19
Yesuq Lé, Tapzîng Má Jén Sat Râ Matú Doqdân É Hkyô
Mht 27:15-31; Mrk 15:6-20; Luk 23:13-25
Haû mù luî, Yesuq lé lâng she yù mù, nhuq bat râ matú, Pilat hkunmó hkyô ri. Haû gyezô pé gi, zujanmaú saî yù kôluî, Yesuq é ulhum má tsung byi kômù, Yhang lé, buhîng nè hut byî akô nghut ri. Hau htâng, yhangmoq gi, Yhâng chyáng dum huî ê ê kut luî, "Yudaq byu pê é hkohkâm ê! Chyung hîng xê hing nyì sháng gaq ô!" ga taí kômù, Yhâng é myoqdong má pyuq byî akô nghut ri.
Pilat gi, haû Yudaq byu pê chyáng radàm dum htoq ê mù, "Wú keq, shí yuq chyáng mara hûn râ hkyô, ngò a myang é lé nungmoq sé sháng nghû, Yhang lé, ngò nungmoq chyáng shuî htoq lé byî lhê." ga taî ri. Yesuq gi, haû zumuq tsûng tô é eq bu nè hîng wut to mù htoq lé jáng, Pilat gi, yhangmoq lé, "Wú keq, Yhang, shí yuq nghut lhê." ga taî ri.
Haû hkyangjong agyi pé eq yhangmoq é noqkuq yhûm zúng bang gi, Yhang lé myang kat kôjáng, "Yhang lé tapzîng má jén sat pyám aq! Yhang lé tapzîng má jén sat pyám aq!" ga garû bum akô.
Nghut kôlhang, Pilat gi, "Nungmoq shuî yù mù, tapzîng má jén sat keq. Ngò gi, Yhâng chyáng mara hûn râ hkyô a myàng." ga tû taî ri.
Haú hkûn, haû Yudaq byu pé gi, "Ngamoq chyáng tarâ rahkat joq lhê; tarâ haú dông ga jang, Yhang gi, shî gíng bê nghut ri; hkâsu mù gâ le, Yhang gi, Garai Gasâng é Yhangzo haû nghut lhê gâ ri." ga xoq taî akô.
Pilat gi, dang haû lé wó gyo jáng, je gyô gyuq luî, yhúmhkaû shut dum wang ló mù, Yesuq lé, "Nàng, hkâmâ é sû nghut lhê lhú?" ga myî ri. Nghut kôlhang, Yesuq gi, dang rahkun lháng a tû taí byi nghut ri. 10 Haú hkûn, Pilat gi, "Nàng, ngo lé a tû taí kut lhê lhú? Ngò gi, Nàng lé, wó lhoq lhut kat é eq tapzîng má wó jén sat pyâm é ahkáng wó sû nghut é lé, Nàng a sé lhú?" ga myî ri.
11 Yesuq gi, "Nàng lé, haû ahtoq mai ahkáng byî e za a nghut le gi, nàng, Ngo lé haî kut râ a-tsam le wó râ a nghut. Haû mù luî, Ngo lé, náng é loq má ap byî é sû gi, mara je bo é nghut lhê." ga tû taî ri.
12 Haú hkûn mai, Pilat gi, Yesuq lé lhoq lhut kat byi nau nyì bê nghut ri. Nghut kôlhang, haû Yudaq byu pé gi, "Nàng, haú yuq lé nhang pyâm é nghut jáng, nàng gi, hkoséng Kehtaq é luzúm a nghut lo; yhumsing gùng lé, hkohkâm gâ é sû gi, hkoséng Kehtaq eq shai lhûm é sû nghut lhê." ga, ru jâng garû nyì bum akô nghut ri.
13 Haû lé wó gyo jáng, Pilat gi, Yesuq lé shuî htoq ê mù, Hebre myíng dông Gabahta gâ é Luqgok hkâng myhang to jang nghu é jowò mâ é tarâ jéyáng tanghkuq má zung tô ri. 14 Haú u gi, Lhoqlhai Poî é matú, Hên Lajâng é Buinyì nyí-káng raxe í hkyíng nghut ri.
Pilat gi, haû Yudaq byu pé lé, "Nungmoq é hkohkâm lé wú keq." ga taî ri.
15 Nghut kôlhang, yhangmoq gi, "Yhang lé yu pyám aq! Yhang lé yu pyám aq! Yhang lé tapzîng má jén sat pyám aq!" ga garû bum akô.
Haú hkûn, Pilat gi, "Nungmoq é hkohkâm lé wá, ngò, tapzîng má jén sat pyám râ lhú?" ga myi jáng, haû hkyangjong agyi pé gi, "Haû hkoséng Kehtaq mai lai luî, gotû hkohkâm ngamoq a wó." ga, tû taî akô nghut ri.
16 Hau htâng má, Pilat gi, Yesuq lé tapzîng má jén sat pyám râ matú, yhangmoq é loq má ap byî kat bê nghut ri. Haû mù luî, yhangmoq gi, Yesuq lé shuî ló bekô nghut ri.
Tapzîng Má Jén Pyâm É Hkyô
Mht 27:32-44; Mrk 15:21-32; Luk 23:26-43
17 Yesuq gi, yhumsing é tapzîng lé waq mù, Hebre myíng dông Golgahta gâ é, Ugyap joq é Jowò gâ é jang má htoq jé e ri. 18 Yhangmoq gi, haú má, Yesuq lé tapzîng htoq má jén tap pyám akô; Yhang eq rahá, gotû í yuq lé le, rahkyam shut rayuq kut jén to kô é nghut luî, Yesuq gi, gyoro má nghut ri.
19 Pilat le, masat laiká kâ yù luî, haû tapzîng htoq má tap tô ri. Haú má gi, "YUDAQ BYU PÊ É HKOHKÂM, NAZARET WÀ BYÙ YESUQ" gâ tô ri. 20 Yesuq lé jén tô é jowò gi, myuq eq chyâng lhûm é htoq agó, haû masat laiká gi, Hebre dông le, Latin dông le, Grik dông le, kâ tô é yanmai, haû Yudaq byu pé myo myo gi, masat laiká haû lé nghap bum akô nghut ri. 21 Haû Yudaq byu pê é hkyangjong agyi pé gi, Pilat lé, "'Yudaq byu pê é hkohkâm' nghû hkâká, 'Ngò gi, Yudaq byu pê é hkohkâm nghut lhê ga, Yhang taî ri.' nghû luî sheq ká aq." ga taî akô.
22 Haú hkûn, Pilat gi, "Ngò kâ é dông, ngò kâ to bê nghut lhê." ga tû taî ri.
23 Haû gyezô pé gi, Yesuq lé tapzîng má jén tap pyâm é htâng má, Yhâng é mebu pé lé yù mù, myî hkyam gàm luî, rayuq rahkyam yu akô; haû ahte bu lé le, gàm râ dâ akô; nghut kôlhang, haû gi, hkyupshi a bo e za, awang mai ahpyo hpyot kut woq tô é nghut ri.
24 Haû mù, yhangmoq gi, "Bu shî lé gi, a lâng cheq e za, ó yuq myang yù ang râ laq, hkyîn shosé she wú sháng." ga, rayuq eq rayuq taí lhum akô.
Haû gi,
"Yhangmoq, Ngá é mebu lé chôm gam yù kó râ; Ngá é ahtê bû é matú, hkyîn shosé shê kó râ nghut lhê."
gâ é Chyúmdang lé lhoq dik râ matú dut é nghut lhê. Haû mù, gyezô pé gi, haû su kut bekô nghut ri.
25 Haû Yesuq é tapzîng nàm má gi, Yhângnu, Yhângnû é yhanggu byizo eq, Klopa é yhangmyi Mariq eq Magadalaq wà mâ é Mariq pé, yap tô bum akô. 26 Yesuq gi, Yhang nàm má, Yhang chyitdap é chángzo eq Yhâng nu yap tô é lé myang kat jáng, Yhâng nu lé, "Ânu ê* nung zo lé wú aq." ga taí mù, 27 chángzo haû lé le, "Náng nu lé wú aq." ga taî ri. Haú hkûn mai, chángzo haú yuq gi, Yesuq é yhângnu lé, yhâng é yhûm shut shuî ló bê nghut ri.
Yesuq Soqkâng Byit É Hkyô
Mht 27:45-56; Mrk 15:33-41; Luk 23:44-49
28 Hau htâng, Yesuq gi, ahkuî, muzó bàn bê nghut é lé sé luî, haû Chyúmdang lhoq dik râ matú, "Ngò, wuì shit ri." ga taî ri. 29 Haú má, tsibyiq wing chyîn rayambú joq tô ri; haû mù, yhangmoq gi, wuìmaù lé tsibyiq wing chyîn haú má jum yù luî, jàm-yang ahpyo má tuî tap mù, Yhâng é nhutwuî jé shoq yhun byî akô nghut ri. 30 Yesuq gi, tsibyiq wing chyîn haú lé shuq yû mù, "Mû bàn bê." ga taî ri. Yhang, haû su ga taí eq yhang, ulhum nghuq ló mù, kâng byit bê nghut ri.
31 Htang nyí gi, ahkyak é Bánno buinyì nghut luî, haú nyí gi, Hên Lajang Buinyì nghut ri. Haû mù, Yudaq byu pé gi, Bánno buinyì má, màng pé lé tapzîng htoq má a joq to nhâng naù kô é yanmai, hkyî pé lé bat hkyuî pyám mù, màng pé lé yù hkyô pyám nhâng râ matú, Pilat chyáng dûng tôngbán akô. 32 Haû mù luî, gyezô pé gi, lé mù, Yesuq eq jén hui su nhik mâ é, rayuq é hkyî lé hí bat hkyuî pyám mù, rayuq é hkyî lé dum bat hkyuî pyám akô nghut ri. 33 Nghut kôlhang, yhangmoq gi, Yesuq chyáng jé é hkûn, Yhang shi to láng bê nghut é lé myàng kômù, Yhâng é hkyî lé a bat hkyui byi kó nghut ri. 34 Nghut kôlhang, gyezo rayuq gi, Yesuq é namcham má lham èq htaû kat byi jáng, radá dâm sui eq wuì yui htoq lo ri. 35 Haû lé myàng é sû gi, saksé hkám byî ri; yhâng saksé hkâm é hkyô gi, tengmán ri. Haû yhang taî kyô é hkyô gi, têng é lé, yhang sé mù, nungmoq le wó lumjíng kó sháng gaq ga, saksé hkám byî é nghut ri. 36 Haú hkyô pé dut é gi, "Yhâng é showui rahkat lháng a lhoq hkyui râ nghut lhê." gâ é Chyúmdang haû lhoq dik râ matú nghut lhê. 37 Chyúmdang gotû ralhum má le, "Yhangmoq èq htau htông é sû lé, yhangmoq tu wú kó râ nghut lhê." gâ é bo tô ashî nghut ri.
Yesuq Lé, Myhup Yhum É Hkyô
Mht 27:57-61; Mrk 15:42-47; Luk 23:50-56
38 Hau htâng, Yesuq é chángzo dut nyi é Aramahti myuq byû Yosep gi, haû Yudaq byu pé lé gyuq é yanmai, tsik za Pilat chyáng Yesuq é gungsôm lé, lé dûng ri. Pilat èq ahkáng byî kat jáng, yhang gi, gungsôm haû lé, lé yu ló bê nghut ri. 39 Yhang gi, hí hkûn, myín lé, Yesuq lé ê huî é sû, Nikodema eq rahá lé é nghut ri; Nikodema gi, mura eq achyo nyhô tô é namngón jung sum xê joí kô yu lé ri. 40 Yhangnhik gi, Yesuq é gungsôm lé yù mù, Yudaq byu pê é màng yhum htûng eq rajung za, namngón jung eq rahá, pán yúng èq htup yup to byî akô. 41 Haû Yesuq lé tapzîng má jén sat pyâm é jowò nàm má, hkyâm ralhum joq ri; ó yuq lé le a lheq wú shî é, lup sik ralhum hkyâm hkaû má joq tô ri. 42 Haú nyí gi, Yudaq byu pê é Hên Lajang Buinyì nghut é yanmai le, lup haû le chyâng é yanmai le, yhangnhik gi, Yesuq lé, haú má ê lheq tô akô nghut ri.
19:24 Hkya-on 22:18 * 19:26 Ânu ê, gâ é lé, Grik dông gi, "myiwe myhí ê" ga bo tô é nghut lhê. 19:36 Htoq Ló 12:46; Gyung So 9:12; Hkya-on 34:20 19:37 Zhk 12:10