6
Ngamoq gi, Garai Gasâng é mû zui byinzùm wuì nghut nyi é eq rajung za, Garai Gasâng jeju lé akyû a bo é dông hkâhap yù kó nghû, nungmoq lé wum taî tsuq kat lhê. Hkâsu mù gâ le,
"Ngò ô nau é ahkyíng má, nang lé ngò gyo byi bê nghut mù, hkyi yù hui râ buinyì má, nang lé ngò garúm bê nghut lhê."
ga luî, Yhang taî ri. Ngò, nungmoq lé taî kyo kôlé, ahkuî gi, Garai Gasang ô nau é ahkyíng, ahkuî gi, hkyi yu é buinyì nghut ri.
Poluq É Wuîhke Hkyô Pé
Ngamoq é hpungmû gi, taî hpoî pyâm é a hui sháng gaq nghû, ngamoq gi, ó yuq é hkyô má le, leqbat jung a to byî é nghut lhê. Haû kut râ malaî, ngamoq gi, Garai Gasâng é dui-nhâng zoshâng wuì nghut é hkyô lé, hkyô hkangmó má yhumsing gùng yhumsîng shit nyi lhê. Gyai hkam jân é hkyô má le, jamjau hkyô pé má le, wuîhke hkyô pé má le, myit myo uhkyí hkyô pé má le shit nyi lhê. Nhuq bat huî é pé má le, htóng lhúng huî é eq toq gabyông é má htîm é huî é má le, mû zui shikut é má le, a myang yhup é myín pé má le, zòmut huî é má le, shit nyi lhê. Sân-yúng é má le, sê gyô é hkyô má le, myit hing é eq myit ge é má le, Chyoiyúng Woi-nyí eq chyitdap myit akying má le, tengmán é mungdang hko é má le, Garai Gasâng é a-tsam má le, loqyò loqpai má dingmán hkyô nghû é laknak pé dông le, shit nyi lhê. Hpungwup shingkang byî é hui kô é dông eq a hkunggâ é hui kô é dông nghut kôle, a ge é luhkyang eq ge é luhkyang taí kôle, shit nyi lhê. Ngamoq gi, tengmán kôlhang, mhaú zo bang dông sôn yu akô nghut ri. Ngamoq lé sé kôlhang, a sê é dông kut akô nghut ri; shi ló nyî kôlhang, rû dui nyi é bang nghut lhê; nhuq bat é hui kôlhang, sat pyâm é a hui shî é bang nghut lhê. 10 Yón hkyô byíng nhâng kôlhang, hkâ-nhám le gabú nyi lhê; myùng kôlhang, byù myo myo lé wó sùt nhang nyi lhê; haî le a wó kôlhang, jung hkangmó lé sing é dông nghut lhê.
11 Korinhtuq bang ê, ngamoq gi, nungmoq lé san za taí bê nghut luî, ngamoq é myit nhiklhum lé, nungmoq é matú làm shoq hpông to byi bê nghut lhê. 12 Ngamoq gi, ngamoq é chyitdap myit lé, nungmoq chyáng mai lâng taû yu nyi é a nghut, nungmoq sheq, ngamoq chyáng mai lâng taû yu nyì kô é ru nghut lhê. 13 Nungmoq le, myit nhiklhum lé làm shoq dum taû hpóng keq nghû, ngò gi, ngá zô pé lé dông taî lhê.
A Lumjíng Bang Eq A Nhunghkut Râ Hkyô
14 A lumjíng bang eq rahá kandang hkâwaq kó. Hkâsu mù gâ le, dingmán é hkyô eq agè ashop é hkyô gi, haî sêng lhum lhê lhú? Maubó eq mauchut gi, hkâsu wó zùm yap kó râ lhú? 15 Hkrisduq eq Beliala* gi, hkâsu kut myit wó huî lhum kó râ lhú? Lumjíng sû rayuq eq a lumjíng sû gi, hkâsu wó pung lhum kó râ lhú? 16 Garai Gasâng é noqkuq yhûm eq hparà lhô pé gi, hkâsu wó húm râ lhú? Hkâsu mù gâ le, nga-nhúng gi, rû dui nyi é Garai Gasâng é noqkuq yhûm nghut lhê. Haû gi, "Ngò gi, yhangmoq eq rahá nyì mù, yhangmoq chyáng sô nyì râ nghut luî, Ngò gi, yhangmoq é Garai Gasang dut mù, yhangmoq gi, Ngá é byu pé dut kó râ nghut lhê." ga Garai Gasang taî tô é eq rajung za nghut ri.
17 "Haû mù luî, yhangmoq chyáng mai htoq lô mù, gotû san za nyì keq. A sansêng é zè lé hkâzáng kó, haú hkûn, Ngò, nungmoq lé lhom hap yù râ nghut lhê."
ga haû Yhumsîng taî ri.
18 "Ngò gi, nungmoq é Îwa dut mù, nungmoq gi, Ngá é byizo yuqzô pé dut kó râ nghut lhê."
ga haû wum-o a-tsam dik shoq bò Sû Yhumsîng taî ri.
6:2 Esai 49:8 * 6:15 Beliala gâ é gi, Tsadán é myìng rajà nghut lhê. 6:16 Nhong 26:12; Yer 32:38; Ezk 37:27 6:17 Esai 52:11; Ezk 20:34,41 6:18 2 Sam 7:14