11
Lagyo Apyoq Pé Eq Poluq
Ngò gi, ngá é ratsuí ngok é dang lé, nungmoq jân pyám byi râ lé myoqbyu é nghut lhê; gè gè yhang, nungmoq gi, haû su kut nyî gù nghut bekô. Haî mù gâ le, ngò gi, Garai Gasang mai nungmoq lé magum é myit èq, nungmoq é matú magûm byî lhê. Ngò gi, nungmoq lé, sân-yúng é zomyi gyíng lé su, Hkrisduq chyáng wó shit sháng gaq nghû, Hkrisduq nghut é yhumsîng hpô chyáng za nungmoq lé byi zo râ nghû, danggidiq byî to bê nghut lhê. Nghut kôlhang, Ewaq gi, lhangmuì hpaqchyî dâ é èq mhaú zô é huî é su, nungmoq myit é hkyô pé gi, Hkrisduq chyáng nungmoq é lhumzuî é eq sansêng é i-myit ap nóng é hkyô mai shuî nghoq ló byuq é hui râ lé, ngò myit chiq ri. Hkâsu mù gâ le, rayuq yuq gi, nungmoq chyáng lé jé mù, ngamoq hko kyô é Yesuq é hkyô eq shai é dông hko kyô é nghut nghut, nungmoq hap yu to bê Woi-nyí eq a pung é woi-nyí lé nungmoq hap yu é nghut nghut, nungmoq lhom yu to bê gabú danglù eq a pung é danglù lé lhom yu é nghut nghut, nungmoq gi, haû lé luì luì za lhom hap yu é dut bekô nghut ri. Nghut kôlhang, ngò gi, "Ahkyak-lagyô pé" ga bâng é htoq má ratsuí lháng gyamgyì gyó sû a nghut nghû myit ngam é nghut lhê. Ngò gi, dang taí hpaqchyî kung sû rayuq a nghut kôlhang, sumsé hpaqchyî bò sû nghut lhê. Ngamoq gi, hkyô hkangmó má, nungmoq lé haú hkyô hkyâng shoq sé nhâng bê nghut lhê.
Ngò, nungmoq lé, Garai Gasâng é gabú danglù lé ahpau a yu é za hko kyô é dông, nungmoq lé waq toq râ matú, ngá gùng ngò lhoq nyhum é gi, ngá é mara dut byuq bê lhú? Ngò, nungmoq lé dojaú râ matú, gotû noqkuq hpûng pé mai htuqbâng é lé hap yu é gi, haú bâng chyáng mai ngò zik lú yu é dông dut bê nghut lhê. Ngò gi, nungmoq eq rahá nyì mù, rajung jung râ é hkûn, ó yuq lé le wòlai a dut nhang é nghut lhê; hkâsu mù gâ le, Makedoni mau mai lé jé é gumang wuì gi, ngò haî râ é lé htuqbang byi kô é yanmai nghut lhê. Hká dông nghut kôlhang, ngò gi, ngá gûng lé, nungmoq é matú wòlai a dut nhâng shoq kut bê nghut mù, xoq luî le haú dông kut nyî râ nghut lhê. 10 Haû Hkrisduq é tengmán hkyô gi, ngò má hkyak yhang bo é nghut lhê mù, Ahkaia mau mâ é bang ó yuq lháng, ngò haû su gumrong é hkyô lé wó hkûm zìng râ a nghut. 11 Haî mù lhú? Ngò, nungmoq lé a chyitdap é yanmai nghut lhê lhú? Ngò, nungmoq lé chyitdap é hkyô lé, Garai Gasang sê lhê. 12 Ngò gi, yhangmoq zui saî é lé gumrong é hkyô pé má ngamoq eq rawuí za són byi râ ahko ahkáng ô nau é bang lé ahkáng a byi râ matú, ngò kut nyi é su xoq luî kut shi râ nghut lhê.
13 Hkâsu mù gâ le, haû sû é bang gi, lagyo apyoq pé, mhaú zô é mû zui bang, Hkrisduq é lagyô pé dông kut mhaû é bang nghut akô. 14 Haû gi, maú ra hkyô a joq, hkâsu mù gâ le, Tsadán lháng gi, maubó é maumang lagyo rayuq dông kut mhaû é sû nghut lhê. 15 Haû mù, Tsadán é dui-nhâng zoshâng wuì gi, dingmán hkyo é dui-nhâng zoshâng wuì dông kut mhaû é nghut jáng, maú dân râ hkyô a joq é nghut lhê. Yhangmoq é ló htâng má gi, yhangmoq kut é eq rajung za hui zo kó râ nghut lhê.
Yhâng É Wuîhke Jamjau Hkyô Eq Séng Luî, Poluq Gumrong É Hkyô
16 Ngò puq taí kôlé, ó yuq le, ngo lé byù gò dông a sôn yù kó sháng gaq. Nghut kôlhang, nungmoq sôn yu é nghut jáng, ngò ratsuí wó gumrông sháng gaq, byù gò lé nungmoq hap yu é su, ngo lé hap yù kó laq. 17 Ngò, haû su gumrong é hkyô gi, haû Yhumsîng o é dông ngò taî nyi é a nghut, byù gò rayuq dông taî nyi é ru nghut lhê. 18 Byù myo myo gi, mingkân é hkyô dông gumrong nyi bum lhê nghut mù, ngò le gumrông râ nghut lhê. 19 Nungmoq gi, hpaqchyî lûm bo kô é nghut mù, byù go pé lé gabú myit èq jân nyi akô nhung! 20 Gè gè yhang, nungmoq gi, nungmoq lé jùn kut é sû lé le, nungmoq lé rhoî zô é sû lé le, nungmoq chyáng akyû hô zô yu é sû lé le, yhang gûng yhang owaq é sû lé le, nungmoq lé bo-pyuq pyuq é sû lé le, jân nyi akô nghut ri. 21 Ngamoq gi, nungmoq lé haú hkyô kut râ má wum gyai nyhôm lhê nghû yín yû râ lé, ngò, hoq ri!
Rayuq yuq, haî lé wám gumrong é nghut jáng, ngò le, haû lé wám gumrong lhê nghû, byù gò rayuq dông ngò taî nyi é nghut lhê. 22 Yhangmoq gi, Hebre byu pé nghut akô lhú? Ngò le nghut lhê. Yhangmoq gi, Israelaq byu pé nghut akô lhú? Ngò le nghut lhê. Yhangmoq gi, Abraham é awut ashîn pé nghut akô lhú? Ngò le nghut lhê. 23 Yhangmoq gi, Hkrisduq é dui-nhâng zoshâng wuì nghut akô lhú? (Ngò gi, myit a gyîng é sû dông haû su taî é nghut lhê.) Ngò gi, je nghut lhê. Ngò gi, mû zui je shikut bê, htóng anum num je lúng wú bê, je riyhang bat é huî wú bê, shî râ î é adàm dàm huî wú bê nghut lhê. 24 Ngò gi, Yudaq byu pé nuichum èq bat é myi xê dàm byíng râ radàm ra ra dut é, ngo lhîng hui zô wú é nghut lhê. 25 Ngò gi, dumbáng èq nhuq huî é sum dàm, shî sháng gaq ga luqgok èq dú huî é radàm, wuì-sanghpo byoq huî é sum dàm, wuimau má myû byôm é ra-nyí ra-myìn hui zô wú bê nghut lhê. 26 Ngò gi, xoq xoq hkyowuì htoq e ló é hkûn, wuì gû é gyuq chiq jung, damyaq huî é gyuq chiq jung, ngá é amyû wui chyáng mâ é gyuq chiq jung, tûngbaù pê chyáng mâ é gyuq chiq jung, myuq hkaû pé mâ é gyuq chiq jung, yoso pé mâ é gyuq chiq jung, wuimau mâ é gyuq chiq jung eq gumang apyoq pê chyáng mâ é gyuq chiq jung pé hui zô wú bê nghut lhê. 27 Ngò gi, mû lé zuî ngú zuî hkyik mù, anum num a myang yhup shoq dut wú bê nghut lhê. Ngò gi, zòmut wuì shit huî é eq zoshuq a wó é anum num huî laî lo wú bê nghut lhê. Ngò gi, gyoq hpû é eq gùngchîn dut é huî wú bê nghut lhê. 28 Haú pé lhunglhâng htoq má, noqkuq hpûng pé banshoq é matú ngò myit chiq byî é hkyô gi, nyí wuî ngò má wòlai dut nyi ri. 29 Rayuq yuq wum nyhóm le, ngò le wum a nyhóm râ lhú? Rayuq yuq mara shuî kut shut é hui le, ngò myit a nyé râ lhú?
30 Ngò gumrông râ dut é nghut le gi, ngò wum nyhôm é hkyô lé tûn shit é pé lé gumrông râ nghut lhê. 31 Ngò a mhaû nyi é hkyô lé pyat dedu hkya-on huî é sû, haû Yhumsîng Yesuq é Îwa eq Garai Gasang sê lhê. 32 Damaskuq myuq má, Hkohkâm Areta é a-ô mâ é mauzau gi, ngo lé chyup râ matú, myuq lé zúng nhang é nghut lhê. 33 Nghut kôlhang, ngò gi, manghkoq má lúng mù, myuq xêwâm mâ é hkohot dong mai lhoq hkyô kat é hui luî, yhâng é loq mai wó lut é nghut lhê.