10
Poluq, Yhâng É Hpungmû Lé Taî Hung É Hkyô
Nungmoq eq myoqdong hkyûm nghut é hkûn gi, gyuq kyûm myit bo ri ga, wê gâng é hkûn gi, a gyuq a wàm dut ri ga kô é sû, ngò Poluq gi, Hkrisduq é nûm é hkyô eq nú-nhâm é hkyô dông mai, nungmoq lé pying kat lhê. Shî mingkân é nyì yap a-tsang dông ngamoq asak dui ri ga myit ngam é byù ra-am lé, ngò a gyuq a wam é myit lé shit râ dâ tô lhê. Ngò jé lé é hkûn, nungmoq lé haû sû é myit a shit ra sháng gaq, ngò nungmoq lé dûng tôngbán kat lhê. Hkâsu mù gâ le, ngamoq gi, mingkan shî má asak dui nyì kôlhang mingkan byu pé kut é dông majan zân é a nghut. Ngamoq majan zân é laknak gi, mingkan shi é laknak a nghut é za, shut shai é dông dang-rháng hkyô nghut é, gingtîng é gyedap pé lé lhoq htên pyám râ matú Garaî é a-tsam byíng é laknak ru nghut lhê. Ngamoq gi, dang-rháng rhâng lhûm é hkyô pé eq Garai Gasang lé sê é hkyô lé shut shaî shoq yhumsing gùng yhumsîng lhoq myhang mhaû é hkyô hkangmó lé lhoq htên pyám mù, Hkrisduq é jìno gyo râ matú, myit sôn é hkyô hkat hkangmó lé shúm kut yu é nghut lhê. Nungmoq é jìno gyo hkyô gi, gumjup é hkûn, jìno a gyô é hkyô hkangmó lé ngamoq dam byi râ rì rì dut râ nghut lhê.
Nungmoq gi, ahtoq pyâm lé za wú nyi é bang nghut akô. Rayuq yuq gi, Hkrisduq eq sêng é sû hkyak nghut lhê ga myit lum tô é nghut jáng, ngamoq le, yhang eq rajung za, Hkrisduq eq sêng é bang nghut é lé, yhang dum bûn sê nyì sháng gaq. Hkâsu mù gâ le, nungmoq lé lâng hkyó râ nó gi, nungmoq lé kô myhâng nhâng râ matú, ngamoq lé haû Yhumsîng byî é ahko ahkáng lé gyai gumrong le lháng, ngò gi, hoq hpû é hui râ a nghut. Ngò gi, ngá é laiká pê èq nungmoq lé kyuq é su a dut nhâng nau é nghut lhê. 10 Hkâsu mù gâ le, ra-am gi, "Yhâng é laiká pé gi, gàng bo é eq wum-o bo é nghut ri; nghut kôlhang, yhânggùng gi, byuwup a bo é nghut mù, yhang taî é dang pé gi, haî a nghut." ga taî akô. 11 Ngamoq gi, wê gâng é hkûn, ngamoq é laiká pé má bo é eq rajung za nghut é hkyô eq, rahá nghut nyi é hkûn, ngamoq zui saí râ nghut é hkyô lé, haû sû é bang sê gyo râ dut lhê.
12 Ngamoq gi, haû yhumsing gùng yhumsîng owaq é bâng é hpúng má bo lom é hkyô nghut nghut, yhangmoq eq whuî é hkyô nghut nghut, a wám kut é nghut lhê. Yhangmoq gi, yhangmoq gùng yhangmoq chîn lhûm wú é eq yhangmoq gùng yhangmoq whuî lhûm wú kô é hkûn, hpaqchyî a bo é bang dut bekô nghut ri. 13 Nghut kôlhang, ngamoq gi, âng é mai lai shoq gumrông râ a nghut é za, ngamoq lé Garai Gasang masat to byî é, nungmoq chyáng lháng hkyit jé shoq nghut é maukyo hkaû má za gumrông râ nghut lhê. 14 Ngamoq gi, nungmoq chyáng a jé lé wú é dông mai, gyai yhang gumrong nyì râ a nghut; hkâsu mù gâ le, ngamoq gi, Hkrisduq é gabú danglù chûng mù, nungmoq chyáng lháng lé jé bê nghut lhê. 15 Dum, ngamoq gi, góbang kut é muzó lé le, âng é mai lai luî gumrong lhai é a nghut. Ngamoq myoqbyu é hkyô gi, nungmoq é lumjíng myit kô myhang jat nyì jáng sheq, nungmoq chyáng ngamoq zui saî é jowò gyai wó lhoq lâm râ nghut lhê. 16 Haû gi, nungmoq é mau lháng lai shoq, gabú danglù lé ngamoq wó hko kyo râ matú nghut lhê. Hkâsu mù gâ le, ngamoq gi, góyuq èq zui saî to bê loqzó eq séng luî, gumrông nau é a nghut. 17 Nghut kôlhang, "Gumrong é sû gi, haû Yhumsîng má gumrông sháng gaq." ga kâ tô ri. 18 Hkâsu mù gâ le, yhumsing gùng yhumsîng owaq é sû gi, hap yù huî é a nghut é za, haû Yhumsing èq owaq byî é sû sheq, hap yù huî é ru nghut lhê.
10:17 Yer 9:24