15
Tsibyiq Nuî Eq Akoq Pê É Hkyô
Ngò gi, haû tsibyiq nuî akyîng nghut lhê; Ngá Wa gi, tsibyiq hkyâm yhumsîng nghut lhê. Yhang gi, ashi a zuî é akoq hkangmó lé, Ngá chyáng mai kyik pyám luî, ashi zuî é akoq hkangmó lé kúm gi, ashi je myo zui sháng gaq ga, shang pyám byî ri. Nungmoq gi, Ngò, nungmoq lé taî é mungdang hau é yanmai, sanséng gû nghut bekô nghut ri. Ngò má nyi nyì keq; Ngò le, nungmoq má nyi nyì râ nghut lhê. Akoq hkangmó gi, tsibyiq nuî má nui nyi é za a nghut jáng, yhang baú ashi wó zuî é a nghut. Haû eq rajung za, nungmoq le, Ngò má nyi nyi e za a nghut jang, ashi wó zui kó râ a nghut.
Ngò gi, tsibyiq nuî nghut lhê; nungmoq gi, akoq pé nghut akô. Byù rayuq yuq, Ngò má nyi nyi é nghut luî, Ngò gi, yhang má nyi nyi é nghut jáng, haú yuq gi, ashi myo myo zui râ nghut lhê; hkâsu mù gâ le, Ngò mai gang jáng, nungmoq gi, haî le a wó kut kô é nghut lhê. Ngò má a nyi nyi é sû gi, haû dú pyâm é hui luî, kyuq shi byuq é akoq eq wuí ri; haû sû é akoq pé gi, byu pê èq guq yù mù, myihkyóm má dú kat pyâm é hui luî, nyé gyó byuq râ nghut lhê. Nungmoq gi, Ngò má nyì nyì luî, Ngá é dang pé gi, nungmoq má bo nyi é nghut le gi, nungmoq ô nau é haî nghut kôlhang, dung keq; haú hkûn, nungmoq lé byi râ nghut lhê. Nungmoq gi, haû ashi ga-myhó zuî é dông, Ngá Wâ é hpungwup shingkang lé lhoq htoq shit é nghut luî, Ngá é chángzô pé nghut é hkyô lé tûn shit nyî bekô nghut ri.
Haû Îwa gi, Ngo lé chyitdap é su, Ngò gi, nungmoq lé chyitdap é nghut lhê. Ahkuî, Ngá é chyitdap myit má gîng nyì keq. 10 Ngò gi, Ngá Wâ é hkunmó lé châng é nghut luî, Yhâng é chyitdap myit má gîng nyi é su, Ngá é hkunmó lé, nungmoq châng nyì kô é nghut jáng, nungmoq gi, Ngá é chyitdap myit má gîng nyì kó râ nghut lhê. 11 Nungmoq má Ngá é gabú hkyô joq nyì râ eq, nungmoq é gabú hkyô wó byíng jup râ matú, Ngò, nungmoq lé, dang shí pé taî é nghut lhê. 12 Ngò, nungmoq lé chyitdap é su, nungmoq yhangchang chyitdap lhum keq; haû gi, Ngá é hkunmó nghut lhê. 13 Haû yhumsing é luzúm wui é matú, yhumsing é asak ap byî pyâm é chyitdap myit htoq kô é, chyitdap myit gi, ó yuq chyáng le a bò nghut ri. 14 Ngò hkyô tô é hkunmó pé lé, nungmoq châng kut é nghut jáng, nungmoq gi, Ngá é luzúm wuî nghut bekô. 15 Ngò gi, Ngá Wâ chyáng mai Ngò wó gyô yu é hkyô lhunglháng, nungmoq lé sé nhâng bê nghut é yanmai, nungmoq lé, dui-nhâng zoshâng wuì nghû, a wut lô e za, luzúm wuî nghû wut é nghut lhê; hkâsu mù gâ le, dui-nhâng zoshâng gi, yhâng yhumsîng hpô é muzó lé a châng sé nghut ri. 16 Nungmoq, Ngo lé hkyin yu é a nghut, Ngò sheq, nungmoq lé, htoq e ló mù, gîng nyi é ashi zui râ matú hkyin masat tô é ru nghut lhê. Hau hkûn sheq, Ngá é myìng lé lang mù, haû Îwâ chyáng nungmoq haí jung dung kôle, Yhang byi râ nghut lhê. 17 Nungmoq yhangchang chyitdap lhum keq; haû gi, Ngá é hkunmó nghut lhê.
Haû Mingkan Gi, Chángzô Pé Lé A Jú É Hkyô
18 Haû mingkan, nungmoq lé a jú é nghut jáng, Ngo lé hí a jú kut bê nghut é lé, sé nyì keq. 19 Nungmoq gi, haû mingkan eq sêng é bang nghut é nghut jáng, haû mingkan gi, yhang eq sêng é bang nungmoq lé chyitdap râ nghut lhê. Nghut kôlhang, nungmoq lé gi, Ngò, haû mingkan mai hkyin htoq yû bê nghut luî, nungmoq gi, haû mingkan eq a séng lo kô é yanmai, mingkan gi, nungmoq lé a jú é nghut ri. 20 'Dui-nhâng zoshâng gi, yhâng é yhumsing htoq je kô é a nghut.' nghû, Ngò, nungmoq lé taî é dang pé lé bûn nyì keq. Ngo lé lháng, yhangmoq zing-rî yù bekô nghut le gi, nungmoq lé le, zing-ri kó râ nghut lhê. Ngò mhoqshit é hkyô lé, yhangmoq cháng kô é nghut le gi, nungmoq mhoqshit é lé le, cháng kó râ nghut lhê. 21 Nghut kôlhang, yhangmoq gi, Ngá é mying é yanmai, nungmoq lé haû su kut kó râ nghut lhê; hkâsu mù gâ le, haû Ngo lé nhang kat é Sû lé, yhangmoq a sé kôluî nghut ri. 22 Yhangmoq lé, Ngò a lé nyo wú é nghut le gi, yhangmoq mara bò kó râ a nghut; nghut kôlhang, ahkuî gi, yhangmoq mara wó taî hkyut râ a nghut lo. 23 Ngo lé a jú é sû gi, Ngá Wa lé le a jú é sû nghut ri. 24 Haû ó yuq lháng a wó kut é muzó lé, Ngò, yhangmoq chyáng a kut é nghut le gi, yhangmoq mara bò kó râ a nghut; ahkuî kúm gi, laklaí kumlhá haú pé lé yhangmoq myang nyì kôlhang, Ngò eq Ngá Wa lé a jú kô é nghut ri. 25 Haû gi, 'Yhangmoq gi, jumgúyô má Ngo lé a jú kut akô nghut ri.' ga, yhangmoq é tarâ má kâ tô é dang lé lhoq dik é nghut ri.
26 Haû Îwâ chyáng mâ é, Ngò nhang kat râ nghut é, Îwa mai htoq lé lo é tengmán é Woi-nyí nghut é, haû hpaqchyî byi Sû jé lé é hkûn, Ngá é hkyô lé saksé hkám byi râ nghut lhê. 27 Nungmoq le, Ngò eq rahá sâng-hi mai nyì bekô nghut é yanmai, saksé hkám byi ra kó râ nghut lhê.
15:25 Hkya-on 35:19; 69:4