14
Yesuq, Yhâng É Chángzô Pé Lé Nhik Tîng É Hkyô
Nungmoq é i-myit nhiklhum lé, myit wui myit hkê hkâdut nhâng kó. Garai Gasang lé lùm keq; Ngo lé le lùm keq. Ngá Wâ é yhûm má, nyì jowò myo myo joq lhê; a joq é ru nghut le gi, noq mai, Ngò, nungmoq lé taî kyo râ nghut lhê. Ngò, haú má ló é gi, nungmoq é nyì jowò ló hên láng râ matú ru nghut lhê. Ngò gi, ló mù, nungmoq é matú nyì jowò ló hen é nghut jáng, Ngò nyi é jang má nungmoq le wó nyì shoq, Ngò eq rahá nyì râ matú, Ngò dum taû lé mù, nungmoq lé, lé shuî yù râ nghut lhê. Ngò ló é jang má jé é hkyô lé, nungmoq sê lhê." gâ ri.
Yesuq Za Hkyô
Haú hkûn, Htomaq gi, Yhang lé, "Yhumsîng ê, Nàng hká shut ló é lé lháng, ngamoq a sê le nhîng, hkyô haû lé, ngamoq hkâsu kut wó sé râ lhú?" ga myî ri.
Yesuq gi, "Ngò gi, hkyô nghut lhê; haû tengmán hkyô eq asak le nghut lhê. Ngò mai za a nghut jáng, ó yuq le, Îwâ chyáng wó jé é a nghut. Nungmoq, gè gè yhang, Ngo lé sé kô é nghut le gi, Ngá Wa lé le, nungmoq sé kó râ nghut lhê. Ahkuî mai, nungmoq gi, Yhang lé sé kô é htoq agó, myàng le myang wú bekô nghut lhê." ga tû taî ri.
Haú hkûn, Hpilip gi, "Yhumsîng ê, ngamoq lé, haû Îwa tûn shit laq, haú hkûn, ngamoq nhik shî râ nghut lhê." ga taî ri.
Yesuq tû taî é gi, "Hpilip ê, Ngò, nungmoq eq shî myáng lháng nyi lò bê le nhîng, nàng, Ngo lé a sé lhú? Ngo lé myang é sû gi, haû Îwa lé myàng bê nghut ri; haû nghut le nhîng, 'Ngamoq lé, haû Îwa tûn shit laq.' nghû, nàng hkâsu wó taî lhê lhú? 10 Ngò gi, haû Îwa má nghut nyî luî, haû Îwa gi, Ngò má nghut nyi é hkyô lé, nàng a lumjíng lhú? Ngò, nungmoq lé taî é dang haú pé gi, Ngá é myit mai taî é a nghut; haû Ngò má lúng nyi é Îwa sheq, Yhâng é mû zuî nyi é ru nghut lhê. 11 Ngò gi, haû Îwa má nghut nyî luî, haû Îwa gi, Ngò má nghut nyi lhê nghû é lé lumjíng keq; haû a nghut jáng, kut shit é limik kumlhá pé dông za lháng, lumjíng keq. 12 Ngò, nungmoq lé teng za taí kôlé, Ngo lé lumjíng é sû gi, Ngò kut é muzó lé kut râ nghut lhê. Ngò gi, haû Îwâ chyáng ló râ nghut é yanmai, haú yuq gi, hau htoq je kô é muzó pé lé lháng kut râ nghut lhê. 13 Haû Yhangzô é yanmai, Îwâ é hpungwup shingkang wó hû ló shoq, Ngá é myìng lé lang luî, nungmoq haí jung dung kôlhang, Ngò gyo byi râ nghut lhê. 14 Nungmoq gi, Ngá é myìng lé lang luî, haî dung kôlhang, Ngò gyo byi râ nghut lhê.
Chyoiyúng Woi-nyí Byi Râ Danggidiq
15 Nungmoq gi, Ngo lé chyitdap kô é nghut jáng, Ngò hkyô tô é hkunmó pé lé, cháng kó râ nghut lhê. 16 Haû Îwa gi, nungmoq eq ahtum abyuq nyi nyì râ nghut é, hpaqchyî byi Sû gotû rayuq, nungmoq lé byi râ matú, Ngò gi, haû Îwa lé dung râ nghut lhê. 17 Haú yuq gi, tengmán é Woi-nyí nghut lhê. Haû mingkan gi, Woi-nyí haû lé a myàng a sê é yanmai, Yhang lé a wó hap yu é nghut lhê. Nghut kôlhang, Yhang gi, nungmoq eq rahá nyi nyi é nghut luî, nungmoq má nyi to râ Sû nghut é yanmai, nungmoq gi, Yhang lé sê akô. 18 Ngò gi, nungmoq lé, chuizô pé dông pyâm to râ a nghut; nungmoq chyáng Ngò dum jé lé râ nghut lhê. 19 Adê myáng má, haû mingkan gi, Ngo lé a myàng lo râ nghut lhê; nghut kôlhang, nungmoq gi, Ngo lé myàng kó râ nghut lhê. Hkâsu mù gâ le, Ngò gi, asak dui nyi é nghut mù, nungmoq le duì kó râ nghut lhê. 20 Ngò gi, Ngá Wâ chyáng nghut nyi é lé le, nungmoq gi, Ngò má nghut nyi é lé le, Ngò gi, nungmoq má nghut nyi é lé le, haú buinyì má, nungmoq sé kó râ nghut lhê. 21 Ngá é hkunmó pé lé wó mù, châng kut é sû ó yuq nghut kôle, Ngo lé chyitdap é sû nghut ri. Ngo lé chyitdap é sû lé gi, Ngá Wa chyitdap râ nghut lhê; Ngò le, haú yuq lé chyitdap luî, Ngá gûng lé yhang, yhang lé shit râ nghut lhê." gâ ri.
22 Hau htâng, (Yudaq Iskarut a nghut sû) Yudaq gi, "Yhumsîng ê, Nàng gi, haû mingkan lé Náng gûng a shit e za, ngamoq lé shit râ nghut é gi, haî mù nghut lhê lhú?" ga myî ri.
23 Haú hkûn, Yesuq tû taí gi, "Rayuq yuq, Ngo lé chyitdap é nghut le gi, Ngá dang lé gyo râ nghut lhê. Ngá Wa le, haú yuq lé chyitdap râ nghut luî, Ngá hpe gi, haú yuq chyáng lé mù, yhang eq rahá nyì râ nghut lhê. 24 Ngo lé a chyitdap é sû gi, Ngá dang lé gyo râ a nghut. Nàng wó gyô é dang shí pé gi, Ngá myit mai taî é a nghut; dang haú pé gi, Ngo lé nhang kat é Sû, haû Îwâ é ru nghut lhê.
25 Ngò gi, shî pé banshoq lé, nungmoq eq rahá nyi tô ashî u lé taí bê nghut lhê. 26 Nghut kôlhang, Ngá é myìng dông, haû Îwa nhang kat râ nghut é, hpaqchyî byi Sû nghû é, haû Chyoiyúng Woi-nyí gi, nungmoq lé, jung hkangmó mhoq byi râ eq, Ngò, nungmoq lé taî kyo bê hkyô lhunglháng, nungmoq lé lhoq pun râ nghut lhê. 27 Ngò gi, nungmoq chyáng, nguingón hkyô tô to byi bê; Ngá é nguingón hkyô, Ngò, nungmoq lé byî é nghut lhê. Ngò gi, mingkan byî é dông, nungmoq lé byî é a nghut. Nungmoq é i-myit nhiklhum lé, myit wui myit hke é eq gyuq kyûm é hkâdut nhâng kó.
28 'Ngò gi, ló byuq luî, nungmoq chyáng dum taû lé râ nghut lhê.' nghû, Ngò taî é lé, nungmoq wó gyô yù bê nghut lhê. Nungmoq, Ngo lé chyitdap kô é nghut le gi, haû Îwâ chyáng Ngò ló râ nghut é hkyô lé, nungmoq gabú kó râ nghut lhê; hkâsu mù gâ le, haû Îwa gi, Ngá htoq je ko Sû nghut lhê. 29 Haû dut é hkûn, nungmoq lumjíng kó sháng gaq nghû, ahkuî, haû a dut shimá, Ngò, nungmoq lé taî kyô é nghut lhê. 30 Ahkuî mai, Ngò gi, nungmoq lé, dang myo myo wó nyô râ a nghut lo; hkâsu mù gâ le, mingkan shi é zau gi, jé lé lo nyì bê nghut ri. Haú yuq gi, Ngo lé up râ ahkáng haî a wó é sû nghut ri. 31 Nghut kôlhang, haû Îwa lé Ngò chyitdap é hkyô, mingkan sé sháng gaq nghû, Ngò gi, Ngá Wa hkyô tô é hkunmó eq roq za kut nyi lhê.
Toq keq, e ló sháng hkoi.