27
Poluq, Romaq Myuq Shut Wuì-sanghpo Mai E Ló É Hkyô
Ahkuî, ngamoq lé Itali ming shut wuì-sanghpo mai gû dap ló nhâng râ matú myit hpyit to kôluî, yhangmoq gi, Poluq eq htongbyû góbang ra-am lé, Augustuq Hkosêng é gyewap mó mâ é, Yuliu gâ é shô up gyezaû é loq má ap byî kat akô. Haú hkûn, Asia mau mâ é wuimau gin-gau cháng luî wà pé má wang jón ló é, Adramuti myuq mai toq é wuì-sanghpo má ngamoq wang ji bê nghut lhê. Htesaloni wà mó mâ é Aristakuq gâ é Makedoni byù rayuq le ngamoq eq rahá nghut lhê.
Htang nyí, ngamoq gi, Sidun myuq má no bê nghut lhê. Yuliu gi, Poluq lé shogyo mù, yhâng chyáng râ é hkyô lé yhâng é buinùm wuì mai lhom lajang byi kó sháng gaq ga, yhangmoq eq ê hui râ matú ahkáng byî kat ri. Haû mai dum toq ló é hkûn, laì tau mut é yanmai, Kupru zinlóng lé lai hkaû uchyang jî laî ló mù, Kiliki eq Pamhpuli mau mâ é wuimau dông laî byit ló le, Laiki mau mâ é Mura myuq má jé bê nghut lhê. Haû má, shô up gyezau hpó gi, Itali ming shut dap e ló é, Alesandru myuq mâ é wuì-sanghpo lé myang hkyup luî, ngamoq lé haú má ji nhâng bê nghut ri. Haû mai buinyì myo myo yhó yhó lé za jî e ló luî, awui ahke yhang Kidu wà mó eq ang má wó jé ló jáng, laì tau mut é yanmai, hí shut a wó laî ló lo mù, ngamoq gi, laì lé cháng luî, Kreti zinlóng lé lai hkaû mù, Salamone kongzô é tû tap âng é mai laî ló é nghut lhê. Haû mâ é wuiyàm mai awui ahke ji ló lé, Lasea wà eq a wê lhûm é Yuqyo é Guhkan gâ é jowò má jé ri.
Ahkuî, buinyì tsómra lhoq lhaî pyám luî, haû Zoshuq gám poî lai bê nghut é yanmai, wuì-sanghpo mai sô wún le gi, gyuq chiq râ nám jé bê nghut ri. Haû mù, yhangmoq lé Poluq taî pun taî kyîng é gi, 10 "Âhkaû pé ê, shí dàm lhê é wuì hkyô gi, wuîhke mó hui luî, wuì-sanghpo eq zè pé sûm pyám râ htoq agó, nga-nhûng é asak lháng sum râ dut é hkyô lé, ngò byu myang ri." gâ ri. 11 Nghut kôlhang, shô up gyezau hpó gi, Poluq é dang lé gyo râ malaî, wuì-sanghpo hkâng sû eq wuì-sanghpo yhumsing é dang lé, je lum ri. 12 Guhkan haû gi, gyoqmyò* wó lhoq lhai râ su a dut é yanmai, myo hpyang gi, Hponik guhkan má wó jé le jé mù, haú má gyoqmyò ló nyi lhai râ matú chôm myit huî akô. Guhkan haû gi, Kreti zinlóng má maupyî buiwàng hkyam eq mautsûng buiwàng hkyam shut hu tô é jowò nghut ri.
Wuimau Má, Laidun Mó Htûng Huî É Hkyô
13 Maupyî shut mâ é laì yhó le hik lô jáng, yhangmoq myit tô é má hkyak nghut bê su ngam pyám kôluî, shamtoq goknghe lé lhoq toq yû kômù, Kreti zinlóng yâm dông jî e ló bê nghut lhê. 14 Nghut kôlhang, hkâ-myháng a myáng má, Buihtoq mautsûng laì gâ é laidun mó gi, haû zinlóng mai mut lò luî, 15 wuì-sanghpo lé lo mut htûng é yanmai, hí shut a wó ló lo jáng, ngamoq gi, laì mut ló é shut châng yông ló bê nghut lhê. 16 Ngamoq gi, Koda gâ é zinlóng zo lé lai hkaû uchyang yông ló nyi é hkûn, haû sakhkyîlhaî lé gyai shikut é èq wó lâng yù luî, 17 wuì-sanghpo ahtoq má lâng toq to bê. Wuì-sanghpo lé gi, a byoq lo shoq tuî èq tuî kîng to bê nghut lhê. Dum, yhangmoq gi, Surti gâ é semuî bùm má ló kê gyâm to râ lé chiq kô é yanmai, wuì-sanghpo mâ é panlong pé lé lhoq nyhum hkyô yù mù, châng yông ló bekô nghut ri. 18 Laidun mó lûm htan é yanmai, htang nyí yhangmoq gi, hpugá zê pé lé hkyom dú hkyó pyám bekô nghut ri. 19 Sum nyí nghu é nyí má, yhangmoq gi, wuì-sanghpo zè pé lé yhumsing é loq èq yhang hkyô pyám bekô. 20 Buinyì myáng myáng, buì lé le, kyî pé lé le a myàng é eq, laidun mó za ru mut nyi é yanmai, wó lut râ nghû myit myoqbyu tô é hkyô lé, ngamoq tô pyám bê nghut lhê.
21 Yhangmoq zoshuq a zô é, buinyì tsómra myáng lô bê nghut mù luî, Poluq gi, yhangmoq é gung gûng má yap to mù, "Âhkaú pé ê, nungmoq ngá é dang gyo luî, Kreti zinlóng mai a htoq ló é nghut le gi, shî su htên byoq é marop hui zo râ a nghut. 22 Ahkuî nghut kôlhang, ngò taî é dang lé gyô yù mù myit wum yù keq; nungmoq mâ é hká yuq lé asak sum râ a nghut, wuì-sanghpo za sheq htên byoq byuq râ nghut lhê. 23 Hkâsu mù gâ le, ngo lé sing é, ngò dojaú nyi é Garai Gasâng é maumang lagyo rayuq, amàn ngá é nàm má lé yap to mù, ngo lé taî é gi, 24 'Poluq ê, hkâgyuq, Kehtaq é hí má nàng wó yap râ nghut lhê. Wuì-sanghpo shî má nàng eq rahá ji tô é lhunglhâng bâng é asak lé, Garai Gasang gi, náng é yanmai, laí laí byi râ nghut lhê.' gâ ri. 25 Hau é yanmai, âhkaû pé ê, myit wum yù keq, ngo lé taî kyô é eq rajung za dut lò râ nghut lhê nghû luî, Garai Gasang lé ngò lumjíng nyi lhê. 26 Nghut kôlhang, nga-nhúng gi, zinlóng ralhum lhum má ló htûng chyap to râ nghut lhê." ga luî, yhangmoq lé i-myit taî tîng ri.
27 Buinyì raxe myi nyí myín má, gunggàm yoq lé, ngamoq gi, Adria wuimau má yông lhing wún é hkûn, sanghpo hkâng bang gi, dùng yàm eq chyâng lo nyi é su gâ é lé sê gyo kat akô. 28 Haû su mù, wuì nik é lé kê wú lé, loqlam í xê kô nik é lé wó sê akô. Razup zo má dum kê wú le, loqlam raxe ngò kô za nik é lé myàng akô nghut ri. 29 Haû mù luî, luqmó má ló záng htung râ lé chiq kômù, yhangmoq gi, wuì-sanghpo htâng shut mâ é shamtoq goknghe myî lhum lé lhoq hkyô kat luî, mau hân bó sháng gaq ga kyûdûng nyi bum akô nghut ri. 30 Wuì-sanghpo hkâng bang gi, wuì-sanghpo lé tô pyâm to luî hpâng râ dâ é myit eq, wuì sanghpo-u shut mâ é shamtoq goknghe pé lé lhoq hkyó râ su kut mhaú luî, sakhkyîlhaî lé wuì má lhoq hkyô nyi bum akô. 31 Haû mù, Poluq gi, shô up gyezau eq gyezô pé lé, "Shí bang wuì-sanghpo má a nyi le gi, nungmoq wó lut râ a nghut." ga taî ri. 32 Haú hkûn, gyezô pé gi, sakhkyîlhaî lé tuî tô é tui lé zân hpyit kat kôluî, sakhkyîlhaî gi, byit gyó byuq bê nghut ri.
33 Maubó lô jáng, Poluq gi, yhangmoq banshoq bang lé zang zo râ matú myit wum byî é gi, "Nungmoq gi, myit chiq luî, zoshuq haî le a zô é, hkû-nyí raxe myi nyí myáng lô bê. 34 Haû mù luî, zoshuq rajung jung zo keq! Haû gi, nungmoq wó lut râ matú nghut lhê. Nungmoq chyâng mâ é ó yuq é xâm rahkat lháng byuq râ a nghut." gâ ri. 35 Haû su ga ban taî é eq, yhang gi, muk lé yù luî, yhangmoq banshoq bâng é hí má Garai Gasâng jeju lé hkya-on mù, muk lé hpé luî, zô hî bê nghut ri. 36 Haú hkûn sheq, banshoq bang gi, myit wum wó yû kômù, zoshuq zô bùm bekô nghut ri. 37 Wuì-sanghpo haû mâ é byù lhunglháng gi, í sho nyhit xe hkyuq yuq nghut lhê. 38 Yuq hkangmó bàn zô gyî é htâng má, wuì-sanghpo sóm râ matú, sungsô pé lé wuì má dú kat pyâm akô nghut ri.
Wuì-Sanghpo Htên Gyop Byuq É Hkyô
39 Myoq san za myàng jáng, yhangmoq gi, jowò haû lé a sé kôlhang, semuî-jàng chyûn ralhum lé byu myàng kôluî, wó dut é nghut jáng, haú má sanghpo lé kôn gyam râ matú chôm doqdân yu akô nghut ri. 40 Haû mù, yhangmoq gi, shamtoq goknghe pé lé wuimau má hkyut hkyô pyâm tô akô. Lhaishap tui lé le hkyut yû luî, wuì-sanghpo ulhum mâ é panlong lé lhoq toq yû mù, laì hkyô cháng luî wuiyàm shut mut ló bê nghut ri. 41 Nghut kôlhang, semuî lo bum tô é jowò ralhum má, wuì-sanghpo ló htûng chyap byuq luî, sanghpo u gi, a wó duî lo mù, sanghpo htâng lé gi, wuìlheng èq lò bat hkyop myha pyám bê nghut ri.
42 Haú hkûn, gyezô pé gi, htongbyû pé wuili lî hpang byuq kó râ lé gyuq kô é yanmai, yhangmoq lé sat pyám râ chôm dâ akô. 43 Nghut kôlhang, shô up gyezau hpó gi, Poluq lé hkyi yù naù luî, yhangmoq dâ é hkyô lé hkûm pyám mù, wuili dat li bang gi, wuì má byam gyó luî wuiyàm shut hí li dap ló kó sháng ga luî le, 44 góbang gi, siklong eq wuì-sanghpo mâ é gotû zè pé má zui mù, gu dap ló sháng ga le, hkunmó hkyô kat ri. Haû dông mai lhunglhâng bang gi, wuiyàm shut rago wó jé dap ló bekô nghut ri.
* 27:12 Gyoqmyò lé, haú mau má laidun mó lò lò dut mù, yông wún le gyuq chiq nám nghut lhê.