5
Hkrisduq Mâ É Luthkyô
Nga-nhúng luthkyô wó râ matú, Hkrisduq gi, nga-nhúng lé lhoq lhut kat bê nghut ri. Haû mù luî, haû má ru gîng nyì mù, yhumsing gùng lé jun é wòlai hkaû má hkâtaû bainaî nyì kó.
Ngá dang lé matsîng yù keq! Ngò Poluq, nungmoq lé taî kyo kôlé, nungmoq ahpyo-kuq hpyit hkam yù kô é nghut jáng, Hkrisduq gi, nungmoq é matú hai akyû le bò kó râ a nghut. Hau htoq agó, ahpyo-kuq hpyit hkam yu é sû ó yuq lé nghut kôle, ahpyo-kuq hpyit é sû gi, jep é tarâ lhunglháng lé châng kut râ lhê nghû, ngò kyô kat lhê. Jep é tarâ châng shikut é dông mara hkyut san byî é hui naû bang, nungmoq gi, Hkrisduq eq gâng lhûm to bekô nghut luî, haû Garaî jeju mai le byit gyó byuq bekô nghut ri. Ngamoq kúm gi, myit myoqbyu tô é dingmán hkyô lé, haû Woi-nyí é yanmai lumjíng myit èq gyai yhang láng nyi é bang nghut lhê. Hkâsu mù gâ le, Hkrisduq Yesuq má gi, ahpyo-kuq hpyit é nghut nghut, ahpyo-kuq a hpyit é nghut nghut, hai akyû a bò nghut ri; chyitdap myit mai htoq lo é lumjíng myit za sheq, akyû bo lhê.
Nungmoq gi, rago din wú bekô* nghut é wá, haû tengmán hkyô lé a cháng sháng gaq ga, nungmoq lé ó yuq èq hkûm zing pyám kô é lhú? Haû su kut mhoq hpyoq yu é hkyô gi, nungmoq lé ji yù Su chyáng mai htoq lo é a nghut. "Mún ratsuí zo gi, muk long gón lé wó lhoq daû lhê." gâ é dang joq lhê. 10 Nghut kôlhang, nungmoq gi, gotû hkyô dông a lhom yù kó râ nghut lhê nghû, Hkrisduq má hkyak ngò myit lum nyi lhê. Nungmoq lé lhoq byok byî é sû, ó yuq nghut kôle, yhumsing é mara eq rajung za dam byî é hui zo râ nghut lhê. 11 Gumang wuì ê, ahpyo-kuq hpyit é hkyô lé, ngò rû hko nyi ashî nghut le gi, haî mù luî, zing-rî é lé ngò hui zô nyì râ lhú? Haû su kut é nghut jáng, haû tapzîng eq séng luî, manghkáng joq râ a nghut lo. 12 Nungmoq lé lhoq byok nyi é bang gi, hau htoq chyân luî, yhumsing gùng yhumsîng banshoq hpyit pyám kó sháng gaq nghû, ngò wó myit ri.
13 Gumang wuì ê, nungmoq gi, luthkyô wó râ matú ji yù huî é bang nghut akô; nghut kôlhang, nungmoq é luthkyô ahkáng lé, yubak gungsho má hkâcháng nhâng kó, chyitdap myit mai kúm gi, rayuq eq rayuq dojaú lhûm nyì keq. 14 Hkâsu mù gâ le, "Náng gûng lé nàng chyitdap é su, náng é chyangnâm mâ é bang lé le chyitdap aq." gâ é hkunmó má za, jep é tarâ banshoq lo bo to bê nghut lhê. 15 Nungmoq, rayuq eq rayuq ngat lhum myui lhûm nyì kô é nghut le gi, rayuq eq rayuq lhoq htên pyâm lhum kó râ nghut é lé, sidiq nyì keq.
Woi-nyí Èq Asak Duì Râ Hkyô
16 Nghut kôlhang, ngò taí kôlé, Woi-nyí shuî û é dông asak dui nyì keq; haú hkûn, nungmoq gi, yubak gungsho ô nau é hkyô cháng kó râ a nghut. 17 Hkâsu mù gâ le, yubak gungsho ô naù hkyô gi, Woi-nyí eq shai lhûm nyì; Woi-nyí gi, yubak gungsho ô naù hkyô eq shai lhûm nyì, dut ri. Haû í lhum gi, gyè dut lhûm ri; haû mù, nungmoq gi, yhumsîng ô nau é dông hkâkut kó. 18 Nghut kôlhang, nungmoq lé Woi-nyí èq hkyô hî é nghut jáng, nungmoq gi, jep é tarâ ô má a nghut lo nghut ri.
19 Yubak gungsho é muzó gi, de de yhang nghut lhê; haú pé gi, ashop é dông gungsho zùm yap é hkyô, a sân-yúng é hkyô, shut é dông nyì zô lhúm nau é myit, 20 hparà noq hkyô, myoqheq mû kut é hkyô, a jú é hkyô, byoq lhûm é hkyô, manon é hkyô, nhiksoq sup é hkyô, yhumsing wuízat é hkyô, gâng lhum sê é hkyô, hpúng gam é hkyô, 21 ningsû é hkyô, î shuq wut é hkyô, zo yê shuq yê mù achaq achyut kut é hkyô pé eq haú pé su kut é gotû hkyô pé nghut ri; haû su kut nyì yap é bang gi, Garai Gasâng mingdán é silí wunlí lé wó hkam yù râ a nghut nghû, ngò, hí hkûn nungmoq lé taî wú bê eq rajung za, ahkuî lé, nungmoq lé ngò sidiq byî nyi lhê.
22 Nghut kôlhang, Woi-nyí é ashi gi, chyitdap hkyô, gabú hkyô, nguingón hkyô, myit hîng hkyô, nhik-u nû é hkyô, ge é hkyô, lhumzui hkyô, 23 nûm é hkyô, yhumsing gùng lé wó hkang é hkyô pé nghut ri. Haú hkyô pé lé hkûm zing pyám râ tarâ haî le a joq nghut ri. 24 Hkrisduq Yesuq eq séng bê bang kúm gi, yubak gungsho ô naù hkyô lé le, hau é yut yut ô naù myit eq shirong é hkyô pé lé le, tapzîng má jén sat pyám bekô nghut ri. 25 Nga-nhúng gi, Woi-nyí mai asak duì bê nghut mù, haû Woi-nyí htâng châng nyì sháng. 26 Nga-nhúng gi, akôm gyáng dang taí luî, rayuq eq rayuq jeq ho lhûm é eq manon lhûm é bang, a dut nyì sháng gaq.
* 5:7 Rago din wú bekô gâ é gi, woi-nyí hkyô má kô myhang laî lò bê lé taí nau é nghut lhê. 5:9 Shut é dông mhoqshit é hkyô ratsuí gi, muk long gón lé mún èq wó lhoq daû é su, nungmoq banshoq lé wó lhoq nghoq yu pyâm lhê. 5:14 Nhong 19:18