4
Petruq Eq Yohan Nhik Chyup Huî É Hkyô
Hkyangjông pé, noqkuq yhûm zúng é suwún hpó eq Saduke pé gi, Petruq eq Yohan shiwa byu pé lé dáng nyo nyi é hkûn, htoq lé lô kômù, yhangnhik, shiwa byu pé lé mhoqshit é eq, Yesuq é yanmai shi byuq bê bang Yesuq má dum dui toq lô râ gâ é hkyô lé taî nyì kô é yanmai, yhangmoq gyai yhang myit myô nyi bum akô. Haû mù, yhangmoq gi, yhangnhik lé chyup yû luî, myinhtâng mauchut lô bê nghut é yanmai, htang napkyó jé shoq htóng má lhûng tô akô. Nghut kôlhang, mungdang lé wó gyô yu é bang myo myo gi, lumjíng kômù luî, yuqgè ngo hkyîng kô jé shoq myô jat lò bekô nghut ri.
Yudaq Byìn Tú Wapdoq Má, Yhangnhik Lé Myî Jep Wú É Hkyô
Htang nyí, yhangmoq é zau wuî, suwún wuî eq tarâ sará pé gi, Yerusalem wà mó má chôm huî zup akô. Hkyangjong mó Anna, Kayahpaq, Yohan, Alesander pé eq hkyangjong mó é amyû pé banshoq le, haú má bo tô akô. Haû mù, yhangmoq gi, Petruq eq Yohan lé gung gûng má nyhi to luî, "Nungnhik gi, haî a-tsam, ó yuq é myìng mai mû shî lé kut akô lhú?" ga myî akô.
Haú hkûn, Petruq gi, Chyoiyúng Woi-nyí byíng tô é nghut mù luî, yhangmoq lé taî é gi, "Mingbyû wuì é zaugun suwún wuî ê, hkyî hten sû shí yuq lé lhoq gê byî é jeju yanmai, yhang hkâsu kut lhoq ge yù huî é hkyô lé, hkû-nyí nungmoq ngá-nhik lé myî gôn wú naû kô é nghut le gi, 10 nungmoq lhunglhâng bang eq Israelaq byu pé banshoq lé sé nhâng kôlé, nungmoq èq tapzîng má jén sat pyám mù, Garai Gasâng èq shi é mai lhoq dui toq yu é, Nazaret wà byù Yesuq Hkrisduq é myìng mai, shî yuq gi, nungmoq é hí má îsu wáng wáng zán zán yap tô é nghut ri.
11 'Yhûm saí bang nungmoq hkyin htoq pyâm é luqgok gi, htungchyûn mâ é ahkyak dik é luqgok dut bê.'
gâ é gi, Yesuq lé taî é dông nghut ri. 12 Hkyi yù hkyô gi, Yhang mai lai luî gotû a nyì lo, hkâsu mù gâ le, nga-nhúng hkyi yu é hui râ matú, mauhkûng a-ô má, Yhâng é myìng mai lai luî, xângzo byu pé lé byî tô é myìng gotû a joq lo é yanmai nghut ri." gâ ri.
13 Yhangmoq kúm gi, Petruq eq Yohan nhik a gyuq a kyum taî é lé myàng kôjáng, yhangnhik, jong a doq wú é, mayû byù za nghut é hkyô lé sé to kô é yanmai, maú nyi bum akô; nghut kôlhang, hí hpyang Yesuq eq zum wún wú sû nhik nghut é lé, yhangmoq bûn kat akô nghut ri. 14 Hau htoq agó, lhoq gê byî é hui sû le, yhangnhik eq rahá yap tô é lé, yhangmoq myàng kô é nghut mù luî, taí râ hkyô haî le a joq lo kó nghut ri. 15 Haû mù, yhangnhik lé, haû Yudaq byìn tú wapdoq* mai lhoq htoq to mù, yhangmoq rayuq eq rayuq hpyê lhum kô é gi, 16 "Shî nhik lé hkâsu kut lé gè râ lhú? Yhangnhik kut shit e laklaí kumlhá gi, Yerusalem wà mó má nyi é lhunglhâng bâng é hí má de za dut bê nghut é yanmai, nga-nhúng haû lé a wó hê lo nghut ri. 17 Nghut kôlhang, mingbyû wuì má shí hkyô je riyhang a byo myín ló sháng gaq, ahkuî mai myìng haû lé lang mù ó lé le a taî kyo lo râ matú, yhangnhik lé kyuq hkúm pyám sháng." gâ bum akô.
18 Haû mù, yhangnhik lé dum wut hâng yù luî, Yesuq é myìng lé lang mù, haî le hkâtaí, hkâ-mhoqshit kó ga chôm hkûm akô. 19 Petruq eq Yohan kúm gi, "Garai Gasâng é mungdang lé gyo râ htoq má, nungmoq é dang gyo le gi, Garai Gasâng é hí má gè râ, a gè râ lé, nungmoq yhang doqdân yù keq. 20 Nga-nhik kúm gi, myàng yù, wó gyô yù bê é hkyô pé lé, a taî é, a wó nyî nghut lhê." ga luî, yhangmoq lé dum tû taî akô.
21 Haú hkûn, yhangmoq gi, dut laî lò bê hkyo é yanmai, shiwa byu pé Garai Gasang lé hkya-on kungton nyi bùm kôluî, yhangnhik lé dàm byi râ hkyô a myàng kó ê nghut mù luî, yhangnhik lé dum tân kyuq luî nhang pyám bekô nghut ri. 22 Hkâsu mù gâ le, haû laklaí kumlhá dông lhoq gê byi huî é sû gi, asak myi xê zàn chyân bê sû nghut é yanmai nghut ri.
Lumjíng Bâng É Kyûdung Dang
23 Yhangnhik gi, nhang kat pyâm é hui kôjáng, yhangnhik é luzúm wui chyáng taû ló kômù, hkyangjong agyi pé eq suwún wui èq yhangnhik lé hkyîm é dang banshoq lé, ló taî kyo akô nghut ri. 24 Haû hkyô lé wó gyo kôjáng, yhangmoq gi, myit rahkat zâ èq yhumsing é htê lhoq ko mù, Garai Gasang lé kyûdung kô é gi, "Mauhkûng eq myigùng, wuìshuq lung-aû eq, haú pé má, nyì mi-nyì lé hpan tô é, ahko ahkáng lhunglháng wó é Yhumsîng ê, 25 Nàng, náng é dui-nhâng zoshâng, ngamoq é îchyí îké Dawiq é nhut mai, Chyoiyúng Woi-nyí èq taî tô é gi,
'Haî mù luî, tûngbaù amyû pé gi, nhikjum yô akô? haî mù luî, byu pé gi, akôm dâ pyám akô lhú?
26 Haû Yhumsîng eq Yhâng é Hkrisduq lé gumlau toq râ matú, mingkan hkohkâm pé gi, toq mù, zau suwún wuî eq rahá zup zîng bum akô.'
gâ ri. 27 Gè gè yhang, Herut eq Pontu Pilat nhik gi, tûngbaù pé eq Israelaq byu pé le mù, wà mó shî má chôm zîng to kôluî, nàng xû but byi é sû, náng é Chyoiyúng dui-nhâng zoshâng Yesuq lé gumlau toq râ dâ nyi akô. 28 Náng é wum-o a-tsam eq nàng ô nau é dông dut râ matú, hí hkûn mai nàng myit hpyit doqdân tô é hkyô lé, yhangmoq gi, kut pyám bekô nghut ri. 29 Yhumsîng ê, ahkuî yhangmoq taî kyuq nyi é dang lé myàng byi laq ô! Náng é dui-nhâng zoshâng wuì, a gyuq a kyum é myit èq náng é dang lé taí râ matú wum-o byi laq! 30 Náng é wum-o bo é loq lhâm kat luî, nolì nojàng lé lhoq gê byi mù, náng é Chyoiyúng dui-nhâng zoshâng Yesuq é myìng mai, limik kumlhá eq mauhpo muzó pé lé kut shit laq ô!" gâ akô.
31 Haû su, kyû ban dung kôjáng, yhangmoq zîng tô é jowò gi, dui nún lô mù, yhangmoq lhunglhâng bang gi, Chyoiyúng Woi-nyí byíng lô luî, Garai Gasâng é mungdang lé a gyuq a kyum é za taî bùm bekô nghut ri.
Azíng Zê Lé Chôm Gam Chûng Kô É Hkyô
32 Haû lumjíng é lhunglhâng bang gi, i-myit rahkat za nghut nyi akô; ó yuq le, yhumsîng wó é zè lé ngá é a gâ é za, banshoq eq chôm gam chung nyi akô. 33 Lagyô pé le, haû Yhumsîng Yesuq dum dui toq é hkyô lé a-tsam mó èq saksé hkâm nyì kô é nghut mù luî, yhangmoq banshoq bâng é ahtoq má jeju myo myo joq nyi ri. 34 Yhangmoq chyáng a wó a lom é byù rayuq le a nyì kó. Hkâsu mù gâ le, maumyî ratóng wó é, a nghut jáng, yhûm wó é bang ó yuq nghut kôlhang, haú pé lé adàm dàm ûng pyám luî wó yu é ngùn le gi, 35 lagyô pê é hkyî wang má lé to byî akô. Haû mù luî, a wó a lòm sû ó yuq lé le ra tô é eq rajung za gàm byî akô nghut ri.
36 Haú hkûn, Barnaba ga luî lagyô pê èq myhíng byi é, Kupru ming mâ é Lewiq byù Yosep le, yhang wó é maumyî ratóng lé ung luî, wó yu é ngùn lé lagyô pê é hkyî wang má, lé to byî ri. 37 Barnaba gâ é dang lichyúm gi, myit wum byí su é yhangzo gâ é lichyúm nghut lhê.
4:11 Hkya-on 118:22 * 4:15 Yudaq byìn tú wapdoq lé Grik dông gi, San-hedrin gâ lhê. 4:26 Hkya-on 2:1-2 4:27 Xû but é hkyô gi, Yudaq byu pê htûng dông xû but byi jáng, rajung jung kut râ matú hkyin masat yu é hkyô nghut lhê. Xû but byi é sû gi, Grik dông Mesaia gâ é nghut lhê.