13
Ló Htáng Má Sidiq Byî É Dang Pé
Ahkuî, ngò, nungmoq chyáng lé kum râ gi, sum lhîng nghû râ dàm nghut lhê. Haû gi, "Mara hun é hkyô hkangmó lé, í yuq sum yuq saksé hkâm é èq lhoq teng ra râ nghut lhê." ga kâ tô é eq rajung za nghut lhê. Ngò gi, í lhîng nghû râ dàm nungmoq eq rahá nyi é hkûn, nungmoq lé sidiq byi gû bê nghut lhê. Ahkuî le, nungmoq eq wê gâng tô é u lé, dum taí kôlé, ngò dum jé lé é hkûn, noq mai mara shut tô é bang lé nghut nghut, góbang ó yuq lé nghut nghut, hkyamsa a byi lo râ nghut lhê. Haû gi, ngò dông mai Hkrisduq dang taî nyi é hkyô saksé shit râ lé, nungmoq dûng nyì kômù nghut lhê. Yhang gi, nungmoq é hkyô lé hkâsu kut shuî-û é hkyô má wum nyhôm é a nghut, nungmoq chyáng a-tsam mó shit sû sheq ru nghut ri. Hkâsu mù gâ le, Yhang gi, wum nyhôm é má jén sat é hui bê nghut kôlhang, Garai Gasâng é a-tsâm èq dui nyi é gi, hkyak têng lhê. Haû eq rajung za, ngamoq gi, Yhang su wum nyhóm kôlhang, nungmoq lé dojaú râ matú, Garai Gasâng é a-tsâm èq, Yhang eq rahá dui nyì râ nghut lhê.
Nungmoq gi, lumjíng hkyô má nghut nyi lhê luq, yhumsing gùng yhumsîng myî wú keq. Yhumsing gùng yhumsîng chyam wú keq. Nungmoq gi, chyam é má sûm byuq é za a nghut jáng, nungmoq chyáng Hkrisduq Yesuq lúng nyî bê hkyô lé sé kó râ nghut lhê. Ngamoq gi, chyam é má a sûm é hkyô lé, nungmoq wó sé kó râ nghut lhê nghû, ngò hkyak lum tô lhê. Ahkuî, ngamoq gi, nungmoq shut é hkyô haî a kut kó râ matú, Garai Gasâng chyáng kyûdung byi lhê. Haû gi, ngamoq chyâm hui luî wó lut é hkyô lé byu pé myàng kó râ matú a nghut é za, ngamoq sûm é su dut kôlhang, nungmoq ge é hkyô kut kó râ lé myàng râ matú nghut lhê. Hkâsu mù gâ le, ngamoq gi, haû tengmán hkyô eq shaî é dông haî le a ge kut é za, tengmán hkyo é matú za kut râ dut é nghut lhê. Ngamoq wum nyhóm kôlhang, nungmoq wúm bo é hkûn, ngamoq gabú é nghut lhê; ngamoq kyûdûng é gi, nungmoq gumjup râ matú nghut lhê. 10 Ngò gi, wê gâng tô é hkûn, haú hkyô pé lé haî mù kâ é gâ le, ngò jé lé é hkûn, ahkáng ayá lé ngò chung é má htân htân a kut râ matú nghut lhê. Ahkáng ayá haû gi, nungmoq lé lhoq htên pyám râ matú a nghut, nungmoq lé kô myhang lo nhâng râ matú, haû Yhumsîng ngo lé byî é sheq ru nghut lhê.
Ló Htâng É Shi-kyám Dang
11 Ló htáng má ngò taí nau é gi, gumang wuì ê, nguingón yuqyo nyì keq. Gumjup hkyô shut sô nyì keq, ngò dûng tôngbán é dang lé gyo keq, myit rahkat za dut nyì keq, nguingón shoq asak duì nyì keq. Haú hkûn, chyitdap hkyô eq nguingón hkyo é Garai Gasang gi, nungmoq eq rahá nyi nyì râ nghut lhê.
12 Chyoiyúng é bopuq puq é èq, rayuq eq rayuq shi-kyâm lhum keq. 13 Sân-yúng bang banshoq gi, nungmoq lé shi-kyâm kat akô.
14 Haû Yhumsîng Yesuq Hkrisduq é jeju, Garai Gasâng é chyitdap myit eq Chyoiyúng Woi-nyí é zùm yap hkyô gi, nungmoq banshoq bâng chyáng ru joq nyî sháng gaq ô.
13:1 Tarâ Pun 19:15