13
Chángzô Pé É Hkyî Chi Byî É Hkyô
Haû Lhoqlhai Poî jé râ hí má za, Yesuq gi, Yhang, mingkan shî mai Yhâng Wâ chyáng htot ló râ ahkyíng jé bê hkyô lé, sê ri. Yhang gi, mingkan má nyi é, Yhâng é byu pé lé chyitdap nyi é nghut luî, jihtûm jé shoq Yhâng é chyitdap myit lé shit râ nghut lhê.
Myinzang zô nyi bùm kô é u lé, nat Tsadán gi, Simun é yhangzo Yudaq Iskarut chyáng, Yesuq lé ap pyám râ myit kat byî to gû nghut ri. Yesuq gi, haû lhunglháng lé Îwa mai Yhâng é loq má ap byi to bê nghut é lé le, Yhang gi, Garai Gasâng chyáng mai lé é sû nghut luî, Garai Gasâng chyáng dum taû ló râ sû nghut é lé le, sê ri. Haû mù, Yhang gi, zohpoq mai toq luî, Yhâng é bumó lé hkyut pyám mù, hpyidum má hpajet ralhûm èq hpyihit hit tô ri. Hau htâng, Yhang gi, jirung má uchyam hut kat mù, Yhâng é chángzô pê é hkyî chi byi luî, haû Yhâng é hpyidum má hit tô é hpajet èq sut huí byî ri.
Yhang gi, Simun Petruq chyáng jé jáng, Simun Petruq gi, "Yhumsîng ê, Nàng gi, ngá hkyî lé chi byi râ nghut lhê lhú?" ga myî ri.
Haú hkûn, Yesuq gi, "Ngò, haî kut nyi é hkyô lé, ahkuî, nàng sê gyo râ a nghut; nghut kôlhang, htâng má sê gyo râ nghut lhê." ga tû taî ri.
Petruq gi, "Ngá hkyî lé, Nàng, hkâ-nhám le wó chi byi râ a nghut." ga taí jáng, Yesuq gi, "Nang lé, Ngò a chi byî é nghut jáng, nàng gi, Ngò eq séng râ a nghut." ga tû taî ri.
Haú hkûn, Simun Petruq gi, "Yhumsîng ê, haû su nghut jáng gi, ngá é hkyî lé baú za a nghut, ngá é loq eq ulhum lé le chi byi laq!" ga tû taî ri.
10 Yesuq gi, "Gùng chi bê sû gi, hkyî za chi jáng, ragùngdû é sanséng bê nghut ri. Nungmoq gi, sanséng bekô; nghut kôlhang, yuq hkangmó gi, sansêng é a nghut." ga tû taî ri. 11 Hkâsu mù gâ le, Yhang gi, Yhang lé ap pyám râ sû ó yuq nghut é lé, sê é yanmai, "Nungmoq gi, sansêng é bang chyat a nghut." ga taî é nghut ri.
12 Yesuq gi, yhangmoq é hkyî lé ban chi byi jáng, Yhâng é bumó lé wut mù, Yhâng é jowò má ló dum zùng luî, yhangmoq lé myi é gi, "Nungmoq gi, ahkuî, ngò kut byî é hkyô lé, sê gyo akô lhú? 13 Nungmoq, Ngo lé, 'Sará' ga le, 'Yhumsîng' ga le, wut kô é gi, a shut; hkâsu mù gâ le, Ngò gi, haú yuq yhang nghut lhê. 14 Ngò, nungmoq é Sará eq Yhumsîng nghut sû lháng, nungmoq é hkyî lé chi byî é nghut le gi, nungmoq le, rayuq eq rayuq é hkyî lé chi byî lhum râ dut lhê. 15 Nungmoq gi, Ngò, nungmoq lé kut byî é su kut kó sháng gaq nghû, Ngò, nungmoq lé alik kut shit tô é nghut lhê. 16 Ngò, nungmoq lé teng za taí kôlé, dui-nhâng zoshâng gi, yhumsîng htoq je kô é a nghut; lagyo gi, nhang kat é sû htoq je kô é a nghut. 17 Ahkuî, nungmoq gi, haú pé lé sé bekô nghut luî, châng kut kô é nghut jáng, hkungsô wó kó râ nghut lhê.
Yesuq Lé Ap Pyám Râ Lé, Te Taî É Hkyô
18 Ngò gi, nungmoq banshoq bang lé lhoq ang luî taî é a nghut; Ngò hkyin yu é bang lé gi, Ngò sê lhê. Nghut kôlhang, 'Haû ngá é muk lé bo zô é sû gi, ngo lé, yhâng é hkyihtáng la-nhik èq nâng htíng râ nghut lhê.' gâ é Chyúmdang lé, lhoq dik râ matú ru nghut lhê.
19 Haû a dut htoq shimá, Ngò, nungmoq lé taî kyô nyi é gi, haû dut é hkûn, Ngò gi, haú Yuq* nghut é lé, nungmoq wó lumjíng kó râ matú nghut lhê. 20 Ngò, nungmoq lé teng za taí kôlé, Ngò nhang kat é sû lé, lhom hap yu é sû ó yuq nghut kôle, Ngo lé hap yu é nghut bê; Ngo lé hap yu é sû ó yuq nghut kôle, haû Ngo lé nhang kat é Sû lé hap yu é nghut bê." gâ ri.
21 Yesuq gi, haû su ga taî é htâng má, myit wuîhke nyì mù, saksé hkâm é gi, "Ngò, nungmoq lé teng za taí kôlé, nungmoq mâ é rayuq sû gi, Ngo lé ap pyám râ nghut lhê." gâ ri.
22 Haû mù, Yhâng é chángzô pé gi, ó yuq lé taî záng nyi é hkyô lé, rago a sé kô é yanmai, rayuq eq rayuq wú tsuq lhûm bum akô nghut ri. 23 Haû Yesuq chyitdap é chángzo rayuq gi, Yesuq é tanghkoí nâm má leq nge zung tô ri. 24 Haû mù, Simun Petruq gi, chángzo haú yuq lé, loq lik kat mù, "Yhang, ó yuq lé lhoq ang luî, taî nyi é hkyô lé, myi wú aq." ga taî ri.
25 Haû mù, chángzo haû gi, Yesuq é tanghkoí má saî leq nge zung mù, "Yhumsîng ê, haû gi, ó yuq nghut lhê lhú?" ga, Yhang lé myî ri.
26 Yesuq gi, "Ngò, muk jap zo shî lé jum yù mù, byî é sû gi, haú yuq nghut lhê." ga tû taí luî, muk jap zo haú lé jum yù mù, Simun é yhangzo Yudaq Iskarut lé byî ri. 27 Yudaq gi, muk haû lé yù zo kat é eq, Tsadán gi, yhâng chyáng wàng bê nghut ri.
Haû mù, Yesuq gi, "Nàng kut râ é hkyô lé, hân kut aq hkoi." ga yhang lé taî kat ri. 28 Nghut kôlhang, yhang lé, Yesuq haû su ga haî mù taî é hkyô lé, zohpoq haú má nyi tô é bang gi, rayuq lháng a sê gyo kó nghut ri. 29 Haû Yudaq gi, ngùn zum sû nghut é yanmai, ra-am gi, haû Poî má râ é hkyô lé, ê wuî râ matú, Yesuq taî ri ga luî le, myùng bang lé rajung jung byí nhang ri ga luî le, myit yu bum akô nghut ri. 30 Yudaq gi, muk haû lé lhom yù eq, htoq ló byuq bê nghut ri. Haû u gi, mauchut bê nghut ri.
Petruq He-ngik Pyám Râ Lé, Yesuq Te Taî É Hkyô
Mht 26:31-35; Mrk 14:27-31; Luk 22:31-34
31 Haú yuq htoq ló byuq jáng, Yesuq taî é gi, "Ahkuî, haû Byu Yhangzo gi, hpungwup shingkang dan hû é nghut luî, Garai Gasang gi, haû Byu Yhangzô é yanmai, hpungwup shingkang dan hu bê nghut ri. 32 Garai Gasang gi, haû Byu Yhangzô é yanmai, hpungwup shingkang dan hû é nghut jáng, Yhang le, Yhang má haû Zo lé hpungwup shingkang dan hu nhâng râ nghut lhê; radá dâm dan hu nhâng râ nghut lhê.
33 Ngá zo pé ê, Ngò, nungmoq eq rahá nyì râ gi, razup za ru nghut alô. Nungmoq gi, Ngo lé hô kó râ nghut lhê; nghut kôlhang, 'Ngò ló é jang má, nungmoq wó jé kó râ a nghut.' nghû, haû Yudaq byu pé lé, Ngò taî é eq rajung za, ahkuî, nungmoq lé le, Ngò taí lhê.
34 Ngò, nungmoq lé, hkunmó asik byi to kô lé, nungmoq yhangchang chyitdap lhum keq. Ngò, nungmoq lé chyitdap é su, nungmoq yhangchang chyitdap lhum râ dut lhê. 35 Nungmoq yhangchang chyitdap lhum kô é nghut jáng, nungmoq gi, Ngá é chángzô pé nghut é hkyô lé, byù lhunglhâng bang sé kó râ nghut lhê." gâ ri.
36 Haú hkûn, Simun Petruq gi, "Yhumsîng ê, Nàng, hká shut ló râ lhú?" ga, Yhang lé myi jáng, Yhang gi, "Ngò ló é jang má, nungmoq, ahkuî a wó châng kó râ nghut lhê. Nghut kôlhang, htâng má gi, nungmoq cháng ra kó râ nghut lhê." ga tû taî ri.
37 Petruq gi, "Yhumsîng ê, haî mù luî, ahkuî ngò Náng htâng a wó châng é lhú? Ngò gi, Náng é matú, shî hkám râ rì rì nghut lhê." ga taî ri.
38 Haû mù, Yesuq taî é gi, "Nàng gi, gè gè yhang, Ngá é matú shî hkám râ lhú? Ngò, nàng lé teng za taí lé, woq a tûn shimá, nàng, Ngo lé sum dâm he-ngik pyám râ nghut lhê.
13:18 Hkya-on 41:9 * 13:19 Haú Yuq gâ é gi, Hkrisduq lé gâ é nghut lhê.