9
Ngò gi, haû sân-yúng bang lé htuqbang râ hkyô eq séng luî, nungmoq lé kâ kat râ a ra nghut ri. Hkâsu mù gâ le, nungmoq gyai garúm nau é myit lé ngò sê lhê, haû mù, ngò gi, Makedoni mau bang lé, haú hkyô eq séng luî gumrong kyo mù, a-nhik mai yhang, Ahkaia mau má nungmoq byi râ rì rì nghut bê hkyô lé, yhangmoq lé taî kyô é nghut lhê. Nungmoq é gyai yhang myit toq é hkyô gi, yhangmoq myo hpyang lé, htuqbang nau é myit nhaû toq byi bê nghut ri. Nghut kôlhang, shí hkyô má nungmoq eq séng luî ngamoq gumrong é gi, hká dông le dangsôm a dut byuq sháng gaq, ngò taí bê eq rajung za nungmoq rì rì wó hen to râ matú, ngò gi, gumang wuì lé nhang kat é nghut lhê. Hkâsu mù gâ le, Makedoni mau bang gi, ngò eq rahá lé mù, nungmoq rì rì a hen tô é lé, lé myang ang kô é nghut jáng, nungmoq za hoq hpu râ a nghut, ngamoq le, nungmoq lé lûm yhang lum pyâm é yanmai, hoq bo hpu râ nghut lhê. Haû mù luî, nungmoq danggidiq byî to bê nghut é, chyunghuq lé rago wó lajâng pân to râ matú, gumang wuì lé wum taî tsuq mù, nungmoq lé hí, lé kum nhâng râ gi, ra yhang râ lhê nghû ngò wó myit ri. Haú hkûn sheq, a nau é dông byî é a nghut é za, byí nau é chyunghuq dông hen tô é dut râ nghut lhê.
Agùn Agó Byî É Hkyô
Shau za sân hkyó sû gi, shau za shû yù râ nghut mù, agùn agó sân hkyó sû gi, agùn agó shû yù râ nghut lhê gâ é dang lé, myitbûn nyì keq. Yuq hkangmó gi, a kâm byî é eq byí nhang é dông a nghut é za, yhumsing myit má byí nau é myhó lé myit hpyit yû mù byî é dông dut râ lhê. Hkâsu mù gâ le, Garai Gasang gi, gabú myit èq byi sû lé chyitdap ri. Haû mù, ahkyíng hkangmó jung hkangmó má, nungmoq râ é banshoq wó mù, ge é muzó hkangmó lé nungmoq je myo wó kut kó sháng gaq ga, Garai Gasang gi, jeju lhunglháng lé, nungmoq lé wó byî é sû nghut lhê. Haû gi,
"Yhang gi, a ha bûn é za myùng bang lé yhâng é chyunghuq tsing gàm byi bê nghut ri; Yhâng é dingmán hkyô gi, ahtum abyuq gîng nyi ri."
ga kâ to eq rajung za nghut ri. 10 Kyô hkyó sû lé kyôshi, zoshuq matú muk byî é Sû gi, nungmoq lé kyôshi byi mù, lhoq myô jat byi râ eq, nungmoq é dingmán hkyo é ashi lé myô lò nhâng râ nghut lhê. 11 Nungmoq gi, ayoq abun hkangmó má agùn agó byî é bang wó dut kó râ matú, hkyô hkangmó má sùt wó é bang dut é hui kó râ nghut lhê. Nungmoq agùn agó byî é hkyô lé, ngamoq lhai byi mù, Garai Gasang lé jeju hkya-ôn é hkyô dut râ nghut lhê.
12 Nungmoq dojaú é hkyô shî gi, Garai Gasâng é byu pé râ é hkyô lé lajang byî é za a nghut, Garai Gasang lé jeju bûn é dang byíng mui nyì nhang é le nghut lhê. 13 Dojaú hkyô hau é yanmai, nungmoq lhumzui hkyô saksé tûn shit bekô nghut mù, byu pé gi, Hkrisduq é gabú danglù lé nungmoq yín yû luî jìno gyo kô é yanmai le, yhangmoq eq yuq hkangmó lé, nungmoq é a ha bûn é myit mai shuî gam chûng kô é yanmai le, Garai Gasang lé hkya-on kó râ nghut lhê. 14 Hau htoq agó, Garai Gasang gi, nungmoq lé jeju lai shoq byî tô é yanmai nungmoq é matú yhangmoq kyûdung byî é u má, yhangmoq é myit nhiklhum gi, nungmoq chyáng htoq jé râ nghut lhê. 15 A ung htoq taî é Garai Gasâng é chyunghuq é yanmai, jeju hkya-on hkyô gi, Yhâng chyáng ru nghut nyî sháng gaq ô!
9:9 Hkya-on 112:9