7
Chyitdap é luzúm wuì ê, nga-nhúng gi, danggidiq haú pé lé wó tô é bang nghut é yanmai, gungdu eq woi-nyí lé agot a-û dut nhang é jung hkangmó mai, yhumsing gùng yhumsîng lhoq sân-yúng yû luî, Garai Gasang lé gyuq hkunggâ é myit èq chyoiyúng hkyô má lhoq gumjup yu nyì sháng.
Poluq É Gabú Hkyô
Nungmoq é i-myit unghkaû má ngamoq lé jowò byi keq. Ngamoq gi, ó yuq lé le a shut wú, ó yuq lé le a lhoq htên wú, ó yuq lé le a mhaú zô wú é nghut lhê. Ngò gi, nungmoq lé mara byi râ matú haû su taî é a nghut. Ngamoq gi, asak duì kôle, shî kôle, nungmoq eq rahá wó dut shoq, nungmoq gi, ngamoq é i-myit unghkaû má lúng nyi é nghut lhê nghû, hí hkûn ngò taî wú bê nghut lhê. Ngò gi, nungmoq lé, hkyak yhang myit lum to bê nghut lhê. Ngò gi, nungmoq é yanmai gyai yhang gumrong nyi lhê. Ngò gi, myit wum byî é gyai yhang huî ri; jamjau hkyô pé myo myo ngamoq hui kôlhang, ngò, gyai yhang gabú nyi lhê.
Hkâsu mù gâ le, ngamoq gi, Makedoni mau má jé é hkûn, ngamoq é gungdu gi, zim za a myang nyi é htoq agó, hkyô hkangmó má ngamoq wuîhke jamjau hui zô é nghut lhê. Shinggan má gi, mabyoq htoq, ahkaû má gi, gyuq kyum nyi é nghut lhê. Nghut kôlhang, nhik ngê bang lé nhik tîng é Garai Gasang gi, Tituq lé jé lé nhang é dông mai, ngamoq lé nhik tíng byi bê nghut ri. Yhang jé lé é dông mai za a nghut, yhang lé nungmoq nhik tíng byî é hkyô dông mai le nghut lhê. Ngá é gabú hkyô gi, gó nám lhê htoq má je myo sháng gaq ga, yhang gi, nungmoq ngo lé myit tuî nyi é hkyô, nungmoq gyai yhang shut bûn é hkyô, ngá é matú nungmoq gyai myit chiq byî é hkyô pé lé, ngamoq lé taî kyo bê nghut ri.
Ngá é laikâ èq, nungmoq lé yón nhang é nghut kôle, ngò gi, nungngham wó é a nghut. Sâng-hi le, ngò nungngham wó é nghut kôlhang, ngá é laiká gi, nungmoq lé rayoq zo za lhoq yón nhang é lé, ngò sê lhê. Nghut kôlhang, ngò gi, ahkuî gabú lhê; haû gi, nungmoq lé yón hui nhang é yanmai a nghut é za, nungmoq é yón hkyo èq, nungmoq lé myit lhîng nhang é yanmai ru nghut lhê. Nungmoq gi, Garai Gasang ô nau é dông yón huî é bang dut bekô nghut mù, nungmoq lé, ngamoq èq hai akyû le a lhoq yôm byî é nghut lhê. 10 Hkâsu mù gâ le, Garai o é dông yón kuq huî é hkyô gi, nungngham wó hkyô a bo é za, hkyi yù hkyô wó shoq, myit lhîng nhang é nghut ri. Nghut kôlhang, mingkân é yón kuq hkyô gi, shi é hkyô lhoq htoq é nghut ri. 11 Garai o é dông, nungmoq chyáng akyû lhoq htoq byî é yón kuq hkyô lé wú wú keq! Haû gi, gyai yhang myit zuq é hkyô, yhumsing gùng mara a bo é lé tûn shit râ lé myit ngui é hkyô, nhikmo-yo é hkyô, gyuq dan é hkyô, myit ô nau nyi é hkyô, myit chiq byî é hkyô, tengmán hkyô kut râ rì rì nghut é hkyô pé nghut lhê. Nungmoq gi, haú hkyô má mara a bo é lé hkat hkangmó má saksé tûn shit bekô nghut ri. 12 Haû mù luî, ngò, nungmoq lé kâ kat é nghut kôlhang, kut shut su é yanmai le a nghut, kut shut é hui zo su é yanmai le a nghut é za, ngamoq lé nungmoq hkâ-í ap nóng byî é hkyô lé, Garai Gasâng hí má nungmoq gùng nungmoq wó myâng râ matú kâ kat é sheq ru nghut lhê. 13 Haú pé banshoq dông mai, ngamoq gi, myit wum byî é huî ri.
Ngamoq myit wum byi huî é htoq agó, Tituq hkâ-í yhang gabú é lé myàng mù, ngamoq gi, je riyhang myit gabú é nghut lhê. Haî mù yhang gabú é gâ lé, nungmoq banshoq bâng èq yhâng é myit lé lhoq nguingón byi kô é yanmai nghut ri. 14 Ngò gi, nungmoq eq sêng é hkyô, yhang lé gumrong kyô é nghut kôle, nungmoq é yanmai hoq a hpû é nghut lhê. Nungmoq lé ngamoq taî é lhunglháng gi, têng é eq rajung za, Tituq hí má, nungmoq é hkyô lé ngamoq gumrong é le têng lhê. 15 Nungmoq banshoq bang jìno gyo kômù, gyuq nán é myit mai yhang lé lhom hap yù kô é lé, yhang myitbûn é hkûn, yhang nungmoq lé chyitdap é myit gi, je riyhang kô dik nyi ri. 16 Ngò gi, nungmoq lé banshoq wó lum to bê lé sê é yanmai, gabú nyi lhê.