15
Hkrisduq É Dui Toq Hkyô
Gumang wuì ê, ngò, nungmoq lé hko kyo bê nghut mù, nungmoq le hap yù luî, nungmoq yap gîng tô é jowò nghut é gabú danglù hkyô lé, ahkuî, ngò, nungmoq lé lhoq pûn kat nau ri. Ngò, nungmoq lé hko kyo bê é mungdang lé, nungmoq ging ging myhik zing nyì kô é nghut jáng, nungmoq gi, gabú danglù hau é yanmai hkyi yù huî é nghut akô. Haû a nghut jáng, nungmoq lumjíng é gi, akôm dut bê nghut lhê.
Ngò hap yu tô é pé lé, sâng-hi ahkyak é dông, ngò, nungmoq lé lhai byi bê nghut lhê. Haú pé gi: Chyúmdang eq rajung za, Hkrisduq gi, nga-nhûng é yubak marâ é matú shî hkám byi bê gâ é nghut ri; Yhang gi, myhup yhûm é hui luî, Chyúmdang eq rajung za sum nyí nghu é nyí má lhoq dui toq é hui bê nghut mù, Petruq lé htoq shit luî, haû lagyo raxe í yuq lé le htoq shit ri. Hau htâng má, Yhang gi, ra-u má za, gumang wuì ngo shô yuq chyân lé htoq shit ri. Haú bang mâ é myo hpyang gi, ahkuî jé shoq asak dui nyi bum akô; ra-am kúm gi, shi ló byuq bekô nghut ri. Hau htâng, Yhang gi, Yakuq lé htoq shit mù lagyô pé banshoq bang lé htoq shit ri. Ló htâng má, Yhang gi, hkû buinyì a jé shî é má hku é dông nghut sû ngo lé le htoq shit bê nghut ri.
Hkâsu mù gâ le, ngò gi, lagyô pé mâ é tiq dik sû nghut lhê. Haû Garai Gasâng é noqkuq hpúng lé zing-ri sû nghut é yanmai, ngò gi, lagyo rayuq nghû râ lháng a gingdán é sû nghut lhê. 10 Nghut kôlhang, ngò ahkuî îsu wó nghut nyi é gi, Garai Gasâng jeju mai nghut lhê. Yhâng é jeju gi, ngá chyáng akôm a dut é za, ngò gi, yhangmoq banshoq bâng htoq má je riyhang mû wùn waq shikut lhê. Haû gi, ngò kut é a nghut, ngò eq rahá nghut nyi é Garai Gasâng jeju sheq ru nghut lhê. 11 Haû mù luî, ngò nghut nghut, yhangmoq nghut nghut, ngamoq hko kyô é gi, haú hkyô chyat nghut lui, nungmoq lumjíng é le, haú hkyô nghut ri.
Shi Byuq Bâng É Dui Toq Hkyô
12 Nghut kôlhang, haû Hkrisduq shi é mai lhoq dui toq é hui bê hkyô lé hko kyô nyì bê nghut mù, nungmoq mâ é ra-am gi, shi byuq bâng é dui toq hkyô a joq nghû, hkâsu wó taí kó râ lhú? 13 Shi byuq bâng é dui toq hkyô a joq é ru nghut le gi, Hkrisduq le lhoq dui toq é hui berâ a nghut. 14 Hau htoq agó, Hkrisduq gi, lhoq dui toq é a huî é ru nghut le gi, ngamoq hko kyô é hkyô eq, nungmoq é lumjíng hkyô gi, akôm dut byuq râ nghut lhê. 15 Hau htoq agó, Garai Gasang gi, haû Hkrisduq lé shi é mai lhoq dui toq bê hkyô lé, ngamoq saksé hkám bê nghut é yanmai, ngamoq gi, Garai Gasâng é hkyô má saksé apyoq pé dut byuq râ za nghut lhê. Nghut kôlhang, shi byuq bang lhoq dui toq huî é hkyak a joq é ru nghut le gi, Garai Gasang, Yhang lé lhoq dui toq kat râ a nghut. 16 Hkâsu mù gâ le, haû shi byuq bang lhoq dui toq é a huî é nghut jáng, Hkrisduq le, lhoq dui toq é hui berâ a nghut. 17 Hkrisduq gi, lhoq dui toq é a huî é nghut jáng, nungmoq é lumjíng hkyô gi, akôm dut luî, nungmoq gi, nungmoq é yubak mara hkaû má ru nyi nyì shi kó râ nghut lhê. 18 Haû nghut jáng, Hkrisduq má shi ló byuq bê bang le, htên byoq byuq râ za nghut lhê. 19 Nga-nhúng gi, shí ipyat lhê é matú za, Hkrisduq má myit myoqbyù hkyô wó é nghut jáng, byù banshoq bâng htoq má shogyo rayhup dut é je hui zo bang dut kó râ nghut lhê.
20 Nghut kôlhang, Hkrisduq gi, gè gè yhang shi é mai lhoq dui toq é hui bê nghut mù, shi ló byuq bâng é sâng-hi ashi dut bê nghut ri. 21 Hkâsu mù gâ le, shî-nò hkyô gi, byù rayuq dông mai lò bê nghut é eq rajung za, shi byuq bâng é dui toq hkyô le, byù rayuq dông mai lo é nghut lhê. 22 Hkâsu mù gâ le, lhunglhâng bang gi, Adam é yanmai shi byuq é su, lhunglhâng bang gi, Hkrisduq eq rading ralhum za nghut é yanmai lhoq dui toq é hui râ nghut lhê. 23 Nghut kôlhang, yuq hkangmó gi, ó le ó âng é hkûn lhoq dui toq é hui râ nghut lhê: Hkrisduq gi, sâng-hi lhoq dui toq huî é sû nghut lhê. Hau htâng má, Yhang jé lé é hkûn, Yhang eq sêng é bang lhoq dui toq é hui râ nghut lhê. 24 Hau htâng, jihtûm jé râ nghut lhê; haú hkûn, Yhang gi, up é bang banshoq, ahkáng ayá eq a-tsam pé lé ban lhoq htên pyâm é htâng, haû Îwa nghut sû Garai Gasang lé mingdán ap byi râ nghut lhê. 25 Hkâsu mù gâ le, Yhang gi, Yhâng é gye pé banshoq lé, Yhâng é hkyî wang ô má tô pyâm é hkûn jé shoq up nyì ra râ nghut lhê. 26 Haû lhoq htên pyâm é hui râ nghut é ló htâng é gyè gi, shî-nò hkyô nghut ri. 27 Hkâsu mù gâ le, "Garai Gasang gi, jung hkangmó lé, Yhâng é hkyî wang ô má tô pyám bê nghut ri." gâ Chyúmdang má kâ tô ri. "Jung hkangmó lé" Yhâng é a-ô má tô pyám bê ga taî é hkûn, jung hkangmó lé Hkrisduq é a-ô má tô pyám bê sû Garai Gasang yhang kúm a lom é hkyô, san za nghut nyi ri. 28 Yhang gi, haú hkyô ban kut é htâng má, haû Zo yhang le, jung hkangmó lé Yhâng é a-ô má to byi bê sû Garai Gasâng é a-ô má nyì sû dut nhang é hui râ nghut mù, Garai Gasang gi, lhunglhâng htoq má gyaú sû nghut luî, lhunglháng lé sîng sû nghut râ nghut lhê.
29 Dui toq hkyô a joq é ru nghut le gi, shi byuq bê bâng é matú wui-myhup hkám byî bùm kô é gi, hai akyû bò kó râ lhú? Haû shi byuq bang lhoq dui toq é a hui kô é ru nghut le gi, yhangmoq matú haî mù byu pé wui-myhup hkâm yù kó râ lhú? 30 Ngamoq gi, ngamoq é matú, hkyíng hkangmó haî mù chiq râ jowò má nyì râ lhê lhú? 31 Gumang wuì ê, ngò gi, nyí wuî aluq shoî shoî shi é hui zô é nghut lhê. Haû su nghû é gi, nga-nhûng é Yhumsîng Hkrisduq Yesuq má, nungmoq é hkyô lé ngò hkyak wó gumrong é yanmai nghut lhê. 32 Ngò gi, xângzo hkyam dông mai za, Ehpesu myuq má tân jung dusak pé lé majan zân nyi é nghut jáng, ngá é matú hai akyû bò râ lhú? Shi byuq bang lhoq dui toq é a huî é ru nghut le gi,
"Nga-nhúng gi, napmá shî râ nghut é yanmai,
zo sháng, shuq sháng."
nghû râ za nghut lhê.* 33 "A ge é zùm yap luzúm wui gi, ge é nyì yap sâmlai lé hten nhang é nghut lhê." gâ é sanghkyang eq rajung za, hkyô shuî nghoq é hkâhui zo kó! 34 Nungmoq gi, tau bûn gyîng lò mù, mara hkâkut shut lo kó; hkâsu mù gâ le, Garai Gasang lé a sê é byù ra-am nyi akô. Ngò haû su nghû taî é gi, nungmoq hoq bun râ matú nghut lhê.
Dui Toq É Gungdu
35 Nghut kôlhang, rayuq yuq gi, "Haû shi byuq bê bang, hkâsu kut lhoq dui toq é hui kó râ lhú? Yhangmoq gi, hkasû é gungdu nghut kó râ lhú?" ga myi râ nghut lhê. 36 Haû-í nghâ sû ê! Nàng hô hkyô kat é pé gi, shi byuq é za a nghut jáng, yuq htoq lô râ a nghut mhaî. 37 Nàng, kyô hkyô é hkûn, yuq lò râ nghut é agàm lé hô hkat e a nghut é za, sungsô amyui nghut nghut, gotû amyui rajung jung nghut nghut lé za hô kat é ru nghut lhê. 38 Nghut kôlhang, Garai Gasang gi, Yhang myit hpyit to bê eq rajung za haû lé gungdu ralhum byi mù, kyôshi myui hkangmó lé, ó le ô é gungdu byî ri. 39 Gungsho lhunglháng gi, rajung za a nghut. Byù pê é gungsho gi, rajung, dusak pê é gi, gó jung, nghoq pê é gi, gó jung, ngozo pê é gi, gó jung ru nghut lhê. 40 Mauhkûng gùng pé le joq é nghut luî, myidam gùng pé le joq ri; nghut kôlhang, mauhkûng gùng pê é shingkang gi, rajung, myidam gùng pê é shingkang gi, gó jung ru nghut lhê. 41 Haû buì má bo é shingkang gi, rajung, lhamó mâ é gi, gó jung, kyî pé mâ é gi, gó jung ru nghut lhê; kyî racham eq rachâm é shingkang le gotû tû shai lhûm lhê.
42 Haû mù, shi byuq bê bâng é dui toq hkyô le, haû eq rajung za nghut ri. Haû hô hkyô kat é gungdu gi, htên byoq sê é nghut luî, lhoq dui toq huî é gungdu kúm gi, htên byoq a sê é nghut lhê. 43 Hô hkyô kat é hkûn gi, aróng a bò, lhoq dui toq huî é hkûn gi, hpungwup shingkang bo ri. Hô hkyô kat é hkûn gi, wum nyhóm mù, lhoq dui toq huî é hkûn gi, a-tsam bo ri. 44 Gungsho gungdu gi, hô hkyô é hui mù, woi-nyí gungdu gi, lhoq dui toq é huî ri.
Gungsho gungdu joq é nghut le gi, woi-nyí gungdu le joq é nghut lhê. 45 Haû nghut mù, "Haû sâng-hi yuq byù Adam gi, asak dui é xângzo dut bê nghut ri." ga kâ tô ri. Haû ló htâng é Adam kúm gi, asak byî é woi-nyí nghut ri. 46 Haû woi-nyí eq sêng é hí lé joq é a nghut é za, gungsho eq sêng é hí lé joq é htâng má sheq, woi-nyí eq sêng é lé joq é ru nghut lhê. 47 Haû sâng-hi yuq byù gi, myidàm mâ é tseyûn lé saí é nghut mù, htang lhê yuq byù gi, mauhkûng htoq mâ é nghut ri. 48 Haû myidàm byù nghut sû su, myidàm eq sêng é bang le nghut nyi akô; haû mauhkûng htoq mâ é byù nghut sû su, mauhkûng eq sêng é bang le nghut nyi akô. 49 Nga-nhúng gi, myidàm byù é gunghkyâng isâm lé hkam yù bê nghut é su, mauhkûng htoq mâ é byu é gunghkyâng isâm lé le myang hkam yù râ nghut lhê.
50 Gumang wuì ê, ngò, nungmoq lé shit kyo kôlé, gungsho eq sui gi, Garai Gasâng é mingdán é silí wunlí lé wó yû râ a nghut, htên byoq sê é le, htên byoq a sê é silí wunlí lé wó yû râ a nghut. 51 Gyo to keq, zaú tô é hkyô lé, ngò, nungmoq lé taî kyo kôlé: Nga-nhúng banshoq bang gi, shi byuq râ a nghut é za, htaî lhik é hui râ ru nghut lhê. 52 Haû gi, ló htâng é tut htê mying é hkûn, ralhap za, myoqkuq ralap má dut râ nghut lhê. Hkâsu mù gâ le, tut htê myìng râ nghut lhê, haú hkûn, shi byuq bê bang gi, htên byoq a sê é shut lhoq dui toq yu é hui râ nghut mù, nga-nhúng gi, htaí lhik é hui râ nghut lhê. 53 Hkâsu mù gâ le, htên byoq sê é gi, htên byoq a sê é lé htaî wut yù mù, shi byuq sê é gi, shi byuq a sê é lé htaî wut yù râ dut é nghut lhê. 54 Haû htên byoq sê é gi, htên byoq a sê é lé htaî wut yù mù, shi byuq sê é gi, shi byuq a sê é lé htaî wut yu é hkûn sheq, "Shî-nò hkyô gi, ûng budâng èq myui pyâm é hui bê nghut ri." ga kâ tô é eq,
55 "Shî-nò hkyô ê, náng é ûng budang gi, hkâmá lhú? Shî-nò hkyô ê, náng é nyin gi, hkâmá lhú?"
gâ tô é sanghkyang gi, dik râ nghut lhê. 56 Haû shî-nò hkyo é nyin gi, yubak mara nghut ri; yubak marâ é a-tsam gi, jep é tarâ nghut ri. 57 Nghut kôlhang, Garai Gasang lé jeju hkya-ôn lhê! Yhang gi, nga-nhûng é Yhumsîng Yesuq Hkrisduq dông mai, nga-nhúng lé ûng budang byî é nghut ri.
58 Haû mù luî, ngá é chyitdap gumang wuì ê, yap gingtîng nyì keq. Hai èq le, nungmoq lé hkâlhoq dui nún nhâng kó. Nungmoq gi, haû Yhumsîng má nungmoq wùn waq é muzó akôm a nghut é lé sé kô é nghut lhê yanmai, haû Yhumsing é muzó lé ayang wùn waq shikut nyì keq.
15:27 Hkya-on 8:6 15:32 Esai 22:13 * 15:32 Dang ngho shî gi, a lumjíng bang taî é dang nghut lhê. 15:45 Apûn 2:7 15:45 Ló htâng é Adam gi, Yesuq lé taí nau é nghut lhê. 15:54 Esai 25:8 15:55 Hos 13:14