EHPESU
Pê Chyáng Hun Kat é Laiká
(Ephesians)
1
Garai Gasang ô nau é eq rajung za, Hkrisduq Yesuq é lagyo nghut sû, ngò Poluq gi, Ehpesu myuq má nyi é, Hkrisduq Yesuq má lhumzui bang nghut é, haû sân-yúng bâng chyáng nguingón dang shit kyô kat lhê.
Nga-nhûng é Îwa Garai Gasang eq Yhumsîng Yesuq Hkrisduq chyáng mâ é, jeju eq nguingón hkyô gi, nungmoq chyáng ru joq nyî sháng gaq ô!
Hkrisduq Mâ É, Woi-nyí Hkyô Shimân Jeju Pé
Mauhkûng htoq tsáng myhâng má, woi-nyí hkyô eq sêng é shimân jeju jung hkangmó lé, Hkrisduq má nga-nhúng lé shimân byi sû, nga-nhûng é Yhumsîng Yesuq Hkrisduq é Yhângwa, Garai Gasang gi, hkungsô wó nyî sháng gaq. Hkâsu mù gâ le, nga-nhúng gi, Garai Gasâng é hí má, chyoiyúng é bang eq mara a bo é bang dut râ matú, Garai Gasang gi, mingkan lé a hpân shi mai, Hkrisduq Yesuq má nga-nhúng lé hkyin yu to bê nghut ri. Hau htoq agó, Yhang, nga-nhúng lé chyitdap é yanmai, Yhang myit nguì ô nau é eq rajung za, Yesuq Hkrisduq mai yhangzô pé kut yu râ matú, hí mai nga-nhúng lé masat to bê nghut ri. Haû mù, Yhang chyitdap é Sû* má, nga-nhúng lé laí laí byi bê nghut é, hpungwup shingkang bo é jeju chyunghuq lé, chôm hkya-on sháng. Garai Gasâng é agùn agó é jeju yanmai, nga-nhúng mara hkyut byî é hui luî, Yhang Zô é sui dông mai, nga-nhúng gi, Yhang má hkyi yù hkyô wó yu é nghut lhê. Jeju haû lé gi, hpaqchyî byéng-yá eq sê gyô é nyan banshoq le kut, Yhang, nga-nhúng lé agùn agó byi bê nghut lhê. Garai Gasang gi, Yhang myit ngui é eq rajung za, Hkrisduq dông mai kut râ matú hen to bê nghut é, Yhâng é zaú tô é hkyô lé, nga-nhúng lé shit bê nghut ri. 10 Sê gyo wuî é hkyô haû gi, lhoq dik râ ahkyíng jé jáng, mauhkûng htoq eq myigùng htoq mâ é lhunglháng lé, Hkrisduq má rading ralhum za kut râ nghut é hkyô nghut lhê.
11 Hkrisduq má sâng-hi myit myoqbyù bang nghut é nga-nhúng gi, Yhâng é hpungwup shingkang lé hkya-on kungtôn sháng gaq ga, 12 Garai Gasang gi, Yhang myit sôn tô é lhunglháng lé ban kut mù, Yhâng ô nau é dông, hí mai myit hpyit doqdân to bê eq rajung za, nga-nhúng lé le, Hkrisduq má hkyin yu to bê nghut ri. 13 Hau htoq agó, nungmoq le, nungmoq é hkyi yù hkyo é gabú danglù gâ é tengmán mungdang lé wó gyo kô é hkûn, Hkrisduq eq sêng é bang dut bekô nghut ri. Nungmoq gi, Hkrisduq lé lumjíng bekô nghut é yanmai, haû gidiq byî tô é Chyoiyúng Woi-nyí dizik htûng tap byî é hui bekô nghut ri. 14 Garai Gasâng é hpungwup shingkang lé hkya-on râ matú, Yhang eq sêng é byu pé hkyi xe yù huî é hkyíng jé shoq, Chyoiyúng Woi-nyí haû gi, nga-nhûng é muizè lé hkyak wó yû râ nghu é masat nghut ri.
Poluq Kyûdung Byî É Hkyô
15 Haû mù luî, Yhumsîng Yesuq lé nungmoq lumjíng é hkyô eq sân-yúng bang lhunglháng lé nungmoq chyitdap é hkyô lé, ngò wó gyô é yanmai, 16 ngò gi, ngá é kyûdung dang má nungmoq lé myit bun uchyang, anum yhang, nungmoq é matú jeju hkya-ôn nyi lhê. 17 Nga-nhûng é Yhumsîng Yesuq Hkrisduq é Garai Gasang nghut é, hpungwup shingkang bò sû haû Îwa gi, Yhang lé nungmoq je sé râ matú, hpaqchyî byéng-yá wó byî é eq san za wó sé nhang é Woi-nyí, nungmoq lé byi sháng gaq nghû, ngò, Yhâng chyáng dûng nyi lhê. 18 Hau htoq agó, Yhang, nungmoq lé ji yu é myit myoqbyù hkyô, hkasû é nghut é lé le, Yhâng é hpungwup shingkang bo é muizè gi, sân-yúng bâng chyáng agùn agó joq nyi é hkyô lé le, Yhâng é kô dik é a-tsam mó gi, lumjíng bang nga-nhûng é matú nghut é lé le, 19 nungmoq wó sé râ matú, nungmoq é myit myoqjí lhoq gyeng byî é hui sháng gaq nghû, ngò kyûdung byî nyi lhê. A-tsam mó haû gi, Garai Gasang, Hkrisduq lé shi é mai lhoq dui toq yû mù, 20 mauhkûng htoq tsáng myhâng má, Yhâng é loqyò hkyam shut zùng nhang é hkûn, chung é wum-o a-tsam mó eq rajung za nghut ri. 21 Hkrisduq gi, uphkang é, ahkáng ayá wó é, a-tsam bo é eq up zô é bang banshoq htoq má le, ahkuí pyat eq htang pyat má myhîng é myìng lhunglhâng é htoq má le, je gyaú é sû nghut lhê. 22 Hau htoq agó, Garai Gasang gi, lhunglháng lé Yhâng é hkyiwa ô má tô to luî, haû noqkuq hpûng é matú, Yhang lé, jung hkangmó é ushuq dut râ dông masat to bê nghut ri. 23 Noqkuq hpúng haû gi, Hkrisduq é gungdu nghut luî, hkyô hkangmó má jung hkangmó lhoq byíng jup é Hkrisduq byíng nyi é nghut ri.
* 1:6 Yhang chyitdap é Sû gâ é gi, Yesuq lé taí nau é nghut lhê.