16
Yerusalem Wà Mó Mâ É Lumjíng Bâng É Matú Alu Hkyuî Râ Hkyô
Ahkuî, Garai Gasâng é byu pê é matú alu hkyuî râ hkyô eq séng luî gi, haû Galatiq mau mâ é noqkuq hpûng pé lé ngò kut nhang é su kut keq. Ngò jé lé é hkûn, alu hkyuî râ hkyô a kut ra râ dông, bat hkangmó mâ é sâng-hi nyí má, yuq hkangmó gi, yhumsîng wó ho é má cháng mù, gam tô to láng keq. Ngò jé lé é hkûn, ngò gi, nungmoq hkyin tô é byu pé lé, shit kyô é laiká pé byi mù, nungmoq é chyunghuq lé, Yerusalem wà mó má ê dé nhâng râ nghut lhê. Ngò le ê ang râ dut é nghut jáng, yhangmoq gi, ngá é byinzùm kut râ nghut lhê.
Poluq Lum Kat É Hkyô Pé
Ngò gi, Makedoni mau laî byit é htâng, nungmoq chyáng jé lé râ nghut lhê. Hkâsu mù gâ le, ngò gi, Makedoni mau laî byit râ za nghut lhê. Ngò hkâmá ê kôlhang, ngá é hkyowuì má nungmoq wó garúm kat kó râ matú, ngò gi, rayoq zo nghut nghut, gyoqmyò lháng lai shoq nghut nghut, nungmoq eq rahá nyì abe. Ngò gi, laî ló uchyang za nungmoq lé lé kum râ nghut mù, ahkuî wó myâng râ lé a nau é nghut lhê; ngò gi, haû Yhumsîng dóng é nghut jáng, nungmoq eq rahá rayoq nyì râ lé myit myoqbyu lhê. Nghut kôlhang, ngò gi, Penteko-ti poî buinyì jé shoq Ehpesu myuq má nyì râ nghut lhê. Haî mù gâ le, ngo lé htuq htîng é bang myo myo nyi é nghut kôlhang, akyû htoq é muzó é matú hkum mó ngo lé hpông to byî é yanmai nghut lhê.
10 Timohti jé lé jáng, yhang, nungmoq eq rahá nyi é u má, gyuq é hkyô haî le a joq râ matú wú byi keq; hkâsu mù gâ le, yhang gi, haû Yhumsing é muzó lé, ngò su wùn waq wún é sû nghut lhê. 11 Haû mù, ó yuq le, yhang lé hkâwú shóm kó. Yhang gi, ngá chyáng wó dum taû jé sháng gaq, yhâng é hkyowuì má nguingón é dông nhang kat keq. Haû gumang wuì eq rahá lò kó râ lé, ngò myit láng nyi lhê.
12 Ahkuî, nga-nhûng é gumang Apolo é hkyô eq séng luî ga jang: yhang gi, haû gumang wuì eq rahá nungmoq chyáng lé râ lé, ngò, gyai yhang wum taî tsuq lhê. Yhang kúm gi, ahkuî lé nau é myit a dê bò shi, nghut kôlhang, yuqyo é ahkyíng wó jáng, yhang lé lô râ nghut lhê.
13 Machya nyî keq; lumjíng hkyô má ging ging tíng tíng yap nyì keq; gyuq kyum myit hkâbô kó; wum bo nyì keq. 14 Jung hkangmó lé, chyitdap myit eq zui saí keq.
15 Stehpana eq yhâng é yhumbyù wuì gi, Ahkaia ming má sâng-hi hpúng wâng bang nghut luî, yhangmoq gi, yhumsîng gùng lé, haû sân-yúng bâng é dojaú hkyô má ap nóng bekô lé, nungmoq sê akô nghut ri. Gumang wuì ê, ngò, nungmoq lé wum taî tsuq kat kôlé, 16 haû sû é bâng é a-ô má le, haû muzó má bo wang lòm mù, mû zui shikut bang yuq hkangmó é a-ô má le, nyì keq. 17 Ngò gi, Stehpana, Hportunatu eq Ahkaiku pé jé lo é hkûn, gyai gabú é nghut lhê, haî mù gâ le, yhangmoq gi, nungmoq a kut byî é hkyô lé, lhoq pyíng byi bekô nghut ri. 18 Hkâsu mù gâ le, yhangmoq gi, ngá é woi-nyí eq nungmoq é woi-nyí lé lhoq ngón byi bekô nghut ri. Haû sû é bang lé, hpautap nyî keq.
Ló Htâng É Shi-kyám Dang
19 Asia mau mâ é noqkuq hpúng pé gi, nungmoq lé shi-kyâm kat akô. Akula eq Priskila nhik le, yhangnhik é yhûm má chôm huî é noqkuq hpúng lé, haû Yhumsîng má nungmoq lé gyai yhang shi-kyâm kat akô. 20 Shí má nyi é gumang wuì banshoq bang gi, nungmoq lé shi-kyâm kat akô. Rayuq eq rayuq chyoiyúng é chyitpuq èq shi-kyâm lhum keq.
21 Ngò, Poluq gi, shi-kyám dang shî lé, ngá é loq èq yhang ká é nghut lhê.
22 Rayuq yuq, haû Yhumsîng lé a chyitdap é nghut jáng, haú yuq gi, nhîng pyâm é hui sháng gaq. Yhumsîng ê, jé lé aq hkoi!
23 Haû Yhumsîng Yesuq é jeju gi, nungmoq eq rahá nghut nyî sháng gaq.
24 Ngá é chyitdap myit gi, Hkrisduq Yesuq má nungmoq banshoq bâng chyáng joq nyì sháng gaq. Amen.