8
Byî É Hkyô
Gumang wuì ê, ahkuî, ngamoq gi, Makedoni mau mâ é noqkuq hpûng pé lé Garai Gasang byî é jeju eq sêng é hkyô, nungmoq lé sé nhâng nau ri. Yhangmoq gi, wuîhke jamjau hkyô myo myô èq chyam lik é huî é nghut kôlhang, yhangmoq é a ung taí loshoq gabú é hkyô eq yhangmoq é gyai yhang myung é hkyô gi, agùn agó byí nau é myit bò nhang ri. Hkâsu mù gâ le, yhangmoq gi, yhangmoq wó dut é myhó byi kô é htoq agó, yhangmoq é a-tsam lai shoq lháng byi kô é hkyô lé, ngò saksé hkám lhê. Yhangmoq gi, yhangmoq é myit hkaû mai yhang haû su kut kô é nghut ri. Yhangmoq gi, haû sân-yúng bang lé wó bo dojaú râ matú, ngamoq lé gyai yhang ahkáng dung kô é nghut ri. Yhangmoq gi, ngamoq myit ngam tô é htoq má lháng lai shoq, Garai Gasang ô nau é hkyô lé châng é dông, yhangmoq gùng lé hí haû Yhumsîng lé ap byî pyám kômù, hau htâng sheq ngamoq lé ap kô é nghut ri. Haû mù luî, Tituq yhang hí kut hi nyì bê nghut é yanmai, ngamoq gi, jeju haû lé nungmoq chyáng le shuî lhoq byíng jup byi râ matú, yhang lé wum byi bê nghut lhê. Nungmoq gi, lumjíng myit má, dang nyo é hkyô má le, sumsé hpaqchyî hkyô má le, myit zuq hkyô banshoq eq ngamoq lé nungmoq chyitdap é hkyô má le, jung hkangmó má agùn agó dut bekô eq rajung za, nungmoq gi, byí nau é jeju shî má le agùn agó dut râ lé, bûn nyì keq.
Ngò gi, nungmoq lé hkunmó hkyô é a nghut, nghut kôlhang, góbâng é myit zuq é hkyô eq whuí wú é dông, nungmoq é chyitdap myit jet é hkyô lé chyam wú naû luî sheq ru nghut lhê. Hkâsu mù gâ le, nungmoq gi, nga-nhûng é Yhumsîng Yesuq Hkrisduq é jeju lé sê akô nghut ri. Yhang gi, Yhâng é myùng hkyô dông mai nungmoq wó bang dut kó sháng gaq ga, jung hkangmó wó sû nghut kôlhang, nungmoq é matû é yanmai, myùng sû dut bê nghut ri.
10 Shí hkyô eq sêng é má, nungmoq é matú ge dik é hkyô ngò hpaqchyî byi kôlé: A-nhik, nungmoq gi, sâng-hi, byî hî kô é za a nghut, haû su kut nau é myit bo é bang le nghut akô. 11 Nungmoq wó dut é eq rajung za, haû lé lhoq pân é dông nungmoq é gyai yhang kâm kut é myit lé wó lhoq dik ko sháng gaq, ahkuî, muzó haû lhoq pán keq. 12 Hkâsu mù gâ le, byí nau é myit bo é nghut jáng, chyunghuq haû gi, yhang a wó é má cháng luî a nghut é za, yhang wó é má cháng luî, hap yù gíng é nghut lhê.
13 Nungmoq é matú gi, wòlai dut, góbang gi, hkyamsâ nyì râ lé, ngamoq ô nau é a nghut, rawuí za wó dut kó râ lé sheq ô nau é ru nghut lhê. 14 Nungmoq haî râ tô é lé, yhangmoq agùn agó wó é mâ é wó dum taû htuqbang byi kó sháng gaq, ahkui lhê é ahkyíng má, yhangmoq haî râ tô é lé, nungmoq agùn agó wó é mâ é htuqbang byi keq. Haû jáng sheq, wuí wuí za wó dut kó râ nghut lhê. 15 Haû gi, "Myo myo tsîng yu é sû gi, lûm myo shoq wó é a nghut, shau za tsîng yu é sû gi, lûm shau shoq wó é a nghut." ga kâ tô é eq rajung za nghut ri.
Tituq Lé Korinhtuq Myuq Shut Nhang Kat É Hkyô
16 Nungmoq é matú ngò myit chiq byî é eq rajung zâ é myit lé, Tituq é i-myit má kat byî é Garai Gasang lé, ngò jeju hkya-ôn lhê. 17 Hkâsu mù gâ le, Tituq gi, ngamoq dûng tôngbán é lé za lhom hap yu é a nghut, gyai yhang myit toq mù, yhânggùng yhang myit hpyit yû luî, nungmoq chyáng lé lô gù za nghut ri. 18 Ngamoq gi, haû gabú danglù lé dojaú é má noqkuq hpûng pé banshoq èq hkya-on huî é gumang hpó haû lé le, yhang eq rahá nhang kat lhê. 19 Hau htoq agó, ngamoq garúm râ myit bo nyi é hkyô lé tûn shit mù, haû Yhumsîng lé hkungga râ matú ngamoq wú gôn nyì hkyô nghut é, alu lé ngamoq yu chung é hkûn, ngamoq é byinzùm kut râ matú, noqkuq hpûng pê èq hkyin yu é sû le yhang nghut lhê. 20 Ngamoq gi, myit lòm luî byî é chyunghuq shî lé ngamoq wú gôn nyi é hkyô má, ó yuq èq le mara hô râ hkyô a htoq shoq sidiq nyi lhê. 21 Hkâsu mù gâ le, jô é hkyô kut râ matú ngamoq shikut nyi é gi, haû Yhumsing é myoq hí má za a nghut, byu pê é myoq hí má le nghut lhê.
22 Hau htoq agó, ngamoq gi, hkyô myo myo má shirong é myit bo é hkyô le anum num ngamoq chyáng saksé shit é sû, ngamoq é gotû gumang hpó lé le yhangnhik eq rahá nhang kat lhê. Yhang gi, ahkuî lháng, nungmoq lé gyai yhang myit lum tô é yanmai, shirông myit je riyhang bo nyi ri. 23 Tituq é hkyô ga jáng, yhang gi, ngá é zùm yap luzúm eq ngò eq rahá nungmoq chyáng mû zui sû nghut ri. Nga-nhûng é gumâng nhik é hkyô ga jáng, yhangnhik gi, noqkuq hpûng pê é gunglik eq Hkrisduq é aróng nghut akô. 24 Haû mù luî, haû noqkuq hpûng pé wó myâng kó sháng gaq, nungmoq má ngamoq haî mù gumrong é hkyô eq nungmoq é chyitdap myit é saksé lé, haú bang lé tûn shit keq.
8:15 Htoq Ló 16:18