LAGYO
Laiká
(Acts)
1
Yesuq, Mauhkûng Má Shuî Yù Huî É Hkyô
Htohpiluq ê, Yesuq yhang hkyin yu tô é lagyô pé lé, Chyoiyúng Woi-nyí wum-o èq dang ban pying tô é htâng má, Garai Gasang yhang lé mauhkûng shut shuî yu é buinyì jé shoq, Yhang kut shit é hkyô pé eq, mhoqshit é hkyô pé banshoq lé, hí lhê é laiká buk má ngò kâ kat bê nghut lhê. Yesuq gi, shî hkâm é htâng má, Yhang dui toq bê hkyô lé, lumgíng é saksé myo myô èq yhangmoq lé tûn shit mù, buinyì myi xê nyí gyoro má yhangmoq chyáng lé htoq shit shit kut luî, Garai Gasâng é mingdán hkyô lé hko kyô ri. Yhang, yhangmoq eq rahá zup tô é hkûn, hkunmó hkyô é gi, "Nungmoq gi, Yerusalem wà mó mai a htoq é za, ngá chyáng mai wó gyô yu é, ngá wâ ê danggidiq byî tô é chyunghuq lé láng nyî keq. Hkâsu mù gâ le, Yohan gi, wui èq wui-myhup hkám byî é nghut lhê; nghut kôlhang, nungmoq kúm gi, buinyì hkâ-myháng a myáng má, Chyoiyúng Woi-nyí mai baptisma wó hkam yù kó râ nghut lhê." gâ ri.
Lagyô pé gi, Yhang eq rahá chôm zup míng tô é hkûn, Yhang lé, "Yhumsîng ê, nàng, haû Israelaq byu pé lé mingdán dum xuq byi râ gi, ahkuî yhang nghut bê lhú?" ga myî akô.
Yesuq gi, "Âwa gi, Yhâng é ahkáng ayá èq kut to bê é ahkyíng yam-yoq pé lé, nungmoq sé nó a ra. Nghut kôlhang, Chyoiyúng Woi-nyí nungmoq chyáng jé jáng, nungmoq gi, wum-o a-tsam wó yû mù luî, Yerusalem wà mó eq Yuda mau banshoq, Samariq mau eq maumyî htáng shoq, ngá é saksê pé dut kó râ nghut lhê." ga luî, yhangmoq lé taî ri.
Dang haû ban taî é htâng má, yhangmoq wú nyi le, Yhang gi, mauhkûng shut shuî yu é hui mù, yhangmoq hí mai Yhang lé a myàng loshoq, mhut èq htup ló byuq bê nghut ri.
10 Yesuq doq ló nyi é u lé, yhangmoq mauhkûng shut ru wú tsuq nyi bum ashî le, hpyu é mebu wut é byù í yuq gi, radá dâm yhangmoq nàm má htoq yap lò mù, 11 "Galile byu pé ê, haî mù luî mauhkûng shut wú tsuq nyi akô lhú? Nungmoq é hí mai mauhkûng shut shuî yù huî é, haû Yesuq mauhkûng shut doq ló é u lé, nungmoq myang kat é su, Yhang dum jé lé râ nghut lhê." ga taî akô.
Yudaq É Jowò Má, Mahtiaq Lé Hkyin Kat É Hkyô
12 Hau htâng má, yhangmoq gi, Tsanlun Bùm mai, Yerusalem wà mó shut taû ló bekô.* Haú gyoro gi, Bánno buinyì má ge sô é í za wê ri. 13 Yhangmoq jé ló kôjáng, yhangmoq nyi nyì kô é yhûm ahtoq pyâm mâ é wap shut doq ló akô; haú bang gi, Petruq, Yohan, Yakuq, Andre, Hpilip eq Htomaq, Barhtolume eq Mahte, Alhpe é yhangzo Yakuq, Zelutuq dut é Simun, góyuq Yakuq é yhangzo Yudaq pé nghut akô. 14 Yhangmoq lhunglhâng bang gi, myiwe wuì le, Yesuq é yhângnu Mariq le, yhanggu pé le kut mù, i-myit rahkat za kyû chôm dung dung kut nyi akô.
15 Buinyì haú yoq má, Petruq gi, lumjíng é gumang gu-nhá wuì rasho í xê yuq kô zup zîng tô é gung gûng má, toq yap mù, 16 "Gumang gu-nhá wuì ê, Yesuq lé chyup é bang lé hkyô shuî hî é sû Yudaq eq séng luî, hí hpyang Dawiq é nhut mai Chyoiyúng Woi-nyí taî tô é Chyúmdang gi, dik byuq bê nghut ri. 17 Yhang gi, nga-nhúng má nghap lhôm é hui mù, hpúng sará ayá wó bê sû nghut kôlhang shí hkyô dut bê nghut ri." ga taî ri.
18 (Yudaq gi, yhang kut é agè ashop é muzó mai wó é ahpaû èq myigùng ratóng wui yu é htâng, haú má yhang, a-nghop dông byit gyó mù wam buq goq luî, û banshoq buq myín byuq bê nghut ri. 19 Haú hkyô lé Yerusalem wà mó má nyi é lhunglhâng bang wó gyo kôjáng, myigùng haû lé yhangmoq é myíng dông, 'Akeladama' ga myhîng akô; haû gi, 'Sui myigùng', gâ é nghut ri.)
20 Petruq xoq taî é gi, "Hkâsu mù gâ le, Hkya-on Kungtôn Laiká má,
'Yhâng é jowò chamchyuiyuì dut byuq sháng gaq; haú má ó le a nyì kó sháng gaq.'
ga luî le, dum
'Yhang wó é ayá lé byù góyuq wó yu pyám byi sháng gaq.'
ga luî le, bo tô ri. 21-22 Haû mù luî, Yohan baptisma byî hi é hkûn mai, Yesuq lé nga-nhûng chyáng mai shuî yu é buinyì jé shoq, Yhumsîng Yesuq nga-nhúng eq rahá htoq htoq wàng wàng kut nyi é buinyì banshoq pé má, nga-nhúng eq yhang zum nyì sû rayuq lé, hkyin kat râ dut ri. Haú yuq gi, Yesuq dum dui toq é hkyô lé nga-nhúng eq rahá saksé dut râ sû nghut lhê." gâ ri.
23 Haú hkûn, yhangmoq gi, Yustu ga le myhîng é, Barsabaq gâ é Yosep eq Mahtiaq nhik lé hkyin tô akô. 24-25 Haû mù, yhangmoq kyûdung kô é gi, "Byù banshoq é i-myit lé sê é Yhumsîng ê, Yudaq Iskarut gi, yhang ló gíng é jowò shut ló râ ga, tô pyâm tô é yhâng é lagyo ayá é matú shí nhik mâ é nàng hkyin tô é sû lé tûn shit laq ò." ga akô. 26 Hau htâng, yhangmoq, byù hkyîn shosé she le, Mahtiaq chyáng ang bê. Haû mai, Mahtiaq lé gi, haû lagyo raxe rayuq má jat kat bê nghut ri.
* 1:12 Tsanlun bùm eq Yerusalem gyoro gi, déng rawuí hkup kô we ri. 1:15 Gumang gu-nhá gâ é lé, Grik má gi, gumang za gâ to lhê. 1:20 Hkya-on 69:25 1:20 Hkya-on 109:8