20
Lup Akôm
Mht 28:1-10; Mrk 16:1-8; Luk 24:1-12
Bánno buinyì htâng, napsûn noq le mau a bó shimá, Magadalaq wà mâ é Mariq gi, haû lup má ê jé le, lup hkum mâ é luqlong huî hpyuq to láng é lé myang ri. Haû mù, yhang gi, Simun Petruq eq Yesuq chyitdap é chángzo góyuq chyáng din jé ló mù, "Haû Yhumsîng lé, lup mai yu htoq ló byuq bekô; hkâmá ê kat to kô é lé, ngamoq a sé." ga taî ri.
Haû mù, Petruq eq chángzo haû gi, lup shut e ló akô. Yhangnhik í yuq é din akô; nghut kôlhang, chángzo haû gi, Petruq htoq má wó dîn luî, lup má hí din jé e ri. Haû mù, yhang gi, ahkaû shut ngóm wú kat é hkûn, haû pán yúng htui leq tô é lé myang ri; nghut kôlhang, yhang gi, a wang ê nghut ri. Hau htâng, Simun Petruq gi, châng jé luî, lup hkaû shut wang e ri; haú hkûn, yhang gi, haú má pán yúng htui joq tô é lé le, haû Yesuq é ulhum má htup é panchoq lé le, myang ri. Panchoq haû gi, pán yúng htui eq rahá a nghut e za htuî jup leq tô ri. Haû lup má hí jé é chángzo le, ahkaû má wang ê luî, myàng jáng, lumjíng bê nghut ri. (Yesuq gi, shi é mai dum dui toq lô râ nghut lhê ga bo tô é Chyúmdang lé, yhangnhik gi, a sê gyo shi kó nghut ri.) 10 Hau htâng, haû chángzô nhik gi, yhûm taû ló bekô nghut ri.
Magadalaq Wà Mâ É Mariq Lé, Yesuq Htoq Shit É Hkyô
Mrk 16:9-11
11 Nghut kôlhang, Mariq gi, lup shinggan má ngau yap tô ri. Yhang gi, ngaù uchyang lup hkaû má ngóm wú kat ri. 12 Haú hkûn, yhang gi, Yesuq é gungsôm lheq tô é jang má, hpyu é mebu wut é maumang lagyo í yuq hkyî htâng shut rayuq, umhtúng shut rayuq, zung to kô é lé, myang ri.
13 Yhangnhik gi, "Myiwe myhí ê, nàng, haî mù ngau nyi lhê lhú?" ga myi kôjáng, yhang gi, "Ngá é Yhumsîng lé yù ló hpyuq kôluî, Yhang lé hkâmá ló lheq to kô é lé, ngò a sê é yanmai nghut lhê." ga tû taî ri. 14 Haû su ga luî, yhang, lhing wú kat é hkûn, Yesuq yap tô é lé myàng kôlhang, Yesuq nghut é lé yhang a wú sé nghut ri.
15 Yesuq gi, "Myiwe myhí ê, nàng, haî mù ngau nyi lhê lhú? Nàng gi, ó yuq lé ho wún lhê lhú?" ga myi jáng, yhang gi, hkyâm saí zo sû su ngam pyám mù, "Sará ê, nàng, Yhang lé waq htot pyâm é nghut le gi, hkâmá ê lheq tô é, ngo lé taî kyo laq, ngò, Yhang lé yu ló râ." ga taî ri.
16 Haú hkûn, Yesuq gi, yhang lé, "Mariq ê" ga wut kat ri.
Mariq gi, Yhâng shut lhîng mù, Hebre myíng dông, "Raboni!" ga wut kat ri. (Haû gi, "Sará ê" gâ é lichyúm nghut ri.)
17 Yesuq gi, "Ngo lé hkâzáng shi; hkâsu mù gâ le, Ngò gi, haû Îwâ chyáng a taû doq ló shî é nghut lhê. Nàng gi, Ngá é gumang wui chyáng ló mù, yhangmoq lé, 'Ngò gi, Ngá Wa eq nungmoq é Yhângwa, Ngá é Garai Gasang eq nungmoq é Garai Gasang nghut su chyáng doq ló zó nghut lhê.' gâ ri nghû, ló taî kyo aq." ga, yhang lé taî kat ri.
18 Magadalaq wà mâ é Mariq gi, chángzô pê chyáng ló mù, "Yhumsîng lé, ngò myàng bê!" ga taí luî, yhang lé shit kat é pé lé, taî kyô ri.
Yesuq, Yhâng É Chángzô Pé Lé Htoq Shit É Hkyô
Mht 28:16-20; Mrk 16:14-18; Luk 24:36-49
19 Haú nyí, Bánno buinyì htang myìn lé, haû chángzô pé gi, Yudaq byu pé lé gyuq kô é yanmai, hkum tsing myhî pyám mù, zîng tô bum kô é u lé, Yesuq gi, lé jé mù, yhangmoq é agùng má yap to luî, "Nungmoq nguingón yuqyo nyì sháng gaq!" ga taî ri. 20 Yhang gi, haû su ga taî é htâng má, yhangmoq lé, Yhâng é loq pé eq namcham lé tûn shit ri. Chángzô pé gi, haû Yhumsîng lé myàng kôjáng, gyai gabú bùm bekô nghut ri.
21 Yesuq gi, "Nungmoq nguingón yuqyo nyì sháng gaq! Haû Îwa gi, Ngo lé nhang kat é su, Ngò gi, ahkuî, nungmoq lé nhang kat é nghut lhê." ga dum taî ri. 22 Haû su ga taí mù, Yhang gi, yhangmoq é ahtoq má soq mut luî, "Haû Chyoiyúng Woi-nyí lé hap yù keq. 23 Ó yuq é mara pé lé nghut kôle, nungmoq hkyut byî é nghut jáng, mara haú pé gi, hkyut pyám byî é hui râ nghut lhê; nungmoq a hkyut byî é nghut jáng, mara haú pé gi, hkyut pyâm é hui râ a nghut." ga taî ri.
Htomaq Lé, Yesuq Htoq Shit É Hkyô
24 Haû chángzo raxe í yuq má bo é, Zozûm le gâ é Htomaq gi, Yesuq lé jé é hkûn, haû chángzô pé eq rahá a nyi to nghut ri. 25 Haû mù luî, gotû chángzô pé gi, yhang lé, "Haû Yhumsîng lé, ngamoq myàng bê." ga taî kyô akô.
Nghut kôlhang, yhang gi, yhangmoq lé, "Ngò gi, Yhâng é loq pé mâ é shamtoq zuhkô lé myàng mù, ngá é loqnyhuî èq joí wú é eq, Yhâng é namcham má, ngá é loq èq myang lap wú é za a nghut jáng, haû lé ngò lumjíng râ a nghut." ga taî ri.
26 Rabat myáng jáng, chángzô pé gi, haû yhúmhkaû má dum nyi tô akô; Htomaq le, yhangmoq eq rahá nghut nyi ri. Haû hkum pé myhî to kôlhang, Yesuq gi, lé jé mù, yhangmoq é agùng má yap to luî, "Nungmoq nguingón yuqyo nyì sháng gaq!" ga taî ri. 27 Hau htâng, Yhang gi, Htomaq lé, "Náng é loqnyhui, shî má lé joí mù, Ngá é loq pé lé wú aq. Náng é loq lhâm kat mù, Ngá é namcham má lé lap wú aq. A lùm hkâkut, lumjíng nyì aq." ga taî ri.
28 Haú hkûn, Htomaq gi, "Ngá é Yhumsîng, ngá é Garai Gasang ê!" ga Yhang lé taî ri.
29 Yesuq gi, yhang lé, "Nàng gi, Ngo lé myang é yanmai, lumjíng é a nghut lhú? A myàng kôlhang, lumjíng é bang gi, hkungsô wó nyi ri." ga taî ri.
30 Laiká buk shî má a kâ tô é limik kumlhá pé gotû myo myo lé le, Yesuq gi, Yhâng é chángzô pê hí má kut shit bê nghut ri. 31 Nghut kôlhang, Yesuq gi, Garai Gasâng é Yhangzo Hkrisduq nghut é lé, nungmoq wó lumjíng râ matú eq, lumjíng é yanmai, nungmoq Yhâng é myìng má asak wó kó râ matú, shí hkyô pé lé kâ tô é nghut lhê.