6
Garúm Râ Byù Nyhit Yuq Lé Hkyin Yu É Hkyô
Ahkuî, chángzô pé myô jat lo nyi é buinyì pé má, Grik dang nyo é Yudaq byu pé gi, yhangmoq é chuimó myhî pé lé, nyí wui lhê é gàm tso gàm huq é hkyô má rago a wó kut kô é yanmai, Hebre myíng mu é Yudaq byu pé lé mara hûn dang taî bum akô. Haú hkûn, lagyo raxe í yuq gi, chángzô pé lhunglhâng bang lé wut yù mù, "Ngamoq, Îwa Garai Gasâng é mungdang hko kyô é muzó lé rap pyâm to mù, zangbó amû lé za lajang nyi é nghut le gi, a htuk râ nghut lhê. Haû mù luî, gumang wuì ê, Chyoiyúng Woi-nyí byíng é eq hpaqchyî byéng-yá bo é nhik bo byù nyhit yuq lé nungmoq chyáng mâ é hkyin to keq. Haú bang lé muzó shí lhum hun to râ nghut lhê. Ngamoq kúm gi, kyûdûng é hkyô eq mungdang hkô é hkyô lé za, noqzuq tung kut nyî râ nghut lhê." ga taî akô.
Dang haû lé shiwa byù lhunglhâng bang gyô htuk kômù luî, lumjíng myit kô é, Chyoiyúng Woi-nyí byíng é Stehpan ga sû eq, Hpilip, Prokoru, Nikanora, Timun, Parmena, Yudaq noqkuq htûng má lhing wang lò bê sû Antioku wà mó mâ é Nikolaq pé lé hkyin yù mù, lagyô pê chyáng shuî ló akô; lagyô pé gi, kyûdung byi kômù, yhangmoq lé loq ke byî akô nghut ri.
Garai Gasâng é mungdang gi, je myô jam lò luî, Yerusalem wà mó má chángzô pé gyai myô jat lawán lo é htoq agó, hkyangjông pé myo myo le, haû lumjíng hkyô má châng nyi bum akô.
Stehpan Chyup Yû Huî É Hkyô
Ahkuî, Stehpan gi, Garai Gasâng é jeju chyunghuq eq wum-o a-tsam byíng nyi é nghut mù, byu pê é hí má mauhpo muzó pé eq limik kumlhá mó pé tûn shit ri. Haú hkûn, luthkyô ga bâng é tarajong eq sêng é Kuruni, Alesander eq Kiliki, Asia mau mâ é bang ra-am gi, toq mù, Stehpan eq dang chyin chyin lhûm akô. 10 Nghut kôlhang, Stehpân é dang gi, Chyoiyúng Woi-nyí lom é hpaqchyî dang nghut é yanmai, yhangmoq a ûng kó nghut ri.
11 Haû mù, yhangmoq gi, "Shí yuq, Mosheq eq Garai Gasang lé rhoî dang taî nyi é lé, ngamoq wó gyô ri." ga luî, mhaû taí nhâng râ byù haq lung tô akô.
12 Haû mù, yhangmoq gi, mingbyû wuì eq nhik bô suwún wuî, tarâ sará pé lé, chun htau mù, Stehpan lé chyup yû nhâng luî, Yudaq byìn tú wapdoq má shuî nyhi tô akô. 13 Mhaû é saksé byu pé lé le lhoq hâng kat luî, haú bang gi, "Shí yuq, shî chyoiyúng jowò* eq jep é tarâ lé shut shai é dang ru taî nyi ri. 14 Nazaret wà byù Yesuq ga sû gi, jowò shî lé hpyoq pyám mù, nga-nhúng lé Mosheq èq byî tô é htunghking lé htaî pyám râ nghut lhê ga luî, yhang taî é dang lé ngamoq wó gyô é nghut lhê." ga taî akô.
15 Haû Yudaq byìn tú wapdoq má zung to bang banshoq, yhang lé chôm wú tsuq nyî kô é hkûn, yhâng é myoqdong gi, maumang lagyô é myoqdong su dut é lé, yhangmoq myang akô nghut ri.
* 6:13 Shî chyoiyúng jowò gi, Yerusalem noqkuq yhûm lé gâ lhê.