3
Ngamoq gi, yhumsing gùng yhumsîng dum owaq hi ló é nghut lhê lhú? Byù ra-am kut é su, nungmoq chyáng, ngamoq é matú htuqluq htuqbáng laiká ká byi kô é ngamoq ra râ luq, nungmoq yuq ngamoq é matú ká byi ra kó râ luq? Nungmoq gùng yhang gi, ngamoq é myit nhiklhum má kâ tô é, yuq hkangmó èq nghap luî sê yu é laiká gûng pé nghut akô. Nungmoq gi, nungmoq chyáng ngamoq hpungmû wùn waq é yanmai, Hkrisduq chyáng mâ é laiká nghut kô é hkyô lé shit nyi akô. Haû gi, kâ jung chî èq kâ tô é dông a nghut é za, rû dui nyi é Garai Gasâng é Woi-nyí èq kâ tô é nghut é htoq agó, luqlong pé má kâ tô é dông a nghut é za, xângzo byu é myit nhiklhum long pé má kâ tô é ru nghut lhê.
Haû su nghû hkyak wó myit lum é hkyô gi, Garai Gasâng é hí má, Hkrisduq dông mai ngamoq wó yu é nghut lhê. Ngamoq gi, yhumsing gùng haî lé le wó kut lhê nghu é a nghut, ngamoq é a-tsam gi, Garai Gasâng chyáng mai lo é nghut lhê. Yhang gi, ngamoq lé, dangshikaq asik lé wó wùn waq râ a-tsam byi bê nghut ri. Dangshikaq asik haû gi, tarâ laiká mai lo é a nghut é za, Woi-nyí mai lo é ru nghut lhê. Hkâsu mù gâ le, laiká gi, shî dàm byi lhê, Woi-nyí kúm gi, asak byî é nghut lhê.
Dangshikaq Asik É Hpungwup Shingkang
Ahkuî, haû Mosheq é myoqdong mâ é hpungwup shingkâng é yanmai, haû Israelaq byu pé gi, yhâng é myoqdong lé a wó wú tsuq to kó nghut ri. Hpungwup shingkang haû shûm lo byuq sê é nghut kôlhang, luqlong má dok kâ tô é, shî-nò hkyô lhoq htoq é tarâ muzó gi, hpungwup shingkang eq rahá jé lé é nghut lhê. Haû su nghut jáng, haû Woi-nyí é muzó gi, hpungwup shingkang je riyhang dut râ a nghut kó lhú? Gè gè yhang, haû byù lé mara byî é tarâ muzó lháng, hpungwup shingkang bo é nghut le gi, dingmán nhang é hkyô sik gi, je riyhang hpungwup shingkang bo é nghut lhê ô! 10 Hkâsu mù gâ le, hpungwup shingkang bo é tarâ muzó gi, hpungwup shingkang je bo é dangshikaq asik eq whuí é hkûn, hpungwup shingkang a bò lo dut byuq bê nghut ri. 11 Shum byuq ló é tarâ lháng gi, hpungwup shingkang eq rahá lé jé bê nghut le gi, ru gîng nyi é dangshikaq asik é hpungwup shingkang gi, je riyhang gyaú râ nghut lhê ô!
12 Haû mù luî, ngamoq gi, haû sû é myoqbyù hkyô wó é yanmai, gyuq kyum myit a bo é hkyô shit é nghut lhê. 13 Ngamoq gi, Mosheq su a nghut. Yhang gi, duqbang é hkyô shûm byuq ló é hkûn, haû Israelaq byu pé haú lé a wú tsuq râ matú, yhâng é myoqdong lé myoqgo èq nghop pyâm é sû nghut ri. 14 Nghut kôlhang, yhangmoq é myit gi, lhoq chut byî é hui bekô nghut ri; hkâsu mù gâ le, hkû-nyí jé shoq, dangshikaq axau lé nghap é hkûn, rajung zâ é myoqgò gi, ru nghop to byî ashî nghut ri. Haû gi, huî sêng pyâm é a hui shi, haî mù gâ le, Hkrisduq dông za haû lé wó yu pyâm é nghut lhê. 15 Hkû-nyí jé shoq lháng, Mosheq é laiká lé nghap é hkûn, yhangmoq é myit nhiklhum má myoqgò èq nghop tô é nghut ri. 16 Nghut kôlhang, ó yuq le, Yhumsîng chyáng hká u lhîng lò kôlhang, haú hkûn jáng, myoqgò gi, hî pyám byî é hui râ nghut lhê. 17 Yhumsîng gi, haû Woi-nyí nghut mù, Yhumsing é Woi-nyí nyi é jowò má, luthkyô le joq lhê. 18 Haû Yhumsîng é hpungwup shingkang lé lhoq htoq shit é bang banshoq nghut é myoqdong má myoqgò a nghop é bang nga-nhúng gi, ru myo jat nyi é hpungwup shingkang lhoq htoq byi hkyô nghut é, Yhâng é isâm shut htaî lhik wang é huî nyì bê nghut lhê. Haú hkyô gi, haû Woi-nyí nghut sû Yhumsîng chyáng mai lo é nghut lhê.