16
Nungmoq gi, myit lingbat jowò a joq kó sháng gaq nghû, haú pé banshoq lé, Ngò, nungmoq lé taî kyo bê nghut lhê. Yhangmoq gi, nungmoq lé, tarajong mai hkat htoq pyám kó râ nghut lhê; ó yuq nghut kôle, yhang mai nungmoq lé sat pyâm é hkûn, yhang gi, haú dông mai Garai Gasang lé dojaú nyi lhê ga myit yu é ahkyíng, gè gè yhang, jé râ nghut lhê. Yhangmoq gi, haû Îwa lé le, Ngo lé le, a sé kô é yanmai, haû su kut kó râ nghut lhê. Nghut kôlhang, nungmoq lé, Ngò sidiq byî é hkyô lé, ahkyíng jé jáng nungmoq bûn nyì kó sháng gaq nghû, Ngò haú hkyô taî kyô é nghut lhê. Ngò gi, nungmoq eq rahá nghut nyi é yanmai, haú hkyô lé, hí hkûn nungmoq lé a taî kyô é nghut lhê.
Chyoiyúng Woi-nyí é muzó
Nghut kôlhang, ahkuî, Ngò gi, Ngo lé nhang kat Su chyáng ló râ nghut lhê. Nghut kôlhang, nungmoq ó yuq le, 'Nàng, hká shut ló râ lhú?' ga, Ngo lé a myi kó nghut ri. Ngò, nungmoq lé, haú hkyô pé taî kyô é yanmai, nungmoq é i-myit unghkaû má iyon hkyô byíng to bekô nghut ri. Nghut kôlhang, Ngò, nungmoq lé teng za taí kôlé, Ngò ló byuq é gi, nungmoq é matú je gè râ hkyô ru nghut lhê. Ngò ló byuq e za a nghut jáng, haû hpaqchyî byi Sû gi, nungmoq chyáng lé râ a nghut; Ngò ló jáng sheq, Yhang lé, Ngò, nungmoq chyáng nhang kat byi râ nghut lhê. Yhang jé lé é hkûn, Yhang gi, haû mara wó é eq séng luî le, dingmán hkyô eq séng luî le, tarâ jéyáng hkyô eq séng luî le, haû mingkan lé tûn shit râ nghut lhê. Haû yubak mara wó é eq séng luî ga jang, byu pé gi, Ngo lé a lumjíng kô é yanmai nghut ri. 10 Haû dingmán hkyô eq séng luî ga jang, Ngò gi, haû Îwâ chyáng ló râ nghut luî, nungmoq, Ngo lé a myàng lo kó râ nghut é yanmai nghut ri. 11 Haû tarâ jéyáng hkyô eq séng luî ga jang, mingkan shi é zau gi, mara byî é huî é nghut é yanmai nghut ri.
12 Ngò gi, nungmoq lé taí râ hkyô myo myo wó ashî; nghut kôlhang, ahkuî, nungmoq wó hkâm kó râ a nghut. 13 Nghut kôlhang, haû tengmán é Woi-nyí jé lé é hkûn, Yhang gi, tengmán hkyô lhunglháng lé shuî sé râ nghut lhê. Yhang gi, Yhâng myit dông taí râ a nghut; Yhang, wó gyô yu é hkyô lé za taí luî, dut lò râ hkyô pé lé le, nungmoq chyáng taî pyô râ nghut lhê. 14 Yhang gi, Ngò wó é lé, yù mù, nungmoq lé taî kyô é eq sé nhang é dông, Ngá é hpungwup shingkang lé hû ló nhâng râ nghut lhê. 15 Haû Îwa wó é lhunglháng gi, Ngá é chyat nghut lhê. Hau é yanmai, haû Woi-nyí gi, Ngò wó é lé yù mù, nungmoq lé sé nhâng râ nghut lhê nghû, Ngò taî é nghut lhê.
16 Adê myáng má, nungmoq gi, Ngo lé a myàng lo kó râ nghut lhê; hau htâng, dum adê myáng má, nungmoq gi, Ngo lé myàng kó râ nghut lhê." gâ ri.
Changzô Pê É Iyon Hkyô Gi, Gabú Hkyô Taû Dut Râ
17 Yhâng é chángzô pé ra-am gi, "'Adê myáng má, nungmoq gi, Ngo lé a myàng lo kó râ nghut lhê; hau htâng, dum adê myáng má, nungmoq gi, Ngo lé myàng kó râ nghut lhê.' gâ é eq 'Ngò gi, Îwâ chyáng ló râ nghut é yanmai nghut lhê.' ga, Yhang taî é gi, haí jung gá nau é nghut lhê lhú?" ga, rayuq eq rayuq myî lhûm bum akô. 18 Hau htoq agó, yhangmoq gi, "'Adê myáng má,' gâ é gi, Yhang haí jung gá nau lhê lhú? Nga-nhúng gi, Yhang haî taí nau é lé a sê gyo." ga, taî lhûm bum akô nghut ri.
19 Yesuq gi, yhangmoq myi naû kô é hkyô lé sê ri; haû mù, Yhang, yhangmoq lé taî é gi, "'Adê myáng má, nungmoq gi, Ngo lé a myàng lo kó râ nghut lhê; hau htâng, dum adê myáng má, nungmoq gi, Ngo lé myàng kó râ nghut lhê.' nghû, Ngò taî é lé, haí jung gá nau lhê laq nghû, rayuq eq rayuq myi lhum nyi akô lhú? 20 Ngò, nungmoq lé teng za taí kôlé, haû mingkan gi, gabú nyi é u lé, nungmoq gi, ngaù é eq iyon yón é hui kó râ nghut lhê. Nungmoq gi, iyon yón é hui kó râ nghut lhê; nghut kôlhang, nungmoq é iyon hkyô gi, gabú hkyô taû dut râ nghut lhê. 21 Myiwe gi, zoshâng hkû râ nghut jáng, zohkû-nò nò râ ahkyíng jé bê nghut é yanmai, myit chiq nyi ri; nghut kôlhang, zoshâng lé wó hku htoq kat é hkûn gi, mingkan htoq má zoshâng rayuq wó hku to bê nghut luî, yhang gabú é yanmai, haû no hpu é hkyô lé a bun byuq lo nghut ri. 22 Haû eq rajung za, ahkuî gi, nungmoq iyon yôn é ahkyíng nghut ri; nghut kôlhang, Ngò, nungmoq lé dum huî é hkûn, nungmoq gi, gabú kó râ nghut lhê; nungmoq é gabú hkyô haû lé, nungmoq chyáng mai ó yuq èq le wó yu pyám byi râ a nghut. 23 Haú buinyì má, nungmoq gi, Ngo lé, haî le a dung lo kó râ nghut lhê. Ngò, nungmoq lé teng za taí kôlé, nungmoq gi, Ngá myîng lang luî, Ngá Wâ chyáng haî dung kôle, Yhang byi râ nghut lhê. 24 Ahkuî jé shoq, nungmoq gi, Ngá myîng lé lang luî, haî le a dûng wú shi kó nghut ri. Dung keq, haú hkûn, nungmoq myang hap yù kó râ nghut luî, nungmoq é gabú hkyô gi, byíng jup lò râ nghut lhê.
25 Ngò gi, nungmoq lé, dangtú dông haú pé taî kyo bê nghut lhê; nghut kôlhang, Ngò gi, dangtú a chûng lô e za, haû Îwa eq sêng é hkyô, nungmoq lé san za taî kyô é ahkyíng jé râ nghut lhê. 26 Haú buinyì má, nungmoq gi, Ngá é myìng lé lang luî dung kó râ nghut lhê. Ngò gi, nungmoq é matú, haû Îwâ chyáng dung byi râ nghû taî nyi é a nghut. 27 Hkâsu mù gâ le, nungmoq gi, Ngo lé chyitdap kô é eq, Ngò gi, Îwa Garai Gasâng chyáng mai jé lé é Sû nghut é lé, nungmoq lumjíng kô é yanmai, haû Îwa yhang, nungmoq lé chyitdap é nghut lhê. 28 Ngò gi, haû Îwâ chyáng mai htoq lé mù, mingkan má lé jé wang é nghut lhê; ahkuî, Ngò gi, mingkan mai htoq mù, haû Îwâ chyáng dum taû ló râ nghut lhê." gâ ri.
29 Haú hkûn, Yesuq é chángzô pé gi, "Ahkuî, Nàng gi, dangtú a chûng é dông, san za taî kyô nyi é nghut bê! 30 Nàng gi, lhunglháng lé sê é sû nghut é lé le, Nàng lé, ó yuq èq le dangmyi myi nó a râ é hkyô lé le, ahkuî, ngamoq wó sé bê. Hau é yanmai, Nàng gi, Garai Gasâng chyáng mai lé é sû nghut é lé, ngamoq lumjíng lhê." ga taí bum akô.
31 Haú hkûn, Yesuq tû taî é gi, "Nungmoq, ahkuî lumjíng bekô lhú? 32 Nghut kôlhang, nungmoq gi, lhoq pyo pyâm é hui luî, Ngo lé baú za tô pyâm to kômù, ó le ô yhûm shut ló byuq râ ahkyíng jé lo nyì bê nghut ri; ahkuî lháng jé to bê. Nghut kôlhang, Ngò gi, Ngò baú za a nghut; hkâsu mù gâ le, Ngá Wa gi, Ngò eq rahá nghut nyi lhê.
33 Nungmoq gi, Ngò má nguingón hkyô wó kó sháng gaq nghû, Ngò gi, haú hkyô pé lé taî kyô é nghut lhê. Nungmoq gi, mingkan shí má, wuîhke hkyô hui kó râ nghut lhê; nghut kôlhang, myit wum lhoq kíng keq. Ngò gi, mingkan lé ung pyám bê nghut lhê." gâ ri.