4
Tseyam Pé Má Bo É Sutzè
Ngamoq gi, Garai Gasâng jeju mai muzó hkyô haû wó é nghut mù, myit wum a gyuî é nghut lhê. Ngamoq gi, zaú tô é eq hoq htoq é hkyô pé lé tô pyám luî, mhaú zô é hkyô le a kut, Garai Gasâng é mungdang lé le ahpuq alhik a kut é bang nghut lhê. Haû su kut râ malaî, ngamoq gi, haû tengmán hkyô lé san za lhoq htoq shit é dông, Garai Gasâng é hí má yuq hkangmó é myit sôn sê é hkyô má, yhumsing gùng yhumsîng htuk shoq nyi lhê. Ngamoq é gabú danglù gi, myoqgo èq nghop pyâm é huî é nghut jáng, haû gi, htên byoq nyì bâng chyáng za nghop pyám huî é ru nghut lhê. Haû Garai Gasâng é azòng isâm nghut sû, Hkrisduq é hpungwup shingkang bo é gabú danglu é maubó lé, a lumjíng bang a wó myâng kó sháng gaq ga, ipyat shi é garai* gi, yhangmoq é myit lé lhoq chit byi bê nghut ri. Haû nghut é yanmai, ngamoq gi, yhumsing gùng eq séng luî hko kyô é a nghut é za, Yesuq Hkrisduq gi, Yhumsîng nghut é hkyô lé le, Yesuq é matú, ngamoq gùng yhang gi, nungmoq é jùn pé nghut é hkyô lé le, hko kyô é ru nghut lhê! Hkâsu mù gâ le, "Mauchut hkaû mai maubó htoq lô sháng gaq." ga taî é Garai Gasang gi, Yesuq Hkrisduq é myoqdong mâ é Garai Gasâng é hpungwup shingkâng é maubó lé sê gyô é nyan lé, nga-nhúng lé byî é dông, Yhâng é maubó lé, nga-nhûng é i-myit unghkaû má duqbó nhâng bê nghut ri.
Nghut kôlhang, ngamoq gi, sutzè haû bo é tseyam pé nghut nyi lhê. Haû gi, gyaú dik é a-tsam mó gi, ngamoq chyáng mâ é a nghut é za Garai Gasâng chyáng mâ é nghut é hkyô lé tûn shit râ matú nghut lhê. Ngamoq gi, wuîhke hkyo èq lhînghkyuq mai gyai yhang nhê zik é hui kôlhang, a gyop byuq é nghut lhê; myit lhoq nhûng pyâm é hui kôlhang, myit a htûm byuq é nghut lhê; zing-rî é hui kôlhang, kâng pyám huî é a nghut; bat lhêng pyâm é hui kôlhang, htên byoq huî é a nghut. 10 Haû Yesuq é asak duì hkyô le, ngamoq é gungdu má lhoq htoq shit é hui sháng gaq nghû, ngamoq gi, Yesuq shi é hkyô lé, hkâ-nhám le, ngamoq é gungdu má wùn waq wún é nghut lhê. 11 Hkâsu mù gâ le, Yesuq é asak duì hkyô gi, nga-nhûng é shî sê é gungdu má lhoq htoq shit é hui sháng gaq nghû, asak dui nyi é bang ngamoq gi, Yesuq é matû é yanmai, hkâ-nhám le, shi byuq hkyô shut ap pyâm é huî nyi ri. 12 Haû mù luî, shi byuq hkyô gi, ngamoq má mû zuî nyi ri; asak duì hkyô kúm gi, nungmoq má mû zuî nyi é nghut ri.
13 "Ngò gi, lumjíng bê nghut lhê, haû mù, ngò taî é nghut lhê." ga kâ tô é eq rajung za, ngamoq le, lumjíng hkyô hau èq yhang, lumjíng bê nghut mù taî é nghut lhê. 14 Haî mù gâ le, haû Yhumsîng Yesuq lé shi é mai lhoq dui toq é Sû gi, ngamoq lé le, Yesuq eq rahá lhoq dui toq mù, nungmoq eq rahá, ngamoq lé Yhâng é hí má shuî jé râ nghut é lé, ngamoq sê lhê. 15 Haû jeju wó é byu pé gi, je riyhang myô jat lò mù, Garai Gasâng é hpungwup shingkâng é matú, jeju hkya-ôn é hkyô gi, byíng mui nyì sháng gaq ga, haú pé banshoq gi, nungmoq é akyu é matú nghut nyi ri.
16 Haû mù luî, ngamoq gi, myit wum a gyuî é nghut lhê. Ngamoq é shinggan gungdu gi, htên byoq ló nyî kôlhang, i-myit unghkaû gi, ra-nyí eq ra-nyí asik dut nhang é huî nyi ri. 17 Hkâsu mù gâ le, ngamoq é tiq é eq razup zâ é wuîhke hkyô pé gi, ngamoq é matú haú pê htoq gyai hkik é ahtum abyuq é hpungwup shingkang lé, wó yû nhang ri. 18 Haû mù, nga-nhûng é myoq gi, byu-myang é lé wú tsuq nyi é a nghut é za, a byu-myang é lé sheq wú tsuq nyi é ru nghut lhê. Hkâsu mù gâ le, byu-myang é gi, razup rahtâng zâ é nghut mù, a byu-myang é kúm gi, ahtum abyuq é nghut lhê.
* 4:4 Ipyat shi é garai gâ é gi, Tsadán lé gâ é nghut lhê. 4:6 Apûn 1:3 4:7 Tseyam pé gâ é gi, nga-nhûng é wum nyhôm é gungdu lé gâ é nghut lhê. 4:13 Hkya-on 116:10