12
Poluq É Myoqwup Shing-rán Pé
Ngò gi, rû gumrông nyì râ za nghut lhê. Akyû wó râ a nghut kôlhang, haû Yhumsing chyáng mai lo é myoqwup shing-rán pé eq hpông shit é shing-rán pé lé gumrông râ nghut lhê. Ngò gi, laî lò bê raxe myi zân hkûn, mauhkûng sum tsáng nghu é má shuî toq yu huî é, Hkrisduq mâ é byù rayuq* é hkyô lé sê lhê. Yhang gi, gungdu eq nghut é luq, a nghut é luq, ngò a sé, nghut kôlhang, Garai Gasang gi, sê lhê. Yhang hparadisu má shuî toq yû huî é gi, ngò sê lhê. Yhang gi, gungdu eq nghut lhê luq, a nghut é luq, ngò a sé, nghut kôlhang, Garai Gasang gi, sê lhê. Yhang gi, byu pé taî kyô htoq râ ahkáng a wó é hkyô pé nghut é, a wó taî sân kyô é hkyô pé lé wó gyô ri. Ngò gi, haú yuq sû é byu é hkyô eq séng luî gumrông râ nghut lhê; nghut kôlhang, ngò gi, ngá é wum nyhóm hkyô eq séng luî, gumrong é mai lai luî, ngá gûng ngò gumrông râ a nghut. Ngò gi, gumrông hkyô lé hkyin yù râ dut é nghut jáng lháng, byù gò dut râ a nghut, haî mù gâ le, ngò gi, tengmán hkyô taî nyì râ nghut lhê. Nghut kôlhang, ó yuq le, ngò kut é eq ngò taî é mai myit lum to kô é htoq má, ngo lé, je a myit lo ko sháng gaq nghû, ngò a gumrông kut pyâm nyi lhê.
Haû laklaí dik é dông ngo lé hpông shit é shing-rán mó pê é yanmai, ngò a nghutbûn byuq sháng gaq ga, ngo lé gunjang râ matú, Tsadán é lagyo nghut é zu lé, ngá é gungsho má kat byî to bê nghut ri. Haû lé ngá chyáng mai yu pyám byi râ matú, ngò, Yhumsîng lé sum dâm dûng tôngbán wú bê nghut lhê. Nghut kôlhang, Yhang gi, "Ngá é jeju gi, náng é matú luqdun é nghut lhê; hkâsu mù gâ le, Ngá é a-tsam gi, wum nyhôm é hkyô má lhoq gumjup é hui ri." ga luî, ngo lé taî ri. Haû mù luî, Hkrisduq é a-tsam gi, ngò má wó joq nyì sháng gaq nghû, ngò gi, ngá é wum nyhôm é hkyô pé eq séng luî, gabú myit mai je riyhang gumrông râ nghut lhê. 10 Haû nghut mù luî, ngò gi, Hkrisduq é yanmai, wum nyhôm é hkyô pé má le, rhoî huî é hkyô pé má le, wuîhke jamjau huî é hkyô pé má le, zing-ri huî é hkyô pé má le, awui ahke dut é hkyô pé má le, gabú nhik dik nyi lhê. Hkâsu mù gâ le, ngò wum nyhôm é hkûn sheq, ngò wúm bo é nghut lhê.
Poluq Chiq Byî É Hkyô
11 Ngò gi, ngá gûng ngò byù gò lhoq kut yû bê nghut ri, nghut kôlhang, haû gi, nungmoq kut nhang é nghut lhê. Ngò gi, nungmoq èq owaq é hui ang sû nghut lhê; hkâsu mù gâ le, ngò gi, haî a nghut kôlhang, "Ahkyak lagyô pé" ga bâng é htoq má ratsuí lháng gyamgyì gyó sû a nghut. 12 Lagyo rayuq é masat kumlhá nghut é, kumlhá pé, mauhpo muzó pé eq laklaí kumlhá pé lé, ngò gi, gyai yhang hkam jan mù nungmoq chyáng kut bê nghut lhê. 13 Ngò gi, nungmoq é matú, hkâ-nhám le wòlai a dut é nhîng, nungmoq gi, hkâsu mù, gotû noqkuq hpûng pé htoq má gyamgyì gyó nyi akô lhú? Ngò, haú hkyô má shut é nghut jáng, mara hkyut pyám byi kó laq!
14 Ahkuî, ngò gi, nungmoq lé, sum lhîng nghû râ dàm, lé kum râ rì rì nghut bê mù, nungmoq é matú wòlai gi, a dut râ nghut lhê. Haî mù gâ le, ngò gi, nungmoq é sutzè lé ô nau é a nghut, nungmoq lé sheq ru nghut lhê. Hká dông nghut kôle, zo wuî gi, mó wui é matú sutzè hkong to byi râ dut é a nghut, mó wuî sheq, zô wuî é matú hkong to byi râ dut é nghut lhê. 15 Haû mù luî, ngò gi, gyai yhang gabú é myit mai, ngò wó é jung hkangmó lé nungmoq é matú chung jaì râ nghut mù, ngá gûng lé lháng chûng jaì râ nghut lhê. Ngò, nungmoq lé myô chyitdap é yanmai, nungmoq gi, ngo lé shaû chyitdap kó râ lhú? 16 Ngò gi, nungmoq chyáng wòlai a dut é hkyô têng lhê. Nghut kôlhang, ngò gi, hpaqchyî haq da sû dut mù, mhaû lhik é dông nungmoq lé chyup yû sû dut byuq bê ga nungmoq ra-am myit akô myhi-nhung! 17 Ngò gi, nungmoq chyáng nhang kat byî é byù dông, nungmoq chyáng amyat kut zô yù bê nghut lhê lhú? 18 Ngò gi, Tituq lé nungmoq chyáng lé râ matú wum taî tsuq mù, ngamoq é gumang lé, yhang eq rahá nhang kat bê nghut lhê. Tituq gi, nungmoq chyáng amyat kut zô é nghut lhê lhú? Nga-nhik gi, rajung zâ é myit dông chyat kut mù, rajung zâ é hkyô lé chyat châng é su nhik nghut lhê, a nghut kó lhú?
19 Ngamoq gi, nungmoq hí má ngamoq gùng ngamoq taî hung yu nyi ri nghû, ahkuî jé shoq myit nyi akô lhú? Ngamoq gi, Hkrisduq mâ é byu pé dông, Garai Gasâng hí má taî nyi é nghut lhê. Chyitdap é gumang wuì ê, ngamoq kut é jung hkangmó gi, nungmoq é akyu matú chyat nghut lhê. 20 Hkâsu mù gâ le, ngo lé jé é hkûn, ngò, nungmoq lé dut nhâng nau é su, nungmoq a wó dut kó râ eq, nungmoq, ngo lé dut nhâng nau é su, ngò a wó dut râ lé, ngò myit gyuq ri. Ngò gi, mabyoq jishûm htoq é, manon é, nhik-ûn buq é, byù hpûng gam é, gansang é, lumu é, gyai nghutbûn é eq atau ahû dut é hkyô pé joq râ lé gyuq ri. 21 Ngò dum lé jé é hkûn, ngá é Garai Gasang gi, nungmoq é hí má ngo lé myit nyhûm nhâng mù, yhangmoq ô nau é myit châng é má shut é dông nyì zô lhúm nau é i-myit, gungsho zùm yap é yubak mara eq a sân-yúng é hkyô kut shut é mai myit a lhîng bang myo myô é yanmai, yón kuq é hui zo râ lé, ngò myit chiq ri.
* 12:2 Hkrisduq mâ é byù rayuq gâ é gi, Poluq yhânggùng yhang lé taî nyi é nghut lhê.