3
Lumjíng Myit Lhú? Jep É Tarâ Lhú?
Galatiq mau mâ é byùbâm pé ê! Yesuq Hkrisduq gi, tapzîng má jén sat hui bê hkyô lé, nungmoq é myoq má bò nhang to bê le nhîng, ó yuq èq wá nungmoq lé lâng nghoq yû bekô lhú? Nungmoq gi, haû Woi-nyí lé, jep é tarâ cháng luî wó yû kô é nghut lhê lhú? A nghut jáng, nungmoq wó gyô yu é gabú danglù lé lumjíng luî wó yû kô é nghut lhê lhú? Haû rahkat lé za, ngò sê yû nau ri. Nungmoq gi, haû-í yhang bâm akô lhú? Haû Woi-nyí lé lumhkaû mù kut hî kôluî nhîng, ahkuî, gungsho wum-o lé lumhkaû mù, yhumsîng myit tô é hkyô lé lhoq pán râ matú shikut nyi akô lhú? Nungmoq, myo myo hpuzô pyâm é gi, akôm nghut akô lhú? Gè gè yhang, haû gi, akôm nghut byuq bekô lhú? Garai Gasang, nungmoq lé Yhâng é Woi-nyí byî é htoq agó, nungmoq chyáng laklaí kumlhá kut é gi, jep é tarâ lé nungmoq châng é yanmai nghut akô lhú? A nghut jáng, nungmoq wó gyô é gabú danglù lé, nungmoq lumjíng é yanmai nghut akô lhú?
"Abraham gi, Garai Gasang lé lumjíng luî, yhang lé dingmán sû ga sôn yu é hui bê nghut ri." ga, Abraham eq séng luî taî tô é lé myit wú keq. Haû mù luî, lumjíng myit bo é bang gi, Abraham é yhangzô pé* yhang dut bê nghut é hkyô lé sé keq. Lumjíng myit é yanmai, tûngbaù pé lé Garai Gasang mara hkyut san byi râ nghut lhê ga, Chyúmdang mai hí byu-myang to bê nghut mù luî, Abraham lé hí shit kyô tô é gabú danglù gi, "Nang é yanmai, byuhú chângjup gi, shimân jeju wó yû kó râ nghut lhê." gâ ri. Haû mù luî, lumjíng myit bo é bang gi, lumjíng myit bo é Abraham eq rahá, shimân jeju lé myang hkam yù kó râ nghut lhê.
10 Jep é tarâ châng é hkyô má ngè hkau é lhunglhâng bang gi, nhîng pyâm é hui bang chyat nghut lhê. Hkâsu mù gâ le, "Tarâ laiká má kâ tô é lhunglháng lé a xoq kut é sû, ó yuq nghut kôle, nhîng pyâm é hui kó râ nghut lhê." ga luî, kâ tô ri. 11 Hau htoq agó, "Haû dingmán sû gi, lumjíng myit mai asak duì râ nghut lhê." ga kâ tô é yanmai, ó yuq nghut kôle, Garai Gasâng é hí má jep é tarâ lé cháng luî, mara hkyut san byî é a huî é hkyô gi, san za nghut bê nghut ri. 12 Haû jep é tarâ gi, lumjíng myit eq haî a sêng é nghut luî, "Haú pé dông châng é sû gi, haú pé mai asak duì râ nghut lhê." ga kâ tô ri. 13 Haû Chyúmdang má, "Sik zîng má jén lhâng to huî é sû ó yuq nghut kôle, nhing pyâm é hui sû nghut ri." ga kâ tô é eq rajung za, Hkrisduq gi, nga-nhûng é matú nhing pyâm é hui sû dut bê nghut é yanmai, jep é tarâ mâ é nhîng é hkyô mai nga-nhúng lé hkyi yù bê nghut ri. 14 Haû Abraham lé byî tô é shimân jeju gi, Hkrisduq Yesuq é yanmai tûngbaù pê chyáng le jé sháng gaq ga, Yhang nga-nhúng lé hkyi yu é nghut ri; haû mù, nga-nhúng gi, danggidiq byî tô é Woi-nyí haû lé, lumjíng myit mai wó yû râ nghut lhê.
Jep E Tarâ Eq Danggidiq
15 Gumang wuì ê, nyí wui é asak duì hkyô mâ é lé dangtú yù mù, ngò nungmoq lé taí kôlé, byù mai chôm tô tô é dangshikaq lé, ó yuq èq le wó lhoq hpyoq pyám râ a nghut, ó yuq èq le haú má wó jat kat râ a nghut. 16 Abraham eq yhâng é awut ashín lé byi tô é danggidiq le haû eq rajung za nghut ri. "Awut ashín pé lé" gâ é dang gi, byù myo myo lé gâ lhê; nghut kôlhang, haû Chyúmdang má, haû lé taí nau é a nghut e za, "náng é awut ashín lé" ga taí nau é ru nghut lhê, haû é lichyúm gi, byù rayuq lé za taî é nghut lhê, haû gi, Hkrisduq nghut ri; 17 haû mù luî, ngò taí nau é gi, Garai Gasang, dangshikaq tô tô é htâng, myí sho sum xê zàn má lé joq é tarâ gi, dangshikaq haû lé le wó lhoq hpyoq pyám râ a nghut, danggidiq lé le wó lhoq htên pyám râ a nghut. 18 Hkâsu mù gâ le, haû silí wunlí gi, jep é tarâ eq séng lhûm é nghut jáng, danggidiq eq gi, haî le a sêng lhum lo nghut ri; nghut kôlhang, Garai Gasang gi, Yhâng é jeju yanmai, Abraham lé danggidiq dông silí wunlí haû byî to bê nghut ri.
19 Haû su nghut jáng, haû jep é tarâ gi, hai akyû bò râ lhú? Haû gi, danggidiq dông lhoq âng tô é Awut ashín nghut é sû jé lé é hkûn jé shoq, mara kut shut nyi bùm kô é yanmai, jat kat tô é nghut lhê; jep é tarâ haû gi, maumang lagyô pé mai gyoro sô xoq byi sû é loq dông byî tô é ru nghut lhê. 20 Gyoro sô xoq byi sû gi, rahkyam shut mâ é bang eq baú sêng é a nghut, nghut kôlhang, Garai Gasang gi, rayuq za nghut lhê.
21 Haû mù luî, jep é tarâ gi, Garai Gasâng é danggidiq pé eq htuq htîng lhûm lhê lhú? Ratsuí le a nghut. Hkâsu mù gâ le, dui é asak wó byî é jep é tarâ lé byi to bê nghut le gi, gè gè yhang, dingmán hkyô gi, jep é tarâ mai lò râ nghut lhê. 22 Nghut kôlhang, mingkan gón mâ é bang gi, yubak marâ é htongbyu pé chyat nghut akô ga Chyúmdang má bo tô ri; haû mù luî, haû byî to bê danggidiq lé gi, Yesuq Hkrisduq lé lumjíng é bang lé byi râ nghut lhê.
23 Lumjíng hkyô haû a jé shimá, nga-nhúng gi, haû jep é tara èq htongbyû dông lhûng tô é hui luî, lumjíng hkyô haû htoq shit é hkûn jé shoq myhî lhûng tô é huî wú bê nghut lhê. 24 Haû mù luî, nga-nhúng gi, lumjíng é yanmai mara hkyut san byî é hui sháng gaq ga, jep é tarâ gi, nga-nhúng lé Hkrisduq chyáng shuî ê râ matú, nga-nhûng é hkyô-u shê sû dut bê nghut ri. 25 Ahkuî kúm gi, haû lumjíng hkyô jé bê nghut é yanmai, nga-nhúng gi, haû jep é tarâ mai hkyô-u shê é loq hkaû má a nghut lo.
Garai Gasâng É Yhangzô Pé
26 Nungmoq lhunglhâng bang gi, Hkrisduq Yesuq lé lumjíng é yanmai, Garai Gasâng é yhangzô pé nghut bê; 27 Hkrisduq má wui-myhup hkám bê é bang nungmoq banshoq gi, Hkrisduq lé mebu su wut to bekô nghut ri. 28 Nungmoq lhunglhâng bang gi, Hkrisduq Yesuq má rading ralhum za nghut é yanmai, Yudaq byù nghû é eq Grik nghu é, jùn nghu é eq luthkyô nghu é, yuqgè nghu é eq myiwe nghu é, a gam hkoq lo nghut ri. 29 Nungmoq gi, Hkrisduq eq séng bekô nghut jáng, Abraham é awut ashîn pé le, haû danggidiq eq rajung za silí wunlí hkam yù bang le, nghut akô nghut ri.
3:6 Apûn 15:6 * 3:7 Abraham é yhangzô pé gâ é gi, Garai Gasâng é yhangzô pé lé gâ é nghut lhê. 3:8 Apûn 12:3 3:10 Tarâ Pun 27:26 3:11 Hbk 2:4 3:12 Nhong 18:5 3:13 Tarâ Pun 21:23 3:16 Apûn 12:7; 13:15; 24:7 3:19 Gyoro so xoq byi sû gi, Mosheq nghut ri.