KORINHTUQ
Pê Chyáng Htang Dàm Hun Kat é Laiká
(2 Corinthians)
1
Garai Gasang ô nau é eq rajung za, Hkrisduq Yesuq é lagyo rayuq dut sû ngò Poluq gi, nga-nhûng é gumang Timohti le kut, Korinhtuq myuq mâ é, Garai Gasâng é noqkuq hpúng lé le, Ahkaia mau gón mâ é sân-yúng bang banshoq chyáng le, dang kyô kat lhê: Nga-nhûng é Îwa nghut é Garai Gasang eq haû Yhumsîng Yesuq Hkrisduq chyáng mâ é jeju eq nguingón hkyô gi, nungmoq chyáng ru joq nyî sháng gaq.
Nhik tíng hkyô banshoq é Garai Gasang
Nga-nhûng é Yhumsîng Yesuq Hkrisduq é Yhângwa eq Garai Gasang, shogyo nhikmyin hkyo é Îwa eq nhik tíng hkyô banshoq é Garai Gasang gi, hkya-on kungton é huî nyì sháng gaq. Garai Gasâng chyáng mai ngamoq wó yû bê nghut é nhik tíng hkyo èq, hkasû é wuîhke hkyô hui bang lé le nga-nhúng wó nhik tíng byi sháng gaq ga, Yhang gi, ngamoq é wuîhke hkyô banshoq má nhik tíng byî ri. Hkâsu mù gâ le, Hkrisduq hui zô é jamjau hkyô myo myo lé ngamoq bo hui zô é su, Hkrisduq dông mai, ngamoq é nhik tíng hkyô le byíng mui nyi é nghut lhê. Ngamoq, myit myo uhkyî é huî é nghut jáng, nungmoq é nhik tíng hkyô eq hkyi yù hkyo é matú nghut nyi ri; ngamoq, nhik tîng é huî é nghut jáng, nungmoq é nhik tíng hkyo é matú nghut luî, haû gi, ngamoq jamjaû é eq rajung za nghut é jamjau hkyô lé, myit hing é dông mai wó jân pyám râ a-tsam, nungmoq chyáng lhoq htoq byî é nghut lhê. Haû mù, ngamoq é jamjau hkyô pé má nungmoq bo lòm bekô nghut é su, ngamoq é nhik tíng hkyô má le nungmoq bo lòm bekô nghut é hkyô lé, ngamoq sê é yanmai, nungmoq lé ngamoq myit myoqbyu kat é hkyô gi, hkyak wó lum to bê nghut lhê.
Gumang wuì ê, Asia mau má, wuîhke jamjaû é ngamoq gyai yhang hui zô é hkyô lé, ngamoq gi, nungmoq lé kyô kat nau ri. Ngamoq wó jân é a-tsam lháng htum shoq hpuzô é nghut luî, ngamoq gi, asak duì lo râ lháng a myit myoqbyù lô é nghut lhê. Gè gè yhang, ngamoq gi, sat hui berâ nghû, ngamoq é i-myit má lumjíng pyâm é nghut lhê. Nghut kôlhang, haû gi, ngamoq gùng ngamoq a lumhkau é za, shî bê bang lé lhoq dui toq sû Garai Gasang lé lumhkaû râ matú dut é nghut lhê. 10 Garai Gasang gi, haû sû é shî râ hkyô mai hkyi yù bê nghut mù, ngamoq lé hkyi yù râ za nghut lhê. Yhang gi, ngamoq é matú nungmoq kyûdung byî nyi é u má, xoq luî ngamoq lé hkyi yù râ za nghut lhê nghû, ngamoq gi, Yhang lé myit myoqbyu to bê nghut luî, 11 myo myo kyûdung byî é lé gyo byî é má ngamoq shimân jeju wó mù, byù myo myo gi, ngamoq wó é shimân jejû é yanmai Garai Gasang lé jeju hkya-on kó râ nghut lhê.
Poluq, Hen Tô É Muzó Htaî Pyâm É Lé Taî Hung É Hkyô
12 Ngamoq nghutbûn é gi, Garai Gasâng chyáng mâ é chyoiyúng hkyô eq lhumzui hkyô má, mingkan zo wuî eq ngamoq asak duì bê hkyô lé le, je luî nungmoq eq zùm yap é hkyô lé le, ngamoq é myit sôn sê é hkyo èq, saksé hkám byî é hkyô nghut lhê. Ngamoq haû su kut é gi, mingkan hpaqchyî byéng-yá dông mai kut é a nghut é za, Garai Gasâng é jeju dông mai kut é ru nghut lhê. 13 Hkâsu mù gâ le, ngamoq gi, nungmoq a dat nghap é eq a sê gyô é haî le a ká byî kat é nghut lhê. Ngò, myit myoqbyu kat é gi, 14 nungmoq gi, ngamoq é hkyô ra-am lé wó sê gyô yù bê eq rajung za, haû Yhumsîng Yesuq é buinyì má nungmoq é hkyô lé ngamoq nghutbun râ nghut é su, ngamoq é hkyô lé nungmoq wó nghutbun râ matú, nungmoq, banshoq lé sê gyo kó râ nghut lhê.
15 Haú hkyô lé, ngò hkyak myit lum to bê nghut é yanmai, nungmoq gi, akyû í dam wó hkam yù kó sháng gaq nghû, ngò gi, nungmoq chyáng hí lé kum râ matú hen to bê nghut lhê. 16 Ngò gi, Makedoni mau shut e ló é hkyowuì má nungmoq lé hí lé kum mù, Makedoni mau mai nungmoq chyáng dum taû lò luî, Yuda mau shut e é hkyowuì má, nungmoq, ngo lé garúm kat kó râ lé myit lum to bê nghut lhê. 17 Ngò gi, haú hkyô hen é hkûn, agon za hen hkyut é nghut lhê lhú? Haû a nghut jáng, ngò hen é pé gi, ra-u má za, "Nghut lhê, nghut lhê." nghû é eq, "A nghut, a nghut." nghu é wó taí râ matú, mingkan myit dông hen é nghut lhê lhú?
18 Gè gè yhang, Garai Gasang gi, lhumzui sû yhang nghut é eq rajung za, ngamoq é danglù gi, nungmoq chyáng "Nghut lhê" lé, "A nghut" nghu é a nghut. 19 Hkâsu mù gâ le, ngo èq le, Sila èq le, Timohti èq le, nungmoq chyáng hko kyo bê nghut é sû, Garai Gasâng é Yhangzo Yesuq Hkrisduq gi, "Nghut lhê" nghu é eq "A nghut" nghu é sû a nghut é za, Yhang má gi, hkâ-nhám le "Nghut lhê" nghu é za joq lhê. 20 Hkâsu mù gâ le, Garai Gasang gi, danggidiq hkâ-myhó to kôle, haú pé gi, Hkrisduq má "Nghut lhê" chyat nghut lhê. Haû mù, Garai Gasâng é hpungwup shingkâng é matú, Yhâng dông mai, nga-nhúng gi, "Amen" nghû taî é nghut lhê. 21 Ngamoq eq nungmoq lé Hkrisduq má yap gingtíng nhang é sû gi, Garai Gasang nghut ri. Yhang gi, nga-nhúng lé masat é xû but byi mù, 22 Yhang sing lhê gâ é dizik, nga-nhúng lé htûng tap byi luî, jé lô râ hkyô pé hkyak joq lhê nghu é masat zè dông, Yhâng é Woi-nyí lé nga-nhûng é i-myit unghkaû má kat byi bê nghut ri.
23 Ngò gi, nungmoq hkyamsa râ matú, Korinhtuq myuq má a dum taû lé é hkyô têng é lé, ngá é saksé dut râ dông Garai Gasang lé wut dûng lhê. 24 Haû gi, nungmoq é lumjíng hkyô lé ngamoq sing pyám byî é a nghut é za, nungmoq é gabú hkyo é matú, nungmoq eq rahá chôm zui saî é ru nghut lhê; haî mù gâ le, lumjíng myit mai za nungmoq wó yap gîng nyi bùm kô é ru nghut lhê.