5
Anani Eq Sahpira Nhik É Hkyô
Nghut kôlhang, Anani ga sû gi, yhangmyi Sahpira eq rahá, yháng nhâm wó é maumyî ratóng lé ûng pyám luî, yhangmyi le bo sê é dông, ngùn haû ra-am lé gi, haq myhit yu to mù, ra-am lé za lagyô pê é hkyî wang má lé to byî akô.
Haû mù luî, Petruq gi, "Anani ê, Chyoiyúng Woi-nyí lé mhaû pyám râ matú eq, maumyî hpau mâ é ra-am lé haq yu to râ matú, haî mù luî, náng é myit má Tsadán le byíng nhang tô lhê lhú? Maumyî haû joq tô le, náng é zè nghut lhê a nghut lhú? Wó ung é ngùn le náng é zè nghut ashî, a nghut lhú? Haî mù luî, nàng haú dông dâ lhê lhú? Byù lé mhaû é a nghut, Garai Gasang lé mhaû pyám bê nghut ri." ga taî ri.
Anani gi, dang haû lé wó gyo jáng, lêng mù, shi byuq bê nghut ri. Haú hkyô lé wó gyô é bang banshoq le, gyai yhang gyuq bùm bekô nghut ri. Haú hkûn, zorâm wuì gi, toq mù, yhâng é màng lé htup luî, ê waq myhup pyâm akô. Hau htâng, sum hkyíng kô myáng jáng, yhangmyi le, wang lé lo ri. Haû su dut é hkyô lé gi, yhang a sé nghut ri.
Haú hkûn, Petruq gi, "Ngo lé taî kyô wú aq. Nungnhik ûng é maumyî hpau gi, shí gû za nghut lhê lhú?" ga myi jáng, yhang gi, "Nghut lhê, haú gû za nghut bê." ga tû taî ri.
Petruq gi, "Nungnhik gi, haû Yhumsing é Woi-nyí lé îsu kut chyam wú râ matú, hkâsu mù chôm myit huî akô lhú? Wú aq, náng é yhumsîng hpó lé ê myhup pyám bang gi, haû hkúmdong má jé bê; yhangmoq gi, nang lé le waq htoq pyám kó râ nghut lhê." ga taî ri.
10 Radá dâm, yhang le lagyo hpô é hkyî wang má lêng shi byuq bê. Zorâm wuì le wang lo wú le, myiwe haû shi to láng é lé myàng kôluî, waq ê mù, yhanglang é nàm má, ê myhup pyám bekô. 11 Hau é yanmai, haú hkun lhê é hpúng byù banshoq bang eq, haû su dut ê hkyô lé wó gyo má wó gyô é bang gi, gyai yhang gyuq bùm bekô nghut ri.
Byù Myo Myo Lé, Lagyô Pé Lhoq Gê Byî É Hkyô
12 Ahkuî, lagyô pé gi, mingbyû wui é hí má limik kumlhá eq mauhpo muzó myo myo lé, kut shit nyi akô. Haû lumjíng bang gi, i-myit rahkat zâ èq, Sholumon jirop má chôm hui hui kut bum akô. 13 Shiwa byu pé gi, yhangmoq lé hkunggâ nyi bùm kôlhang, yhangmoq lé a wám ê zum bùm kó. 14 Nghut kôlhang, haû Yhumsîng lé lumjíng é myiwe yuqgè wuì gi, myo sheq myô jat lò kômù, yhangmoq chyáng je myô jat lò bê nghut ri. 15 Haû mù luî, byu pé gi, Petruq laî lo é hkûn, yhâng é wupzo za lháng rayuq yuq é ahtoq má zang sháng gaq ga, nòhpyo huî é bang lé, wà mâ é hkyô yàm má waq htoq ê mù, yhuphpú pé eq taphkang pé má lheq tô akô. 16 Hau htoq agó, Yerusalem awui ayàm mâ é wà pé mai le, byù ajùm ayò gi, no é bang eq agè ashop é nat wang zing-ri huî é bang lé shuî jé lé bum akô; haú bang lhunglháng gi, lhoq gê lhoq yô byî é huî bum akô nghut ri.
Lagyô Pé Zing-ri Huî É Hkyô
17 Hkyangjong mó eq yhâng é luzúm wuî, Saduke hpúng mâ é byu pé kúm gi, gyai yhang wú manon bùm kôluî, toq mù, 18 lagyô pé lé chyup yû luî, wà mâ é htóng má lhûng tô akô. 19 Nghut kôlhang, haû myín lé, Yhumsîng é maumang lagyo rayuq gi, htóng hkum pé lé hpông pyám mù, yhangmoq lé shuî htoq yû uchyang, 20 "Nungmoq htoq ló mù, noqkuq yhûm má ê yap to luî, dui é asak hkyô sik eq sêng é danglù banshoq, shiwa byu pé lé taî kyo keq." ga taî ri.
21 Napsûn myoqmyàng zó lé, yhangmoq gi, noqkuq yhûm má wàng mù yhangmoq wó gyô yu é eq rajung za, shiwa byu pé lé, mhoqshit hi ló akô.
Haú u lé, hkyangjong mó eq yhâng é luzúm wuî gi, Israelaq byu pê é suwún wuî lhunglhâng bang lé ji yù mù, Yudaq byìn tú wapdoq chôm zung yù luî, lagyô pé lé ê shuî yù râ matú htóng shut byù nhang kat akô. 22 Haú bang kúm gi, htong má jé é hkûn, lagyô pé lé a myàng kôjáng, dum taû lò mù lo taî kyo kô é gi, 23 "Htóng hkum le ging ging myhî to láng ri, htóng zúng bang le hkum yâm má yap tô akô. Nghut kôlhang, hpông wú le, ahkaû má ó le a nyi to lo nghut ri." gâ ri. 24 Noqkuq yhûm zúng é zau hpó eq hkyangjong agyì wuì gi, dang haû lé wó gyo kôjáng, "Shí hkyô haî dut lô râ lhú?" ga, gyai gyuq maú bum akô.
25 Haú hkûn, byù rayuq wang lé lô mù, "Wú keq, nungmoq èq htóng má lhûng tô é bang gi, noqkuq yhûm má yap to mù byu pé lé mhoqshit nyi bum akô." ga luî, yhangmoq lé taî kyô ri. 26 Haû mù luî, zau hpó haû gi, yhâng é a-ô mâ é bang eq ê mù, lagyô pé lé ê shuî yu akô. Nghut kôlhang, shiwa byu pé luqgok èq dú lô kó râ lé gyuq kô é yanmai, htân htân a wám kut kó nghut ri.
27 Lagyô pé lé shuî jé lô kôjáng, Yudaq byìn tú wapdoq hí má yhangmoq lé nyhi tô akô. Haú hkûn, hkyangjong mó gi, 28 "Yesuq é myìng lé lang luî a mhoqshit râ matú, nungmoq lé, htan é hkunmó hkyô to bê nghut lhê. Nghut kôle, nungmoq mhoqshit é hkyô gi, Yerusalem wà mó jàm shoq, nungmoq kut bekô nghut luî, Yesuq é sui lé, ngamoq é ahtoq má ke byi râ dâ nyi akô." ga luî, yhangmoq lé taî akô.
29 Haú hkûn, Petruq eq gotû lagyô pé tû taí kô é gi, "Ngamoq gi, byù dang lé gyo ra htoq má Garai Gasâng é mungdang lé je luî gyo râ dut lhê. 30 Nga-nhûng é îchyí îwâ pê é Garai Gasang gi, nungmoq èq tapzîng má lhâng sat pyâm é Yesuq lé, shi e mai lhoq dui toq kat bê nghut ri. 31 Israelaq amyû lé, myit lhîng hkyô eq mara hkyut byi hkyô hpóng byi râ matú, up é ahkáng wó Sû eq hkyi yù Sû kut nhâng râ ga, Garai Gasang gi, Yhang lé, Yhâng é loqyo loq* má waq toq to bê nghut ri. 32 Ngamoq le shí hkyo é saksé pé nghut nyi lhê; mungdang lé gyô yù luî châng é bang lé Garai Gasang byî tô é Chyoiyúng Woi-nyí le, shí pê é saksé nghut lhê." ga akô.
Gamalelaq Hpaqchyî Byî É Hkyô
33 Yhangmoq gi, dang haû lé wó gyo kôjáng, lûm gyo nhik-yo naû kômù, lagyô pé lé sat pyám râ lháng myit akô. 34 Nghut kôlhang, mingbyû banshoq bâng é hí má aróng wó é tarâ sará Gamalelaq gâ é Hparishe rayuq, haû Yudaq byìn tú wapdoq má toq yap mù, lagyô pé lé razup zo lhoq htoq to nhâng luî, 35 yhang taî é gi, "Israelaq byu pé ê, shí bang lé hkâsu kut râ hkyô, rago za hí myit wú keq. 36 Hkâsu mù gâ le, hí hpyang Htudaq gâ é byù rayuq pô htoq lô mù, yhânggùng yhang byù mó rayuq yuq nghut lhê ga taí jáng, byù myi shô kô yhâng chyáng châng wú bekô. Yhang sat pyâm é hui luî, yhang htâng châng é lhunglhâng bang le byo myín byuq kômù, haî le a wó kut dut byuq akô nghut ri. 37 Hau htâng, myìng jihpán guq yu é buinyì má, Yudaq gâ é Galile byù rayuq pô htoq mù, mingbyû wuì lé yhâng hkyam shut mhoq hpyoq yu ri. Yhang le sat pyâm é hui mù, yhang htâng châng é lhunglhâng bang le, byo myín byuq bekô nghut ri. 38 Ahkuî le, shí bang lé haî le hkâgon ko, yhangmoq kâm é dông nghut nyî kó sháng gaq; yhangmoq kut nyi é hkyô eq dâ nyi é hkyô pé gi, byù myit dông kut é nghut jáng, htên byoq byuq râ za nghut lhê. 39 Nghut kôlhang, Garai Gasâng chyáng mâ é nghut le gi, nungmoq wó lhoq hkyîng pyám kó râ a nghut. Garai Gasâng é gyè sheq dut lò kó râ nghut lhê." gâ ri.
40 Dang haû lé yhangmoq gyô htuk bum akô. Haû mù, lagyô pé lé wut yù mù luî, nhuq bat yù kômù, Yesuq é myìng lé lang luî mhoqshit é hkyô a ge kut râ nghut lhê ga taí kômù, nhang pyâm akô nghut ri.
41 Lagyô pé kúm gi, Yesuq é mying é yanmai ru hpuzô é hkyô gi, gingdán nyi ri, ga myit yù kômù, Yudaq byìn tú wapdoq haû mai gabú myit èq htoq ló bekô. 42 Hau htâng, yhangmoq gi, nyí wuî làng noqkuq yhûm má le, rayhûm htâng rayhûm má le, Yesuq gi, Hkrisduq nghut é hkyô gabú danglù lé mhoqshit hkô kyô nyi akô nghut ri.
* 5:31 Garai é loqyo loq gâ é gi, hpautap hkungga gíng é jowò lé taí nau é nghut lhê.