2
Haû mù luî, ngò gi, nungmoq lé myit nò nhâng é dut râ dông, lé dum kûm é a kut râ nghû, myit hpyit to bê nghut lhê. Hkâsu mù gâ le, nungmoq lé ngò yón kuq nhang é nghut le gi, ngò yón kuq nhâng bê bang nungmoq mai lai luî, ó yuq wá ngo lé wó gabú nhâng râ lhú? Ngò jé lé é hkûn, ngo lé gabú nhâng râ âng é bâng èq, ngo lé myit nò nhang é a hui sháng gaq nghû, ngò gi, ngò kut é eq rajung za laiká kâ kat bê nghut lhê. Ngá é gabú hkyô lé nungmoq banshoq bang wó bo gabú kó râ nghut lhê nghû, nungmoq banshoq bang lé ngò hkyak myit lum tô lhê. Hkâsu mù gâ le, ngò gi, nungmoq lé laiká kâ é hkûn, myit myo uhkyí mó èq le, myit má yón kuq é èq le, ngaubyi ngau-nhap é èq le, kâ kat bê nghut lhê. Haû gi, nungmoq lé yón kuq é hui nhâng râ matú a nghut é za, nungmoq lé ngò hkâ-í chyitdap é hkyô lé sé nhâng râ matú ru nghut lhê.
Mara Hkyut Byî Lhum Râ Hkyô
Yón kuq hkyô lhoq htoq é sû gi, yhang, nungmoq banshoq bang lé ahkyô hkyô pé má yón kuq nhang é su, ngo lé gyai wá yón kuq nhang é a nghut. Haú hkyô eq séng luî, ngò gyai wá yhang zuq zuq a taí nau é nghut lhê. Nungmoq myo hpyâng èq yhang lé mara dam byî é hkyô gi, yhâng é matú gé bê nghut ri. Nghut kôlhang, ahkuî, nungmoq gi, yhang a wó jan loshoq myit yón é a hui zo râ matú, yhang lé mara hkyut pyám byi mù, nhik tíng byi keq. Haû mù luî, nungmoq é chyitdap myit gi, yhang é ahtoq má dum lhoq gîng shit nyî keq nghû, nungmoq lé ngò wum taî tsuq kat lhê. Ngò, nungmoq lé haî mù laiká ká byî kat é hkyô gi, nungmoq chyam wú huî é hkyô lé wó jân é hkyô eq jung hkangmó má jìno gyo hkyô bò a bo é lé, wó sé râ matú le nghut lhê. 10 Nungmoq, rayuq yuq lé mara hkyut byî é nghut le gi, ngò le, haú yuq lé mara hkyut byî lhê. Mara hkyut râ rajung jung joq é nghut jáng, ngò mara hkyut é gi, Tsadán èq nga-nhúng lé a wó ûng râ matú, nungmoq é yanmai, Hkrisduq é myoq hí má ngò mara hkyut byi bê nghut lhê. 11 Hkâsu mù gâ le, Tsadán hen é hkyô pé lé nga-nhúng a sê é a nghut.
Dangshikaq Asik Mâ É Hpungmû Wùn Bang
12 Ngò gi, Hkrisduq é gabú danglù hko kyo râ matú, Troa myuq má ê jé é hkûn, haû Yhumsîng gi, ngo lé hkum hpóng byî é lé, ngò myang ri. 13 Nghut kôlhang, ngò gi, ngá é gumang Tituq lé haú má a myang ho é yanmai, myit myo mù, yhangmoq lé shi-kyâm to luî, Makedoni mau shut xoq e ló é nghut lhê.
14 Nghut kôlhang, Hkrisduq má, ngamoq lé hkâ-nhám le ûng budang hkyô shut shuî-û yù mù, Hkrisduq lé sê é sumsé hpaqchyi é nam ngón shôm lé, ngamoq dông mai jowò hkangmó má taî pyo é sû, Garai Gasang gi, jeju hkya-ôn é huî nyì sháng gaq. 15 Hkâsu mù gâ le, ngamoq gi, hkyi yu é huî nyì bâng chyáng le, htên byoq ló é huî nyì bâng chyáng le, Garai Gasâng é matú Hkrisduq é nam ngón shôm nghut nyi lhê. 16 Ngamoq gi, htên byoq nyì bâng é matú shî-nò hkyo é shôm dut mù, hkyi yù huî nyì bâng é matú nghut jáng, asak hkyo é nam ngón shôm dut é nghut lhê. Haû mù, ó yuq wá muzó shî eq htuk râ lhú? 17 Ngamoq gi, amyat wó râ matú Garai Gasâng é mungdang lé hkat ung zô é byù myo myo su a nghut é za, Garai Gasâng chyáng mai nhang é byu pé su, Garai Gasâng é hí má, Hkrisduq é byu pé dông lhumzui myit mai taî é nghut lhê.