2
Chyoiyúng Woi-nyí Jé Gyó Lo É Hkyô
Penteko-ti* buinyì jé jáng, lumjíng bang banshoq gi, jowò ralhum má za, chôm zup míng nyi tô akô. Haú hkûn, laidun mó lo é su gâ é htê gi, byodàn ratung, mauhkûng mai mying htoq lô mù luî, yhangmoq zing tô é yhûm byíng shoq dut to bê nghut ri. Myishâm su dut é le byò myín htoq lô mù, yhangmoq yuq jup é ahtoq má jé to bùm bê nghut ri. Yhangmoq lhunglhâng bang gi, Chyoiyúng Woi-nyí byíng lo bùm kômù, Woi-nyí èq taí nhang é eq rajung za, laklaí dang dông nyo lo bum akô.
Haú u lé, mauhkûng ô má joq é mingdán hkangmó mâ é, tarâ hkunggâ é Yudaq byu pé gi, Yerusalem wà mó má bíng nyi bum akô. Haû mying é htê lé wó gyo kôjáng, byù rajùm rayò zîng lé lô kômù, ó le ô é myíng dông sê gyô yù kô é yanmai, maú úng-âng byuq bùm kôluî, maú bûm uchyang taí kô é gi, "Wú keq, ahkuî dang taî nyi é byù shí bang lhunglháng gi, Galile byu pé chyat a nghut kó lhú? Haû nghut é wa, hkâsu mù nga-nhúng ó le ô é yhumsing mau mâ é myíng dông sê gyô yu lhê lhú? Parhti, Medi, Elam mau mâ é bang eq Mesopotamiaq mau, Yuda eq Kapadokia mau, Pontuq eq Asia, 10 Hprugi eq Pamhpuli, Egutuq ming má nyi é bang eq Kuruni myuq nâm má nyi é Libya ming mâ é bang, Romaq myuq mai lé bíng nyi é Yudaq byu pé eq Yudaq noqkuq htûng má lhing wang lò bang, 11 Kreti zinlóng eq Arabiq mau mâ é bang, nga-nhúng gi, yhangmoq hko kyô é Garai Gasâng é mauhpo muzó hkyô lé, yhumsing mau mâ é myíng dông yhang wó sê gyô yu ri-nhung." gâ ri. 12 Yhangmoq banshoq bang gi, maú úng-âng byuq kômù, "Shî gi, haî wá nghut lhê lhú?" ga le, rayuq eq rayuq myî lhûm bum akô.
13 Nghut kôlhang, byù ra-am gi, "Shí bang gi, î shuq wut é bang nghut akô." ga luî, taî jihpoi bum akô nghut ri.
Petruq Hko Kyô É Mungdang
14 Haú hkûn, Petruq gi, lagyo góbang raxe rayuq eq toq yap mù, htê mó èq byù haú bang lé taî é gi, "Yudaq byu pé eq Yerusalem wà mó má nyì nyi é lhunglhâng bang ê, rago gyô wú keq! Ngò, nungmoq lé, shí hkyô taî kyo kôlé. 15 Shí bang gi, nungmoq sû-ngam é dông, shuq wut é bang a nghut; hkâsu mù gâ le, ahkuî gi, napkyó gau hkyíng za ru nghut ashî. 16 Shí hkyô kúm gi, myiqhtoi Yoelaq taî tô é eq rajung za dut é nghut ri. 17 Yhang taî tô é gi,
'Garai Gasang îsu gâ ri: Ló htâng é buinyì pé má, Ngò Ngá é Woi-nyí lé byù lhunglhâng bâng é ahtoq má hut gyun râ nghut lhê.
Haû mù, nungmoq é yuqzo byizô pé gi, myiqhtoi htoi kó râ; nungmoq é zorâm wuì gi, myoqwup shing-rán myàng kó râ; nungmoq é hpaû mâng pé gi, yhupmoq myàng kó râ nghut lhê.
18 Buinyì haú pé má, Ngá é dui-nhâng zoshâng hpô pé eq dui-nhâng zoshâng myhî pê é ahtoq má lháng, Ngò Ngá é Woi-nyí lé hut gyun mù luî, yhangmoq gi, myiqhtoi htoi kó râ nghut lhê.
19 Ngò gi, ahtoq mauhkûng htoq má mauhpo muzó pé lé, a-ô myigùng htoq má, kumlhá pé lé, sui eq, myi eq, myihkau dùm pê èq kut mù tûn shit râ.
20 Haû Yhumsing é kô hkikhkam é buinyì a jé shimá, buì gi, mauchut byuq, lhamó gi, sui dut byuq é hí dut râ nghut lhê.
21 Haú hkûn, Yhumsing é myìng lé lâng é bang yuq hkangmó gi, hkyi yu é hui kó râ nghut lhê.'
gâ ri.
22 Israelaq byu pé ê, dang shî lé gyô yù keq, nungmoq sê é eq rajung za, Nazaret wà byù Yesuq nungmoq é hí má tûn shit é, laklaí kumlhá, mauhpo muzó eq kumlhá pé gi, Yhang lé Garai Gasang nhang kat é saksé dut bê nghut ri. 23 Shí yuq gi, Garai Gasang myit hpyit tô é hkyô eq, hí te sê é hpaqchyî dông, nungmoq chyáng ap pyâm é hui mù, nungmoq gi, agè ashop byu pê é loq èq, Yhang lé tapzîng htoq má jén sat pyám nhâng bekô nghut ri. 24 Nghut kôlhang, haû shî-nò hkyô gi, Yhang lé wó hkûm zing jung a nghut é yanmai, Garai Gasang gi, Yhang lé shî-nò jamjau mó mai, lhut pyám byi luî lhoq dui toq yû bê nghut ri. 25 Dawiq gi, shî yuq eq séng luî taî é má,
'Haû Yhumsîng gi, ngá é myoq hí má hkâ-nhám le nyi nyi é lé ngò myàng bê.
Yhang ngá é loqyo hkyam má nyi nyi é yanmai, ngo lé wó lhoq nhún râ a nghut lo.
26 Haû mù, ngá i-myit gi, nguingón nyî luî, ngá nhut shô gabú hkya-ôn nyi ri;
ngá é gungdu le myit myoqbyù jowò má nyi nyì râ nghut lhê.
27 Hkâsu mù gâ le, nàng, ngá é woi-nyí lé mosumhkung má tô pyâm to râ a nghut.
Nàng, náng é Chyoiyúng Sû lé bup byuq é hui nhâng râ a nghut.
28 Nàng, ngo lé asak dui é hkyô sé nhâng bê.
Náng é myoq hí má, nàng, ngo lé gabú hkyô lhoq pyíng byi râ nghut lhê.'
gâ ri.
29 Gumang wuì ê, nga-nhûng é îchyí îké Dawiq kâng byit mù, myhup pyám hui bê hkyô lé le, yhâng é lup gi, hkû-nyí jé shoq nga-nhûng chyáng joq tô é lé le, ngò, nungmoq lé a gyuq a kyum wám taî lhê. 30 Dawiq gi, myiqhtoi rayuq nghut é yanmai, yhâng é awut ashín mâ é rayuq lé, yhâng é hkohkâm tanghkuq má zùng nhâng râ ga Garai Gasang byi tô é danggidiq lé sê to mù, 31 'Hkrisduq gi, mosumhkung má pyâm to a hui râ eq, Yhâng é gungsho a bup byuq é za, dum dui toq ló râ nghut lhê.', gâ é hkyô lé te sê to luî taí tô ri. 32 Garai Gasang gi, haû Yesuq lé lhoq dui toq yù bê. Ngamoq banshoq bang gi, haú hkyo é saksê pé nghut nyi ri. 33 Haû mù, Garai Gasang gi, Yesuq lé Yhâng é loqyo hkyam má lhoq toq to bê. Yesuq gi, Garai Gasang byi tô é danggidiq Chyoiyúng Woi-nyí lé hkam yù mù, hut hkyô kat bê nghut é yanmai, ahkuî nungmoq shî su wó myâng, wó gyo bekô nghut ri. 34-35 Hkâsu mù gâ le, Dawiq gi, mauhkûng htoq tsáng myhâng má a doq ló wú kôlhang, yhang gi,
'Haû Yhumsîng Garai gi, ngá é Yhumsîng lé,
"Ngò, náng é gye pé lé, náng é hkyî nang tanghkuq kut pyám byî é hkyíng jé shoq,
Ngá é loqyo hkyam shut zung nyì shi aq." gâ ri.'
ga luî, taî ri.
36 Hau é yanmai, Garai Gasang gi, nungmoq èq tapzîng má jén sat pyâm é haû Yesuq lé, Yhumsîng eq Hkrisduq dut nhang é hkyô, Israelaq byu pé lhunglhâng bang hkyak sê nyì kó sháng gaq ô." gâ ri.
Sâng-hi Lumjíng É Bang
37 Yhangmoq gi, haû lé wó gyô bùm kôjáng, yhangmoq é i-myit má záng kô é nghut mù luî, "Gumang wuì ê, ngamoq hkâsu kut lo râ lhú?" ga luî, Petruq eq lagyo góbang lé myî akô.
38 Petruq gi, "Nungmoq yuq hkangmó myit lhîng mù, Yesuq Hkrisduq é myìng mai wui-myhup hkâm yù keq; Haû jáng, nungmoq é yubak hkyut pyám byî é hui kó râ nghut lhê. Haú hkûn, Chyoiyúng Woi-nyí gâ é chyunghuq lé, nungmoq wó yû kó râ nghut lhê. 39 Hkâsu mù gâ le, danggidiq haû gi, nga-nhûng é Yhumsîng Garai Gasang ji yù râ bang banshoq nghut é, nungmoq eq nungmoq é yhangzo yhangshû pé eq le, mau we má nyi é lhunglhâng bang eq le, sêng lhê." ga luî, yhangmoq lé taî kyô ri.
40 Yhang gi, dang gotû myo myô èq le saksé hkám mù, "Shî agè ashop é amyû mai wó lut htoq lo keq ô!" ga luî, yhangmoq lé lhoq pun lhoq kyîng ri. 41 Dang haû lé guq yu é bang gi, wui-myhup hkâm yu bùm kôluî, haû nyí má byù sum hkyîng kô jat wàng lo bum bekô nghut ri.
Lumjíng Bang Zùm Yap É Hkyô
42 Haú bang gi, lagyô pé mhoqshit é hkyô, zùm yap é hkyô, muk hpê gam é hkyô eq akyû dûng é hkyô má, i-myit rahkat za chôm châng nyi akô. 43 Lagyo pé kut shit é mauhpo muzó eq limik kumlhá pé myo myô é yanmai, lhunglhâng bang gi, gyuq maú nyi bum akô nghut ri. 44 Lumjíng é lhunglhâng bang gi, rawò má za zup zîng to mù, azíng zè banshoq lé chôm chung nyi akô. 45 Yhangmoq gi, yhumsing é sutzè pé lé, ûng pyám mù, yuq hkangmó lé, yhang râ tô é eq rajung za gàm byî akô. 46 Yhangmoq gi, nyí wuî myit rahkat zâ èq noqkuq yhûm wàng má nyi nyi akô. Yhumsing é yhûm pé má le muk hpê gam é hkûn, 47 Garai Gasang lé hkya-on kungtôn uchyang, gabú é eq myit huî é èq chôm zo chôm shuq nyi bum akô; byù banshoq bâng é hí má le myoqdong wó bum akô. Haû Yhumsîng gi, nyí wuî yhangmoq chyáng hkyi yù hui bang jat lò nhang ri.
* 2:1 Penteko-ti gâ é gi, Lhoqlhai Poî laî é htâng ngo xê nyí jé é buinyì má, kut é poî lé gâ lhê. 2:21 Yol 2:28-32 2:28 Hkya-on 16:8-11 2:31 Grik dong Hkrisduq gâ é gi, xû but hui Sû gâ é lichyúm nghut mù, Hebre dong Mesaia gâ é eq rajung za nghut lhê. 2:34-35 Hkya-on 110:1 2:42 Muk hpê gam hkyô gâ é lé lichyúm í dông wó yu lhê - radông gi, rahá chôm zo chôm shuq é lé gâ lhê; radông gi, Poído chôm zô é lé gâ lhê.