GALATIQ
Mau Bâng Chyáng Hun Kat é Laiká
(Galatians)
1
Byu pê chyáng mai le a nghut, ó yuq èq nhang é le a nghut e za, haû Yesuq Hkrisduq lé shî bê mai dum lhoq dui toq yu é sû Îwa Garai Gasang eq Yesuq Hkrisduq chyáng mai nhang kat é lagyo rayuq nghut sû, ngò Poluq gi, ngò eq rahá nyi é gumang wuì banshoq bang le mû, Galatiq mau mâ é noqkuq hpûng pê chyáng dang kyô kat lhê.
Nga-nhûng é Îwa Garai Gasang eq Yhumsîng Yesuq Hkrisduq chyáng mâ é, jeju eq nguingón hkyô gi, nungmoq chyáng ru joq nyî sháng gaq ô. Haû Hkrisduq gi, nga-nhûng é Îwa Garai Gasang ô nau é eq rajung za, agè ashop é ipyat shî mai, nga-nhúng lé xe yù râ ga, nga-nhûng é yubak marâ é matú yhânggùng lé Yhang byî pyám bê nghut ri. Haû hpungwup shingkang gi, Garai Gasâng chyáng pyat dedu ahtum abyuq ru joq nyî sháng gaq ô. Amen.
Gotû Gabú Danglù A Joq É Hkyô
Ngò gi, haû Hkrisduq é jeju mai nungmoq lé ji yù Sû lé, nungmoq haû-í han kâng pyâm to kôluî, shaî é gabú danglù shut lhing ló nyî kô é hkyô lé, gyai yhang maú nyi ri. Danglù haû gi, gabú danglù ratsuí lháng a nghut. Byù ra-am mai nungmoq lé lhoq shuk byi luî, haû Hkrisduq é gabú danglù lé, shikut luî lhoq shai nhang pyâm nyì kô é hkyô za nghut lhê. Nghut kôlhang, nungmoq lé ngamoq hkô kyo bê gabú danglù mai lai luî, ngamoq nghut nghut, mauhkûng htoq mâ é maumang lagyo rayuq nghut nghut, shaî é gabú danglù, nungmoq lé hko kyô é nghut jáng, haú yuq gi, ahtum abyuq dam byî é hui zo sháng gaq ô! Ngamoq taî wú bê eq rajung za, ahkuî le, ngò dum taí kôlé: rayuq yuq mai, nungmoq hap yu to bê é gabú danglù mai lai luî, gotû hko nyi e nghut jáng, haú yuq gi, ahtum abyuq dam byî é hui zo sháng gaq ô!
10 Haû su nghu taî é gi, ahkuî, ngò, byù é hí má myoqdong wó râ matú shikut nyi é nghut lhê lhú? Haû a nghut jáng, Garai Gasâng é hí má myoqdong wó râ matú shikut nyi é nghut lhê lhú? Byù lé gabú nhâng râ matú, ngò shikut nyi é nghut lhê lhú? Ngò gi, byu pé lé za ru gabú nhâng nau nyi é nghut le gi, Hkrisduq é dui-nhâng zoshâng dut râ a nghut.
Poluq Lé, Garai Gasang Ji Yu É Hkyô
11 Gumang wuì ê, ngò hko kyô é gabú danglù haû gi, byu èq kut htoq é hkyô a nghut é lé, ngò, nungmoq lé sé nhâng nau ri. 12 Ngò gi, haû lé, byu chyáng mai wó yu é le a nghut, góyuq èq mhoq byî é le a nghut e za, Yesuq Hkrisduq èq shing-rán byî é dông wó hap yu é ru nghut lhê.
13 Ngò, Yudaq noqkuq htûng má nghut nyi ashî hkûn, Garai Gasâng é noqkuq hpúng lé ladu lai shoq hkâsu kut zing-ri luî, haû lé lhoq htên shikut wún é, ngá é hí hpyang lhê é asak duì hkyô lé, nungmoq wó gyô wú bekô râ nghut lhê. 14 Ngò gi, ngò eq ra-kyam zâ é Yudaq byu pé myo myô é htoq má, Yudaq noqkuq htûng lé je cháng sû nghut é htoq agó, ngá é îchyí îwa pê é htûngli lé ladu lai shoq myit zìng zuq sû nghut lhê. 15 Nghut kôlhang, ngá nû é unghkaû mai yhang hkyin to luî, Yhang é jeju yanmai ngo lé ji yu é Garai Gasang gi, 16 haû Yhang Zô é hkyô gabú danglù lé, ngò mai tûngbaù pê chyáng hko kyo sháng gaq ga, Yhang Zo lé ngá chyáng htoq shit nhâng râ matú myit hpyit yu é hkûn, ngò gi, ó yuq eq le a hpyê yù, 17 Yerusalem wà mó má doq ló luî, ngá hí má lagyo kut é bang lé le a ló huî e za, radá dâm Arabiq mau shut ê luî, Damaskuq myuq má dum taû ló bê nghut lhê.
18 Sum zân laî é htâng má, ngò gi, Yerusalem wà mó má doq ló mù, Petruq* lé ló hui luî, yhang eq raxe ngo nyí, ló nyi nyì é nghut lhê. 19 Haû má, Yhumsing é yhanggu Yakuq mai lai luî, lagyo góbang lé ngò a myàng nghut ri. 20 Nungmoq lé ngò ká byî kat é má, mhaû é hkyô a bò nghû luî, Garai Gasâng hí má, hkyak, ngò taî lhê. 21 Hau htâng má, ngò gi, Suriq mau eq Kiliki mau má ê jé é nghut lhê. 22 Haú hkûn, haû Hkrisduq má nghut é, Yuda mau mâ é noqkuq hpúng byû wuì gi, ngo lé myoqno a shú kó nghut ri. 23 Yhangmoq gi, "Hí hkûn, nga-nhúng lé zing-ri sû gi, yhang mai lhoq hten râ matú radàm shikut wú é lumjíng hkyô haû lé, ahkuî hko nyi ri." gâ é hkyanglù lé wó gyô wú kôluî za, 24 ngá é yanmai, Garai Gasang lé hkya-ôn bum akô nghut ri.
* 1:18 Petruq lé Kehpa le gâ lhê.