21
Ngozo Wó Chyup Yu É Limik Kumlhá
Hau htâng má, Yesuq gi, Tiberi nhông yàm má, Yhâng é chángzô pé lé dum htoq shit ri. Yhang htoq shit é hkyô gi, a-ô mâ é dông nghut ri. Simun Petruq, Zozûm le gâ é Htomaq, Galile mau Hkanaq wà mó mâ é Nahtanelaq, Zebedi é yhangzo nhik eq gotû chángzo í yuq pé gi, rahá nyì to bum akô. Haú hkûn, Simun Petruq gi, yhangmoq lé, "Ngò gi, ngozo kóng ê râ." ga taí jáng, yhangmoq gi, "Ngamoq le châng lé râ." ga taî akô. Haû mù luî, yhangmoq gi, htoq ê mù, haû lhaî má wàng bekô nghut ri; nghut kôlhang, haú myîn, radu lháng a wó kóng kó nghut ri.
Htang napkyó maubó lo é hkûn, Yesuq gi, wuiyàm má yap tô ri; nghut kôlhang, haû chángzô pé gi, Yesuq nghut é lé a wú sé kó nghut ri.
Yesuq gi, yhangmoq lé, "Luzúm wuì ê, nungmoq, ngozo wó akô lhú?" ga, wut myi kat jáng, yhangmoq gi, "A wó." ga tû taî akô.
Haú hkûn, Yhang gi, "Nungmoq é gùn lé, haû lhai é loqyo hkyam shut dú hkyô kat keq; haû jáng, nungmoq wó kông yù kó râ nghut lhê." ga taî ri. Haû mù, yhangmoq gi, gùn dú hkyô kat é hkûn, ngozo lûm myô é yanmai, haû gùn lé lháng a wó lâng yù lo kó nghut ri.
Haû mù luî, haû Yesuq chyitdap é chángzo gi, Petruq lé, "Yhumsîng ru nghut ri." ga taî ri. Simun Petruq gi, "Yhumsîng ru nghut ri." gâ é lé wó gyo eq yhang, yhang gi, mebu hkyut pyâm tô é yanmai, buhîng mó lé, yhâng é gùng má baíyup yù mù, wuì hkaû má byam wang ló bê nghut ri. Haû chángzo góbang gi, wuiyàm eq ngo xê làm kô za wê é yanmai, ngozo byíng tô é gùn lé, wuiyàm shut lhaî mai she jé lo akô nghut ri. Yhangmoq gi, wuiyàm má jé dap ló kô é hkûn, myigye gyúng é myihkyóm htoq má ngozo nyhîn tô é lé le, muk ratsuí joq tô é lé le, myang akô.
10 Yesuq gi, yhangmoq lé, "Haû, ahkuî za nungmoq wó kông yu é ngozo, ra-am yù lé keq." ga taî ri.
11 Haû mù, Simun Petruq gi, lhaî má doq ji luî, kô é ngozo rasho ngó xe sûm du yhang bo é gùn lé, dùng yàm má she htoq tô ri. Ngozo haû myhó myo kôlhang, gùn gi, a jeq nghut ri. 12 Yesuq gi, yhangmoq lé, "Napzang lé zo keq." ga taî ri. Chángzô pé gi, Yhang, haû Yhumsîng nghut é lé sé kô é yanmai, ó yuq lháng, "Nàng, ó yuq nghut lhê?" ga, a wám myi kó nghut ri. 13 Yesuq gi, lé mù, muk lé ê yù luî, yhangmoq lé byî ri; ngozo lé le, haû su kut ri. 14 Yesuq gi, shi é mai lhoq dui toq yû huî é htâng, Yhâng é chángzô pé lé htoq shit é má, shî gi, sum dâm nghû râ dàm nghut ri.
Yesuq Eq Petruq
15 Yhangmoq bàn zô bùm kô é htâng má, Yesuq gi, Simun Petruq lé, "Yohan é yhangzo Simun ê, nàng gi, shí bang htoq má, Ngo lé teng za je chyitdap lhê lhú?" ga myi jáng, yhang gi, "Nghut lhê; Yhumsîng ê, ngò, Nàng lé chyitdap é hkyô lé, Nàng sê lhê." ga tû taî ri. Haú hkûn, Yesuq gi, "Ngá é sau zô pé lé, baú aq." ga, yhang lé taî ri.
16 Hau htâng, Yesuq gi, "Yohan é yhangzo Simun ê, nàng gi, Ngo lé teng za chyitdap lhê lhú?" ga dum myi jáng, yhang gi, "Nghut lhê; Yhumsîng ê, ngò, Nàng lé chyitdap é hkyô lé, Nàng sê lhê." ga tû taî ri. Haú hkûn, Yesuq gi, "Ngá é sau pé lé, rém aq." ga taî ri.
17 Dum radàm, Yesuq gi, yhang lé, "Yohan é yhangzo Simun ê, nàng gi, Ngo lé chyit lhê lhú?" ga myî ri.
Haú hkûn, Petruq gi, "Nàng gi, ngo lé chyitdap lhê lhú?" ga, yhang lé Yesuq èq súm dam dàm taî é yanmai, yhâng myit nò luî, "Yhumsîng ê, Nàng gi, lhunglháng lé sê lhê; ngò, Nàng lé chyitdap é hkyô lé, Nàng sê lhê." ga taî ri.
Haú hkûn, Yesuq gi, "Ngá é sau pé lé, baú aq. 18 Ngò, nàng lé teng za taí lé, nàng, zorâm nghut é hkûn gi, yhumsing gùng yhumsîng hpyihit baíyup* yù mù, ê nau é jowò hkangmó má wó ê é nghut lhê; nghut kôlhang, nàng mang jáng gi, loq í loq lham luî, nang lé góyuq èq hpyihit baíyup byi mù, nàng a ê nau é jowò shut shuî ê râ nghut lhê." ga taî ri. 19 (Yesuq haû su ga taî é gi, haû Petruq, hkâsu kut shi é dông mai, Garai Gasâng é hpungwup shingkang lé dan hu nhâng râ nghut é lé, taí nau é nghut ri.) Hau htâng, Yesuq gi, yhang lé, "Ngá htâng cháng aq." ga taî ri.
20 Haú hkûn, Petruq gi, lhîng wú kat le, haû Yesuq chyitdap é chángzo, yhangmoq htâng châng wún é lé myàng ri. Chángzo haû gi, hí hkûn, myinzang zô é u lé, Yesuq chyáng leq ngè mù, "Yhumsîng ê, Nang lé ap pyám râ sû gi, ó yuq lhú?" ga, myi wú é sû nghut ri. 21 Petruq gi, haú yuq lé myàng jáng, Yesuq lé, "Yhumsîng ê, shí yuq gi, hkâsu dut râ lhú?" ga myî ri.
22 Yesuq gi, "Ngò jé lé é hkûn jé shoq, Ngò, yhang lé dui nyì nhâng nau é nghut le gi, nàng eq haî sêng lhê lhú? Nàng gi, Ngá htâng cháng aq." ga tû taî ri. 23 Dang hau é yanmai, chángzo haú yuq a shî râ nghut lhê gâ é danglám gi, haû gumang wui chyáng byo myín to bê nghut ri. Nghut kôlhang, Yesuq gi, haú yuq a shî râ hkyô lé taî é a nghut, "Ngò jé lé é hkûn jé shoq, Ngò, yhang lé dui nyì nhâng nau é nghut le gi, nàng eq haî sêng lhê lhú?" ga, taî é ru nghut lhê.
24 Shí pé lé saksé hkám mù, shí pé lé kâ tô é sû gi, chángzo haú yuq nghut lhê. Yhâng é saksé gi, têng é lé, ngamoq sê lhê.
25 Yesuq gi, gotû muzó myo myo le kut ashî nghut ri. Muzó haú pé lhum jup lé, kâ htoq yu é ru nghut le gi, kâ tô é laiká buk haú pé gi, mingkan gón má lháng ngo râ a nghut nghû, ngò wó myit ri.
* 21:18 Hpyihit baíyup gâ é lichyúm gi, mebu wut luî ri ri kut tô é lé gâ lhê.