6
Lhunglhâng Bang Lé, Ge É Hkyô Kut Byi Râ Hkyô
Gumang wuì ê, rayuq yuq gi, mara záng kut shut é nghut jáng, Woi-nyí wum-o bò bê bang nungmoq gi, nûm é myit èq haú yuq lé lhoq pun lhoq kyîng yù keq. Nghut kôlhang, nàng gi, gunglaú é a hui sháng gaq, sidiq nyì aq. Rayuq eq rayuq é wòlai lé tê byî lhûm nyì keq; haú dông mai, nungmoq gi, Hkrisduq é tarâ lé wó lhoq dik kó râ nghut lhê. Rayuq yuq gi, yhumsing gùng haî le a nghut é wá, ahkyak su ngam é nghut jáng, haú yuq gi, yhumsing gùng lé mhaû pyâm é sû nghut ri. Yuq hkangmó gi, yhumsîng nyì yap é hkyô lé taû myit wú keq; haú hkûn, yhumsing gùng lé góbang eq whuí nó a râ e za, yhumsing gùng má aróng wó yû râ nghut lhê. Hkâsu mù gâ le, yuq hkangmó gi, ó le ô wò lé wùn waq ra râ dut lhê.
Haû mungdang lé mhoq yu é sû gi, mhoqshit byi sû lé, ge é zè banshoq gàm byi sháng gaq.
Garai Gasang lé gi, wó rhoî râ a nghut, yhumsing gùng yhumsîng mhauzô é hkâhui nhâng kó; byù gi, hô kat é eq rajung za, shû yù râ nghut lhê. Haû yhumsing é yubak gungsho lé lhoq ngón râ matú hô kat é sû gi, myit haû mai htên byoq é hkyô lé myang hkam yù râ nghut lhê; haû Woi-nyí lé lhoq ngón râ matú hô kat é sû kúm gi, Woi-nyí haû mai ahtum abyuq é asak lé myang hkam yù râ nghut lhê. Nga-nhúng gi, ge é hkyô kut é má ngú byuq é bang a dut sháng gaq, hkâsu mù gâ le, haû lé nga-nhúng a tô pyâm é nghut jáng, ahkyíng yam-yoq jé é hkûn, nga-nhúng gi, akyû myang hkam yù râ nghut lhê. 10 Haû mù luî, nga-nhúng gi, kut râ ahkyíng wó tô é u lé, byù lhunglhâng bang lé ge é hkyô kut byi sháng, haû lumjíng hkyô eq sêng é ikun byu pé lé, je riyhang kut byi sháng.
Ahpyo-kuq Hpyit É Hkyô A Nghut E Za, Byù Sik Hpân Huî É Hkyô
11 Ngò, nungmoq lé, ngá é loq èq hkâ-í kô é laiká cham kâ kat byî é lé, wú wú keq!
12 Ahtoq pyâm za ge é hkyô lé kut shit nau é bang gi, ahpyo-kuq hpyit kó sháng gaq ga, nungmoq lé zik shikut nyi é bang nghut akô; yhangmoq haû su kut é hkyô gi, Hkrisduq é tapzing é yanmai zing-ri huî é hkyô lé, koi pyám râ matú za nghut ri. 13 Hkâsu mù gâ le, haû ahpyo-kuq hpyit é bang lháng jep é tarâ lé a cháng kó nghut ri; nghut kôlhang, yhangmoq gi, nungmoq é gungsho eq séng luî wó gumrông kó sháng gaq ga, nungmoq lé ahpyo-kuq hpyit nhâng nau akô nghut ri. 14 Ngò kúm gi, nga-nhûng é Yhumsîng Yesuq Hkrisduq é tapzîng eq séng luî gumrong é mai lai luî, haî má le a gumrông sháng gaq; Yhang é yanmai, mingkan gi, ngá é matú jén sat é hui bê; ngò gi, mingkân é matú jén sat é hui bê nghut lhê. 15 Ahpyo-kuq hpyit é hkyô nghut nghut, a hpyit é nghut nghut, hai akyû a bò; byù sik hpân huî é hkyô za sheq, ahkyak é nghut lhê. 16 Tarâ haû lé châng é lhunglháng bâng é ahtoq má le, haû Garai Gasâng é Israelaq byu pé* é ahtoq má le, nguingón hkyô eq shogyo nhikmyin hkyô gi, ru joq nyî sháng gaq ô.
17 Ahkuî mai gi, ó yuq le ngo lé jamjau a lhoq htoq byi lo sháng gaq; hkâsu mù gâ le, ngò gi, Hkrisduq é dui-nhâng zoshâng nghut é saksé damhkô lé wun wún lhê.
18 Gumang wuì ê, nga-nhûng é Yhumsîng Yesuq Hkrisduq é jeju gi, nungmoq é woi-nyí eq ru joq nyî sháng gaq. Amen.
* 6:16 Bun zo shí lhum mâ é Israelaq byu pé gâ é gi, hpúng byû wuì banshoq lé taí nau é nghut lhê.