4
Ngò taí nau é lichyúm gi, haû amyû hkûng xoq dut râ sû gi, ikun sutzè banshoq lé sîng ang sû nghut kôlhang, yhang, zoshâng nghut ashî hkûn gi, jùn hpó eq haî a shaî nghut ri. Yhang gi, yhâng wa masat tô é ahkyíng jé shoq, yhang lé zúng é sû eq yhûm lé up su é a-ô má ru lúng nyi ashî nghut ri. Haû eq rajung za, nga-nhúng le zoshâng* nghut é hkûn gi, mingkan uphkâng tarâ ô má jùn dut nyi é bang nghut lhê. Nghut kôlhang, ahkyíng lo ngap jáng, zo dut râ ahkáng lé byíng shoq, nga-nhúng wó yû sháng gaq ga, Garai Gasang gi, jep é tarâ hkaû mâ é byu pé lé hkyi yù râ matú, jep é tarâ hkaû má, myiwe mai hku kat nhang é Yhang Zo lé, nhang kat byi bê nghut ri. Hkâsu mù gâ le, nungmoq le, zo wuî nghut bê yanmai, "Aba, Âwa ê." ga dat wut é, Yhang Zô é Woi-nyí lé, Garai Gasang gi, nga-nhûng é i-myit unghkaû má kat byi bê nghut ri. Haû mù luî, nàng gi, jùn a nghut lô e za, zo rayuq nghut bê nghut ri; nàng gi, zo rayuq nghut é yanmai, Garai Gasang gi, nang lé Yhâng é amyû hkûng xoq dut nhâng bê nghut ri.
Galatiq Mau Bang Lé Poluq Myit Chiq Byî É Hkyô
Hí hkûn, Garai Gasang lé nungmoq a sé shî é u lé, nungmoq gi, nat hparà lháng a nghut bâng é a-ô má jùn dut é bang nghut ri. Ahkuî kúm, Garai Gasang lé nungmoq sé bê nghu é htoq agó, Garai Gasang gi, nungmoq lé sé bê nghut le nhîng, nungmoq gi, hkâsu mù, haû wum nyhôm é eq akyû a byî é, mingkan uphkang é tarâ shut dum lhing taû ló nyi akô lhú? Nungmoq gi, haú pê èq jùn zô é dum hui zó nau akô lhú? 10 Nungmoq gi, buinyì wú, lhohkyap wú, ahkyíng yam-yoq wú, zanwut wú é hkyô pé lé, ahkyak kut nyi ashî kó nhung! 11 Nungmoq chyáng ngò wum kat pyâm é hkyô gi, akôm dut bê abe nghû, nungmoq é matú ngò myit chiq nyi ri.
12 Gumang wuì ê, ngò gi, nungmoq su dut bê nghut é yanmai, nungmoq le ngò su dut keq nghû, nungmoq lé dûng tôngbán kat lhê. Nungmoq gi, ngo lé haî le a kut shut wú kô é nghut lhê. 13 Sâng-hî dàm ngò nungmoq lé gabú danglù hko kyo é hkyô gi, nungmoq sê é eq rajung za, ngò nòhpyo huî é yanmai nghut lhê. 14 Ngá é nòhpyo gi, nungmoq é matú wuîhke hkyô dut kôlhang, nungmoq gi, ngo lé a wú tiq pyám kô é htoq agó, a wú chaq pyám kó e za, Garai Gasâng é maumang rayuq lé su le, Hkrisduq Yesuq lé su yhang le, ngo lé lhom hap yù kô é nghut lhê. 15 Haû sû é nhîng, nungmoq é gabú hkyô banshoq gi, haî dut byuq bekô lhú? Nungmoq gi, ru wó dut é nghut jáng, nungmoq é myoqjí lé choq yû mù, ngo lé wám byî pyám kó râ í dut laî lò bê hkyô lé, ngò saksé wó hkâm lhê. 16 Ahkuî, ngò gi, nungmoq lé haû tengmán hkyô taî kyô é yanmai, nungmoq é gyè dut to bê nghut lhê lhú?
17 Haû byù góbang gi, nungmoq lé gyai shirong é hkyô tûn shit ri; nghut kôlhang, ge é hkyô haî a bò; yhangmoq ô nau é hkyô gi, yhangmoq lé nungmoq taû shirông kó abe ga, nungmoq lé ngamoq chyáng mai lhoq kâng yù râ matú ru nghut lhê. 18 Ge é hkyô lé shirong é gi, ge lhê; ngò eq rahá nyi é hkûn za a nghut, hkâ-nhám le haû su shirong le ge lhê. 19 Ngò chyitdap é zo wuî ê, Hkrisduq é a‑kyang nungmoq má gumjup lo é jé shoq, ngò gi, zo hkû nò no é su radàm dum hkâm zô nyì luî, 20 nungmoq é hkyô lé myit wuîhkê tô é yanmai, ahkuî, nungmoq eq rahá myang nyì mù, ngò taî é danghtê wó htaí râ matú, gyai yhang myoqbyu nyi lhê ô.
Hagara eq Sarah Nhik É Hkyô
21 Haû jep é tarâ ô má nyì nau é bang ê, nungmoq gi, jep é tarâ má taî é hkyô lé a sê gyo kô é nghut lhê lhú? Ngo lé taî kyô wú kó laq. 22 Hkâsu mù gâ le, Abraham gi, yuqzo í yuq wó ri; rayuq gi, jùn myhî é yhangzo, rayuq gi, jùn myhí a nghut su é yhangzo, ga kâ tô ri. 23 Haû jùn myhî é yhangzo gi, gungsho dông hku lé é sû nghut kôlhang, jùn myhí a nghut su é yhangzo kúm gi, danggidiq eq rajung za hku lé é sû ru nghut lhê.
24 Haú hkyô pé gi, dangtú ru nghut lhê, myiwe haû í yuq gi, dangshikaq í lhum eq wuí lhê; dangshikaq ralhum gi, Sinaq Bùm mâ é nghut luî, jùn dut râ nghut é zo wuî lé hku kat é Hagara lé taí nau é nghut ri. 25 Hagara haû gi, Arabiq mau mâ é Sinaq Bùm lé taí nau é nghut luî, ahkui lhê é Yerusalem eq wuí nyi ri. Hkâsu mù gâ le, Yerusalem haû gi, yhang zô pé eq rahá, jep é tara é jùn dut nyì kô é yanmai nghut lhê. 26 Nghut kôlhang, ahtoq mâ é Yerusalem gi, jùn myhí a nghut sû nghut luî, nga-nhûng é înu nghut ri. 27 Hkâsu mù gâ le,
"Zoshâng a hku é baùdung myhí ê, gabú nyî aq. Zo hkû nò a no wú shî é myiwe gi, gabú luî, gabú garû nyì aq;
hkâsu mù gâ le, haû chamchyuiyuì dut é myiwe myhí gi, làng wó é myiwê htoq má zo wuî je myô wó bê nghut ri."
ga kâ tô ri.
28 Gumang wuì ê, ahkuî, nungmoq gi, Isak su, danggidiq byî tô é zo wuî nghut bê nghut ri. 29 Haú hkûn lé, haû gungsho dông hku lé lo é sû gi, Woi-nyí wum-o dông hku lé lo é sû lé zing-rî ri. Haû eq rajung za, ahkuî le dut nyi ri. 30 Nghut kôlhang, Chyúmdang má hkâsu ga kâ tô ri lhú gâ le, "Haû jùn myhí eq yhangzo yuqzo lé hkat htoq pyám aq; hkâsu mù gâ le, haû jùn myhî é yhangzo yuqzo gi, jùn myhí a nghut su é yhangzo yuqzo eq rahá, silí wunlí lé wó chôm hkam yù râ a nghut." gâ ri. 31 Haû mù luî, gumang wuì ê, nga-nhúng gi, jùn myhî é yhangzô pé a nghut e za, jùn myhí a nghut su é yhangzô pé ru nghut lhê.
* 4:3 Bun zo shî má, zoshâng gâ é lichyúm gi, Yesuq lé a lumjíng shî é bang lé gâ lhê. 4:12 Ngò su dut keq gâ é lichyúm gi, nungmoq le ngò su jep é tarâ mai lut htoq keq gá nau é nghut lhê. 4:24 Sinaq Bùm mâ é dangshikaq gi, jep é tarâ eq sêng é dangshikaq nghut lhê. 4:27 Esai 54:1 4:30 Apûn 21:10