5
Mauhkûng Htoq Mâ É Yhûm
Haû myidàm zúm nghut é nga-nhúng lúng nyi é gungdu gi, htên byoq sê é nghut kôlhang, byu loq èq saî é a nghut é za, mauhkûng htoq má joq é ahtum abyuq é yhûm* nghut é, Garai Gasâng chyáng mâ é yhûm lé, nga-nhúng wó é hkyô lé, nga-nhúng sê lhê. Nghut kôlhang, ahkuî, nga-nhúng gi, nga-nhûng é mauhkûng yhûm lé tû hut byî é lé gyai yhang hui naû mù, nò-kying su kyîng nyi lhê. Haî mù gâ le, nga-nhúng gi, hut byî é hui jáng, gungdu a bò bang a dut lo râ nghut lhê. Hkâsu mù gâ le, nga-nhúng gi, zúm shî má lúng nyi é u lé, wòlai wùn mù, nò-kying su kyîng nyi lhê; haû gi, shî byuq sê é lé, asak dui é èq wó htaî lhik pyám sháng gaq nghû, nga-nhúng gi, a hut byî é hui râ lé a ô nau é za, nga-nhûng é mauhkûng yhûm lé tû hut byî é hui râ lé ô nau é yanmai nghut lhê. Ahkuî kúm, jeju haû hkam yù râ matú, nga-nhúng lé lajâng to byî é sû gi, Garai Gasang nghut mù, jé lô râ hkyô gi, hkyak joq lhê nghû é masat zè dông, nga-nhúng lé haû Woi-nyí byi bê nghut ri.
Haû mù luî, ngamoq gi, hkâ-nhám le hkyak lum tô lhê. Gungdu shî má yhûm dông ru lúng nyî nyî gi, haû Yhumsîng eq wê gâng nyi ashî nghut é lé ngamoq sê nyi lhê. Ngamoq gi, byu-myang é dông mai a nghut é za, lumjíng myit mai asak dui é ru nghut lhê. Ngamoq gi, hkyak myit lum tô lhê nghû, ngò taî lhê, haû mù, gungdu shî mai wê gang luî, haû Yhumsîng eq rahá nyì râ lé ngamoq je riyhang ô nau é nghut lhê. Haû mù, ngamoq gi, gungdu shî má yhûm dông lúng nyi é nghut nghut, haû mai wê gâng é nghut nghut, ngamoq myit myoqbyu tô é jowò gi, Yhang lé gabú nhâng râ matú nghut lhê. 10 Hkâsu mù gâ le, yuq hkangmó gi, gungdu shî má yhûm dông lúng nyi é u lé, ge é nghut nghut, a ge é nghut nghut, kut é eq rajung za hkam yù râ matú, Hkrisduq é tarâ jéyáng tanghkuq hí má, nga-nhúng banshoq bang htoq shit ra râ nghut lhê.
Nguingón Hkyô Xoq É Muzó
11 Haû mù, Yhumsîng lé gyuq hkungga râ hkyô haî nghut é lé ngamoq sê é nghut luî, ngamoq gi, byu pé lé taî pûn kyîng shikut lhê. Ngamoq haî nghut é gi, Garai Gasâng chyáng san za nghut nyî mù, nungmoq é myit sôn sê é hkyô má le san za nghut râ lé, ngò myit lum lhê. 12 Haû myit nhiklhum má bo é lé gumrông râ malaî, byu-myang é lé gumrong é bang lé, nungmoq wó tû taí kó sháng gaq nghû, ngamoq gi, nungmoq chyáng yhumsing gùng lé dum owaq shikut é a nghut é za, ngamoq é hkyô lé, nungmoq wó gumrông râ ahkáng, nungmoq lé byî é ru nghut lhê. 13 Ngamoq a gyîng é dông nghut le gi, Garai Gasâng é matú a gyîng é nghut lhê; ngamoq gyîng é dông nghut le gi, nungmoq é matú gyîng é nghut lhê. 14 Hkâsu mù gâ le, Hkrisduq é chyitdap myit èq ngamoq lé kut nhang nyi é nghut lhê. Haû gi, banshoq bâng é matú rayuq shî hkám byi bê nghut mù, banshoq bang shi é dông nghut bê nghû, ngamoq hkyak sê gyô é yanmai nghut lhê. 15 Yhang gi, asak dui nyi é bang, yhangmoq yhumsing gung é matú a duì lô é za, yhangmoq é matú shî hkám byi luî, lhoq dui toq é huí Su é matú duì kó sháng gaq ga, banshoq bâng é matú shî hkám byi bê nghut ri.
16 Haû mù, ngamoq gi, ahkuî mai, ó yuq eq séng luî le, mingkan hkyam dông mai a wú lô é nghut lhê. Ngamoq gi, hí hkûn Hkrisduq lé haú dông wú é nghut kôlhang, haû su hkâ-nhám le a kut lô é nghut lhê. 17 Haû nghut mù luî, rayuq yuq gi, Hkrisduq má nghut nyi é nghut jáng, yhang gi, asik hpân hui sû dut bê nghut ri; haû axau gi, byuq byuq mù, lhunglháng asik dut bu-nhung! 18 Haú pé banshoq gi, Garai Gasâng chyáng mâ é chyat nghut lhê. Yhang gi, Hkrisduq dông mai nga-nhúng lé Yhânggùng eq nguingón hkyô xoq yû luî, nguingón hkyô xoq é muzó ngamoq lé byi bê nghut ri. 19 Haû gi, Garai Gasang gi, byu pê é mara lé a matsíng byî é za, Hkrisduq dông mingkan lé Yhânggùng eq nguingón hkyô xoq yû bê nghut luî, Yhang gi, nguingón hkyô xoq yu é mungdang haû lé, ngamoq lé ap byî to bê nghû nau é nghut lhê. 20 Haû mù luî, ngamoq gi, Hkrisduq é gunglik pé nghut lhê mù, Garai Gasang gi, ngamoq dông mai nungmoq lé lhoq pûn kyîng nyi é nghut lhê. Garai Gasang eq nguingón hkyô xoq yû keq nghû, ngamoq gi, Hkrisduq é gunglik dông nungmoq lé dûng tôngbán nyi lhê. 21 Nga-nhúng gi, Hkrisduq dông mai Garai Gasâng é dingmán bang wó dut kó sháng gaq ga, Garai Gasang gi, yubak mara a bò Sû lé, nga-nhûng é matú yubak mara hkungga dut nhâng bê nghut ri.
* 5:1 Mauhkûng htoq má joq é ahtum abyuq é yhûm gâ é gi, nga-nhúng, mauhkûng mingdán má jé é hkûn wó râ gungdu asik lé gâ é nghut lhê.