàng, ngo lé myàng bê hkyô eq, ngò, nang lé tûn shit shirâ nghut é hkyô pê é matú, ngá é mû wùn râ byù eq saksé dut nhâng râ dông nang lé hkyin to râ nghû, ngò náng chyáng lé htoq shit é nghut lhê. 17 Náng é amyû pê é loq mai le, tûngbaù pê é loq mai le, ngò, nang lé hkyi yù nyi râ nghut lhê. 18 Yhangmoq, yubak hkyut pyám byî é jeju wó yû râ eq, ngo lé lumjíng é yanmai, lhoq sân-yúng huî é bang eq rahá silí wunlí wó hkam yù kó sháng gaq nghû, yhangmoq é myoq lhoq hpóng byi mù, mauchut hkaû mai maubó shut, Tsadán é a-tsam hkaû mai Garai Gasâng shut yhangmoq lhing ló râ matú, ngò, nàng lé yhangmoq chyáng nhang kat râ nghut lhê.' gâ ri.
Poluq Kut É Muzó Hkyô
19 Haû mù luî, hkohkâm Agripa ê, ngò gi, mauhkûng mâ é myoqwup shing-rán haû lé a gyô é a wó é nyî nghut lhê. 20 Ngò gi, yhangmoq myit lhîng luî, Garai Gasang shut lhing taû lò mù, myit lhîng bê hkyô lé, hkyî zó loq zó dông mai tûn shit kó sháng gaq nghû, sâng-hi má Damaskuq myuq má nyi é bâng chyáng mai hî luî, Yerusalem wà mó mâ é bâng chyáng má le, Yuda mau gón mâ é bâng chyáng má le, tûngbaù pê chyáng má le, hkô kyo bê nghut lhê. 21 Hau é yanmai, Yudaq byu pé gi, ngo lé noqkuq yhûm má chyup yû luî, sat pyám râ da kô é nghut lhê. 22 Nghut kôlhang, ngò gi, hkû-nyí jé shoq Garai Gasâng èq garúm é lé wó yû luî, ahkuî shî má yap to mù, tiq ko banshoq bang lé saksé wó hkâm kyô é nghut lhê. 23 Ngò taî é má, Hkrisduq gi, hpuzo luî, shî bê bang mai sâng-hi dui toq lô mù, Yhâng é amyû eq tûngbaù amyû pé lé maubó é hkyô lé wó taî kyo râ nghut lhê ga luî, dut lò râ hkyô lé, myiqhtoî pé eq Mosheq taî tô é hkyô mai lai luî, ngò gotû haî le a taî é nghut lhê." gâ ri.
24 Yhang haû su ga mara a bo é hkyô taî é lé, Hpestu gi, "Poluq ê, nàng na bê! Lûm mhoq myô yu é yanmai na bê nghut ri." ga luî, htê mó eq dang lat taî hpyit kat ri.
25 Poluq kúm gi, "Aróng wó dik é Hpestu ê, ngò gi, nâ é a nghut, ngò taî é dang gi, tengmán é dang eq dang gyíng nghut lhê. 26 Shí hkyô lé hkohkâm wa yhang le sê to gù nghut lhê mù, yhâng é hí má ngò a gyuq a kyum taî é nghut lhê. Hkâsu mù gâ le, shí hkyô gi, nungwò má kut é a nghut é yanmai, hkohkâm wa yhang a bo sê é gi, haî le a joq ra nghut lhê nghû, ngò myit lum nyi lhê. 27 Hkohkâm Agripa ê, nàng gi, myiqhtoî pê é dang lé lumjíng lhê lhú? Nàng lumjíng é hkyô lé ngò sê lhê." ga tû taî ri.
28 Haú hkûn, Agripa gi, Poluq lé, "Razup za má, nàng, ngo lé Hkristan rayuq wó dut nhâng nhô ngam ri lhú?" ga taî ri.
29 Dum Poluq gi, "Razup za má nghut nghut, myáng myáng má nghut nghut, shî shamtoq-tui pé mai lai luî, nàng za a nghut, hkû-nyí ngò taî é dang lé gyô nyi é lhunglhâng bang, ngò su dut râ matú, ngò gi, Garai Gasang lé kyûdûng nyi lhê." ga tû taî ri.
30 Haú hkûn, hkohkâm wa gi, ginwáng zau hpó eq Bernike le mù, haú má zùng tô é bang eq rahá toq yap ri. 31 Yhangmoq htoq ló kô é hkûn, "Shí yuq gi, sat gíng é mara eq htóng lhúng gíng é mara haî le a kut shut nghut ri." ga, rayuq eq rayuq taî lhum bum akô nghut ri.
32 Agripa gi, Hpestu lé, "Shí yuq gi, yhang mai Kehtaq chyáng jé râ ga a taî tô é nghut le gi, yhang lé wó nhang pyám berâ nghut lhê." ga taî ri.