17
Yesuq Kyûdûng É Hkyô
Yesuq gi, haû su ga taî é htâng má, mauhkûng shut tu wú luî, kyûdûng é gi, "Âwa ê, ahkyíng jé bê nghut ri; haû Nung Zo gi, Nang lé hpungwup shingkang wó hu nhâng sháng gaq, Nung Zo lé hpungwup shingkang hû ló nhâng laq ô! Hkâsu mù gâ le, Nàng mai Yhang lé ap byi tô é bang banshoq lé, Yhang, ahtum abyuq é asak wó byi sháng gaq ga, Nàng gi, byù lhunglhâng bang lé up râ ahkáng, Yhang lé byî tô é yanmai nghut ri. Nàng za tengmán é Garai Gasang nghut é eq Nàng nhang kat é sû Yesuq Hkrisduq lé, sê é gi, ahtum abyuq é asak nghut lhê. Ngò gi, Nàng, Ngo lé wùn waq nhang é muzó lé lhoq pán é dông, myidàm htoq má, Náng é hpungwup shingkang lé lhoq htoq shit bê nghut lhê. Âwa ê, haû mingkan lháng a joq shî mai, Ngò, Nàng eq rahá chôm wó é hpungwup shingkâng èq, ahkuî, Náng é myoq hí má, Ngo lé hpungwup shingkang dan hu nhâng laq.
Chángzô pé matú, Yesuq kyûdung byî é hkyô
Mingkan mai, Nàng, Ngo lé hkyin htoq yû byî é bang lé, Ngò gi, Náng é myìng lhoq htoq shit bê nghut lhê. Yhangmoq gi, Náng é byu pé nghut bekô; Nàng gi, yhangmoq lé, Ngá é loq má ap byi bê nghut luî, yhangmoq gi, Náng é dang lé châng kut bekô nghut ri. Nàng, Ngo lé byî é lhunglháng gi, Náng chyáng mâ é nghut é lé, ahkuî, yhangmoq sé bekô nghut ri. Hkâsu mù gâ le, Nàng, Ngo lé byi kat é mungdang pé lé, Ngò, yhangmoq lé byi bê nghut luî, yhangmoq gi, haú pé lé hap yù bekô nghut ri; Ngò gi, Náng chyáng mai lé é sû nghut é lé le, yhangmoq hkyak sê akô; Nàng, Ngo lé nhang kat é hkyô lé le, yhangmoq lumjíng bekô nghut ri. Ngò gi, yhangmoq é matú kyûdung byî lhê. Ngò gi, haû mingkan byu pê é matú dung byi nyi é a nghut; Nàng, Ngo lé ap byi tô é bâng é matú sheq dung byî nyi é ru nghut lhê; hkâsu mù gâ le, yhangmoq gi, Náng é byu pé nghut akô. 10 Ngò wó é lhunglháng gi, Náng é chyat nghut mù, Nàng wó é lhunglháng le, Ngá é chyat nghut lhê. Haû mù, Ngò gi, yhangmoq má hpungwup shingkang hû é hui bê nghut lhê. 11 Ngò gi, Nàng chyáng lò râ nghut lhê mù, mingkan htoq má nyi nyì râ a nghut lo; nghut kôlhang, yhangmoq gi, mingkan htoq má nyi nyì shirâ nghut lhê; chyoiyúng é Âwa ê! Ngá hpe gi, ragùng za nghut é su, yhangmoq le ragùng za wó dut nyì kó sháng gaq, Nàng, Ngo lé byi é, haû Náng myìng é a-tsam èq yhangmoq lé upzúng nyì aq. 12 Ngò gi, yhangmoq eq rahá nghut nyi é u lé, yhangmoq lé upzúng bê nghut luî, Nàng, Ngo lé byî é myìng hau èq, yhangmoq lé rago zúng bê nghut lhê. Haû Chyúmdang lhoq dik sháng gaq ga, haú bang mâ é htên byoq hui râ sû mai lai luî, ó yuq le a byuq byuq é nghut lhê.
13 Ngò gi, ahkuî, Náng chyáng lò râ nghut bê; nghut kôlhang, Ngá é gabú hkyô gi, yhangmoq chyáng byíng jup sháng gaq nghû, Ngò gi, haú pé lé mingkan má taî é nghut lhê. 14 Ngò gi, yhangmoq lé, Náng é mungdang byi bê nghut lhê; haû mingkan gi, yhangmoq lé a jú nghut ri; hkâsu mù gâ le, Ngò gi, mingkan mâ é a nghut é su, yhangmoq le, mingkan mâ é a nghut kô é yanmai nghut ri. 15 Ngò kyûdûng é gi, Nàng, yhangmoq lé mingkan mai shuî htoq yû râ matú dûng é a nghut, haû agè ashop su chyáng mai, yhangmoq lé upzúng yû râ matú sheq dûng é ru nghut lhê. 16 Ngò gi, mingkan mâ é a nghut é su, yhangmoq le, mingkan mâ é a nghut kó. 17 Yhangmoq lé, haû tengmán hkyo èq lhoq sân-yúng yû laq; Náng é mungdang gi, tengmán hkyô nghut ri. 18 Nàng, Ngo lé, mingkan má nhang hâng kat é su, Ngò le, yhangmoq lé, mingkan má nhang hâng kat é nghut lhê. 19 Yhangmoq lé, tengmán hkyô má wó lhoq sân-yúng yû kó sháng gaq nghû, Ngò gi, yhangmoq é matú, yhumsing gùng lé lhoq sân-yúng yu é nghut lhê.
Lumjíng Bang Lhunglhâng É Matú, Yesuq Kyûdung Byî É Hkyô
20 Ngò gi, yhangmoq é matú baú za kyûdung byî é a nghut; Yhangmoq é danglu é yanmai, Ngo lé lumjíng kó râ bâng é matú le, Ngò kyûdung byî é nghut lhê. 21 Haû mù, yhangmoq banshoq bang gi, rading ralhum za dut nyì kó sháng gaq. Haû mingkan gi, Nàng, Ngo lé nhang kat é hkyô lé wó lumjíng sháng gaq; Âwa, Nàng gi, Ngò má nyi nyi mù, Ngò gi, Nàng má nyi nyi é su, yhangmoq le, ngá hpe má nyi nyi kó sháng gaq. 22 Ngá hpe gi, ragùng za nghut é su, yhangmoq le, rading ralhum za dut nyì kó sháng gaq nghû, Ngò gi, Nàng, Ngo lé byî é hpungwup shingkang lé, yhangmoq lé byi bê nghut lhê. 23 Nàng, Ngo lé nhang kat bê hkyô eq Nàng, Ngo lé chyitdap é su, yhangmoq lé chyitdap é hkyô lé, haû mingkan wó sé râ matú, yhangmoq gi, gumjup shoq rading ralhum za wó dut kó sháng gaq nghû, Ngò gi, yhangmoq má nyi nyì luî, Nàng gi, Ngò má nyi nyi é nghut lhê.
24 Âwa ê, haû mingkan lháng a joq shi mai, Nàng, Ngo lé chyitdap luî byi tô é hpungwup shingkang haû lé, Nàng, Ngo lé byi tô é bang, wó myàng kó râ matú le, Ngò nyi é jang má, Ngò eq rahá wó nyî kó râ matú le, Ngò ô nau ri.
25 Dingmán é Âwa ê, haû mingkan gi, Nang lé a sé kôlhang, Ngò gi, Nang lé sê lhê; Nàng, Ngo lé nhang kat é hkyô lé gi, yhangmoq sé akô nghut ri. 26 Nàng, Ngo lé chyitdap é chyitdap myit gi, yhangmoq má wó joq nyì râ matú le, Ngò gi, yhangmoq má wó nyi nyì râ matú le, yhangmoq lé, Ngò, Nang é hkyô sé nhâng bê nghut luî, xoq mù sé nhang nyì shirâ nghut lhê." gâ ri.