2
Poluq Lé Lagyô Pé Lhom Hap Yu É Hkyô
Raxe myi zân laî é htâng má, ngò gi, Barnaba eq rahá Yerusalem wà mó má dum doq ló é hkûn, Tituq lé le shuî chung é nghut lhê. Garai Gasang byî é shing-rán eq rajung za doq ló luî, ngò kut wú bê muzó eq ahkuî kut é muzó pé akôm a dut pyám sháng gaq nghû, tûngbaù pê chyáng ngò hko kyô nyi é gabú danglù lé, haû suwún dut bâng é hí má za shap kyô é nghut lhê. Nghut kôlhang, ngò eq rahá nghut é Tituq gi, Grik byù nghut kôle, yhang lé ahpyo-kuq a hpyit nhâng kó nghut ri. Haû hkaû wang lo é mhaû é gumang wuì gi, Hkrisduq Yesuq má ngamoq wó é luthkyô má jowú luî, nga-nhúng lé jùn dut nhâng râ dâ kô é yanmai, haú hkyô gabyông htoq lo é nghut ri.* Nghut kôlhang, haû gabú danglu é tengmán hkyô gi, nungmoq chyáng joq gîng nyì sháng gaq nghû, razup za lháng, yhangmoq é dang lé ngamoq gyo byî é a nghut.
Ahkyak é byù su dut é bang gi, yhangmoq haí jung kut kôlhang, ngò eq a séng nghut ri; Garai Gasang gi, du lé wú mù jéyáng é sû a nghut; byù haú bang gi, ngá é mungdang má haî le a jat kat e za, Petruq gi, Yudaq byu pé lé, haû gabú danglù hko kyo râ mû má lum tô é hui bê eq rajung za, ngò gi, tûngbaù pé lé, haû gabú danglù hko kyo râ mû má lum tô é hui bê hkyô lé za, yhangmoq myang akô nghut ri. Hkâsu mù gâ le, Yudaq byu pê é matú Petruq lé lagyo ayá dáng byî é sû Garai Gasang gi, tûngbaù pê matú ngo lé le lagyo ayá dáng byi bê nghut lhê. Haû hkungmó-zîng su ahkyak é, Yakuq, Petruq eq Yohan pé gi, ngo lé byi tô é jeju lé myang sé kôjáng, ngò eq Barnaba lé, zùm yap hkyô gâ é loqyo loq èq shi-kyâm yù kôluî, yhangmoq gi, Yudaq byu pê shut, ngá-nhik lé gi, tûngbaù pê shut ê râ lhê ga, myit hui bekô nghut ri. 10 Yhangmoq gi, ngá-nhik mai myùng bang lé ru bûn nyì râ matú za pying kat akô; haû gi, ngò gyai yhang kut nau nyi é hkyô nghut lhê.
Petruq Lé Poluq Htuq Htîng É Hkyô
11 Antioku wà mó má Petruq jé lé é hkûn, yhang lé mara hûn râ hkyô joq é yanmai, ngò gi, byu hí má yhang, yhang lé lhom htuq htîng é nghut lhê. 12 Hkâsu mù gâ le, Yakuq chyáng mai lé é bang a jé shî é u lé, yhang gi, tûngbaù pé eq rahá chôm zo chôm shuq lhaq kut ri. Nghut kôlhang, haú bang jé é hkûn, yhang gi, ahpyo-kuq hpyit râ lhê gâ é hpúng má lom é bang lé gyuq é yanmai, tûngbaù pê chyáng mai htoq gang luî, yhang baú nyi tô ri. 13 Yhang, gegùn labyoq kut é hkyô má, gotû Yudaq byu pé le bo châng kut akô nghut mù luî, Barnaba lháng yhangmoq kut é gegùn labyoq hkyô má bo châng nghoq ló bê nghut ri. 14 Haû gabú danglu é tengmán hkyô eq rajung za, yhangmoq a cháng kô é lé myàng jáng, ngò gi, yhangmoq banshoq bâng é hí má, Petruq lé, "Nàng gi, Yudaq byù nghut to mù luî, Yudaq byù rayuq dông a nyi e za, tûngbaù rayuq dông nyì luî nhîng, tûngbaù pé lé Yudaq byu pê é htûngli hkâsu kut wó cháng nhâng râ lhú?
15 Ngamoq gi, yubak dap bang gâ é tûngbaù pé a nghut e za, hkû é buinyì mai yhang, Yudaq byû nghut gû bê nghut lhê. 16 Byù gi, jep é tarâ lé cháng luí mara hkyut san byi huî é a nghut e za, Yesuq Hkrisduq lé lumjíng é yanmai sheq mara hkyut san byi huî é hkyô lé, ngamoq sê lhê. Haû mù luî, ngamoq gi, jep é tarâ lé cháng luí a nghut e za, Yesuq Hkrisduq lé lumjíng é yanmai, mara hkyut sân pyám byî é hui sháng gaq nghû, Yesuq Hkrisduq lé lumjíng bê nghut lhê; hkâsu mù gâ le, ó yuq le, jep é tarâ lé châng é yanmai, mara hkyut san byî é hui râ a nghut.
17 Ngamoq gi, Hkrisduq má ngamoq é mara hkyut san byî é hui râ hkyô ho nyi é hkûn, yubak dap é bang ngamoq nghut é lé myang é nghut jáng, mara lé gi, Hkrisduq mai kut nhang é nghut lhê lhú? Ratsuí le a nghut. 18 Ngò gi, ngò hpyoq pyám bê hkyô lé dum saî kut é nghut jáng, tarâ lu laî é byù ngò nghut é lé tûn shit ri. 19 Ngò gi, jep é tarâ eq sêng é má, jep é tarâ é yanmai shî jáng sheq, Garai Gasâng é matú wó dui nyì râ nghut lhê. 20 Ngò gi, Hkrisduq eq rahá jén sat é hui bê nghut mù luî, ngá gûng ngò dui nyi é a nghut lo, Hkrisduq sheq ngò má dui nyi é ru nghut lhê. Ahkuî, ngò gungsho má asak dui nyi é gi, ngo lé chyitdap luî, ngá é matú yhânggùng lé Yhang byî pyâm é, haû Garai Gasâng é Yhangzo lé lumjíng é yanmai ru nghut lhê. 21 Ngò gi, Garai Gasâng é jeju lé tô pyâm é a nghut, hkâsu mù gâ le, dingmán é hkyô lé, jep é tarâ dông wó yu é ru nghut le gi, Hkrisduq shî hkâm é gi, akôm dut byuq râ nghut lhê." nghû taî é nghut lhê.
* 2:4 Yudaq byu pé ra-am gi, hpúng asik wang é bang lé Yudaq htûng tarâ cháng nhâng nau akô nghut ri. 2:7 Grik má ahpyo-kuq hpyit hkam é bang ga bo tô ri. 2:7 Grik má ahpyo-kuq hpyit a hkam é bang ga bo tô ri.