18
Yesuq Chyup Yû Huî É Hkyô
Mht 26:47-56; Mrk 14:43-50; Luk 22:47-53
Yesuq gi, haû su ga kyûdûng é htâng má, Yhâng é chángzô pé eq rahá, Kedron wuìhkung mai laî byit dap ló luî, haú hpoq má joq é hkyâm ralhum má wang e akô nghut ri.
Hkyâm haû gi, Yesuq eq Yhâng é chángzô pé lhaq hui hui kut é jowò nghut é yanmai, haû Yesuq lé ap pyám râ sû Yudaq le sê ri. Haû mù, Yudaq gi, haû hkyangjong agyi pé eq Hparishe pê chyáng mai nhang kat é noqkuq yhûm zúng bang ra-am eq gyezo rajùm lé, haú jowò shut shuî wang lé lo ri. Haú bang gi, myihu, myibung eq shâm lhâm pé chung lé lo akô.
Yesuq gi, Yhang má dut lò râ hkyô lhunglháng lé sé gû nghut mù, htoq ê luî, yhangmoq lé, "Nungmoq, ó yuq lé ho akô lhú?" ga myî ri.
Haú hkûn, yhangmoq gi, "Nazaret wà byù Yesuq lé ho lhê." ga tû taí kôjáng, Yesuq gi, "Ngò gi, haú yuq nghut lhê." ga taî ri. (Yesuq lé ap pyám sû Yudaq le, yhangmoq eq rahá yap tô ri.) "Ngò gi, haú yuq nghut lhê." ga Yesuq taî kat é hkûn jáng, yhangmoq gi, nungzut zut mù, myigùng má lêng leq ló bum akô nghut ri.
Yhang gi, "Nungmoq, ó yuq lé ho akô lhú?" ga, yhangmoq lé dum myî kat jáng, yhangmoq gi, "Nazaret wà byù Yesuq lé ho lhê." ga taî akô.
Haú hkûn, Yesuq gi, "Ngò gi, haú yuq nghut lhê nghû, nungmoq lé taî kyo bê nghut lhê; nungmoq, Ngo lé hô kô é nghut le gi, shí bang lé ló nhang pyám keq." ga tû taî ri. Haû gi, "Nàng, Ngo lé byî tô é bang rayuq le lháng, Ngò, a lhoq hpyuq pyám." ga, Yhang taî tô é dang dik râ matú nghut ri.
10 Haú hkûn, Simun Petruq gi, shâm wun tô é nghut luî, shâm shê mù, haû hkyangjong mó é dui-nhâng zôshang é loqyo nohkyap lé zân hpyit kat byî ri. (Dui-nhâng zoshâng haú yuq é myìng gi, Malhku gâ ri.)
11 Haû mù, Yesuq gi, Petruq lé, "Náng é shâm lé, shambyâng má xâng pyám aq! Haû Îwa, Ngo lé byî é góm* lé, Ngò a shuq é wó nyî râ lhú?" ga taî kat ri.
Yesuq Lé, Anna Chyáng Shuî E É Hkyô
Mht 26:57-58; Mrk 14:53-54; Luk 22:54
12 Hau htâng, gyezo haú jûm eq yhangmoq é gyezau hpó, Yudaq byu pê é mingsuwún wuî gi, Yesuq lé chyup yû mù, tuî akô nghut ri. 13 Yhangmoq gi, haú zân má é hkyangjong mó Kayahpaq é yhâng-tsa Anna chyáng hí, Yhang lé shuî ló akô nghut ri. 14 Kayahpaq gi, byu pê é matú rayuq shî hkám byî le je gè râ nghut lhê ga, haû Yudaq byu pé lé hpaqchyî byî é sû yuq nghut ri.
Yesuq Lé, Petruq Sâng-hi Dam He-ngik Pyâm É Hkyô
Mht 26:69-70; Mrk 14:66-68; Luk 22:55-57
15 Simun Petruq eq gotû chángzo rayuq gi, Yesuq htâng châng e ló akô nghut ri. Gotû chángzo haú yuq gi, hkyangjong mó lé rago sê lhê nghut mù luî, hkyangjong mó é yhumwàng hkaû shut, Yesuq é htâng má châng wang ló ri. 16 Petruq kúm gi, hkúmdong shinggan má láng yap tô ri. Haû hkyangjong mó lé rago sê é sû, gotû chángzo haú yuq gi, taû htoq ló mù, hkum zúng é myiwe myhí lé taí luî, Petruq lé shuî hâng yu ri.
17 Haú hkûn, haû hkum zúng é myiwe myhí gi, Petruq lé, "Nàng gi, haú yuq é chángzô pé mâ é rayuq a nghut lhú?" ga myi jáng, yhang gi, "Ngò a nghut." ga tû taî ri.
18 Haú u lé, gyoq é yanmai, dui-nhâng zoshâng wuì eq noqkuq yhûm zúng bang gi, yhangmoq gyoq gâng râ matú myigyê èq mut tô é myihkyóm má, gyoq gang yap nyi bum akô. Petruq le, yhangmoq eq rahá gyoq gang yap tô ri.
Yesuq Lé, Hkyangjong Mó Myî Choq Wú É Hkyô
Mht 26:59-66; Mrk 14:55-64; Luk 22:66-71
19 Haú u lé, haû hkyangjong mó gi, Yesuq lé, Yhâng é chángzô pê hkyô eq Yhâng mhoqshit é hkyô eq séng luî myî ri.
20 Haú hkûn, Yesuq gi, "Haû mingkan htoq má, Ngò, de de taí bê nghut lhê. Ngò gi, haû Yudaq byu pé banshoq bang chôm zîng é, tarajong pé má le, noqkuq yhûm má le, ayang mhoqshit é nghut lhê. Ngò gi, haq zaú luî taî é hkyô haî le a joq. 21 Nàng, haî mù Ngo lé myi lhê lhú? Haû, Ngò taî é lé wó gyô é bang lé myi aq; Ngò haî taî é hkyô lé, yhangmoq gè gè sê akô nghut ri." ga tû taî ri.
22 Yesuq haû su ga taí jáng, haû nàm má nyi tô é noqkuq yhûm zúng sû rayuq gi, Yhang lé pyuq kat luî, "Hkyangjong mó lé wá, Nàng, haû su nghû dang tû lhê lhú?" ga taî ri.
23 Haú hkûn, Yesuq gi, "Ngò taî shut é nghut le gi, shut é hkyô lé saksé tûn shit aq. Nghut kôlhang, Ngò gi, têng é dông ru taî le nhîng, nàng, haî mù Ngo lé pyuq lhê lhú?" ga tû taî ri. 24 Hau htâng, Anna gi, Yhang lé tuî to gù, haû hkyangjong mó Kayahpaq chyáng dé kat nhang ri.
Yesuq Lé, Petruq Xoq He-ngik Pyâm É Hkyô
Mht 26:71-75; Mrk 14:69-72; Luk 22:58-62
25 Haû Simun Petruq gyoq gang yap tô é hkûn, "Nàng gi, Yhâng é chángzô pé mâ é rayuq a nghut lhú?" ga, yhang lé myi kôjáng, yhang gi, "Ngò a nghut." ga, dum he pyâm ri.
26 Haû Petruq èq nohkyap zân hpyit pyám byî é huí su é buinùm nghut é sû, haû hkyangjong mó é dui-nhâng zoshâng rayuq gi, yhang lé, "Haû hkyâm má, nàng, Yhang eq rahá nghut nyi é lé, ngò a myang é su ngam lhê lhú?" ga taî ri. 27 Haú hkûn, Petruq gi, xoq he pyám ri; haú u yhang, woq tûn bê nghut ri.
Pilat É Myoq Hí Má, Yesuq Jé Nyi É Hkun Lhê Hkyô
Mht 27:1-2, 11-14; Mrk 15:1-5; Luk 23:1-5
28 Hau htâng, yhangmoq gi, Yesuq lé, Kayahpaq chyáng mai, haû mauzau hpô é yhûmwàng shut shuî e ló akô. Haú u gi, napsûn noq ashî nghut ri. Yhangmoq gi, agot a-û a dut e za, htûngli dông Lhoqlhai Poî lé wó zo râ matú, yhúmhkaû má a wàng kó nghut ri. 29 Haû mù luî, mauzau Pilat gi, yhangmoq chyáng htoq ê mù, "Shí yuq lé, nungmoq hai mara hûn nau akô lhú?" ga myî ri.
30 Haú hkûn, yhangmoq gi, "Shí yuq, a ge é muzó kut é a nghut le gi, Yhang lé, náng é loq má ngamoq lé ap byi râ a nghut." ga tû taî akô.
31 Pilat gi, "Yhang lé, nungmoq yhang shuî ló mù, nungmoq é tarâ dông ló jéyáng keq." ga taí jáng, haû Yudaq byu pé gi, "Nghut kôlhang, ngamoq gi, ó yuq lé sat râ ahkáng le a wó é nghut lhê." ga tû taî akô nghut ri. 32 Haû su dut é hkyô gi, Yesuq, Yhang hká dông shî râ ga taî é dang lé lhoq dik râ matú nghut lhê.
33 Haû mù, Pilat gi, yhúmhkaû má taû wang ló mù, Yesuq lé wut yù luî, "Nàng gi, Yudaq byu pê é hkohkâm nghut lhê lhú?" ga myî ri.
34 Haú hkûn, Yesuq gi, "Haû gi, náng é myit dông taî é nghut lhê lhú? A nghut jáng, góbang mai, nang lé, Ngá é hkyô taî kyo luî nghut lhê lhú?" ga taû myî ri.
35 Pilat gi, "Ngò gi, Yudaq byù nghut lhê lhú? Haû Náng é byù myû eq Náng é hkyangjong agyi pé sheq, Nang lé, ngá loq má ap byî é ru nghut lhê. Nàng gi, haî kut é nghut lhê lhú?" ga dum myî ri.
36 Haú hkûn, Yesuq gi, "Ngá é mingdán gi, mingkan shî eq a séng. Mingkan shî eq sêng é ru nghut le gi, haû Yudaq byu pé, Ngo lé a wó chyup yu lo shoq, Ngá é dui-nhâng zoshâng wuì, Ngo lé chôm hung yù kó râ nghut lhê. Nghut kôlhang, Ngá é mingdán gi, mingkan shî eq a sêng é ru nghut lhê." ga taî ri.
37 Haû mù, Pilat gi, "Haû jáng, Nàng gi, hkohkâm nghut bê lhú?" ga myi jáng, Yesuq gi, "Ngo lé, hkohkâm nghut lhê ga, nàng taî nyi é jô ri. Gè gè ga jáng, Ngò gi, hau é yanmai hku lé lo é sû nghut lhê; haû tengmán hkyô lé saksé hkám râ matú, Ngò, mingkan htoq má jé lé é nghut lhê. Haû tengmán hkyô eq sêng é sû ó yuq le, Ngá é dang lé gyô ri." ga tû taî ri.
38 Haú hkûn, Pilat gi, "Tengmán hkyô gâ é gi, haí jung lhú?" ga myî ri. Yhang gi, haû su ga myi luî, haû Yudaq byu pê chyáng dum htoq ê mù, "Shí yuq chyáng mara hûn râ hkyô, ngò a myàng nghut ri. 39 Nghut kôlhang, haû Lhoqlhai Poî u lé, nungmoq é matú, ngò, htóng byû rayuq nhang htoq kat byi byi kut é htûng, nungmoq wó akô. Haû mù, 'Yudaq byu pê é hkohkâm' lé, nhang htoq kat byi râ lé, nungmoq ô nau akô lhú?" ga myî ri.
40 Haú hkûn, yhangmoq gi, "Haú yuq lé a nghut! Barabaq lé sheq nhâng byi aq." ga, garû kat akô. Barabaq gi, damyaq nghut ri.
* 18:11 Góm lé shuq gâ é gi, jamjau hui râ eq shî hkám râ lé, taí nau é nghut lhê.