2
Hkrisduq Má Asak Dui É Hkyô
Laî ló bê hkûn, nungmoq gi, tarâ lu laî é eq mara kut shut é hkyô pê é yanmai, shi tô é bang dut kô é nghut lhê. Haú hkûn, nungmoq gi, mingkan ngón hkyô pé má lhaq châng nyì kô é htoq agó, haû tarâ a cháng bâng é myit má ahkuî mû zuî nyi é sobyô nghut é, maulat lé up sû htâng châng nyì kô é bang nghut lhê. Nga-nhúng banshoq bang le, yhangmoq su kut nyi laî lo é bang chyat nghut mù, yubak mara byíng é suisho ô naù gadaú hkyô má nyi é bang nghut é htoq agó, gungsho ô nau é hkyô pé eq myit é hkyô pé dông za châng wú é bang nghut lhê. Haû mù, góbang eq rajung za, nga-nhúng gi, Garai Gasâng é nhikmo-yo hkyô eq gingdán wú é bang chyat nghut lhê. Nghut kôlhang, shogyo nhikmyin myit gyaí bo é Garai Gasang gi, nga-nhúng, tarâ lu lai luî shi byuq bê bang dut kôlhang, Yhâng é chyitdap myit mó èq, nga-nhúng lé chyitdap luî, Hkrisduq eq rahá asak duì nhâng bê nghut ri. Haû mù, nungmoq gi, Garaî jejû èq za hkyi yu é hui bekô nghut ri. Garai Gasang gi, Hkrisduq Yesuq má, nga-nhúng lé, Yhâng é ge é hkyô shit bê nghut mù, a ung taî é Yhâng é jeju lé, htang pyat má wó shit sháng gaq ga, nga-nhúng lé, Hkrisduq eq rahá lhoq dui toq yû mù, mauhkûng htoq tsáng myhâng má, Yhang eq rahá zùng nhang to bê nghut ri. Hkâsu mù gâ le, nungmoq gi, lumjíng é dông mai Garaî jejû èq za hkyi yu é hui bekô nghut ri. Haû gi, nungmoq chyáng mâ é a nghut, Garai Gasâng jeju chyunghuq za ru nghut lhê. Haû gi, yhumsing é muzó mai wó é a nghut é yanmai, ó yuq le nghutbun râ hkyô a joq. 10 Hkâsu mù gâ le, nga-nhúng gi, Garai Gasâng é loqmú pé nghut mù, nga-nhúng zui saí râ matú, hí hí mai, Garai Gasang hen lajâng tô é ge é muzó pé lé zui saí râ matú, Hkrisduq Yesuq má hpan to hui bê bang nghut lhê.
Hkrisduq Má Rading Ralhum
11 Haû mù luî, nungmoq gi, hí hkûn, hku lé lo é mai yhang tûngbaù pé nghut é hkyô lé le, byu loq èq za gungsho má kut é, "ahpyo-kuq hpyit hkâm bang" gâ é bang mai, nungmoq lé, "ahpyo-kuq hpyit a hkâm bang" ga byi kô é hkyô lé le, myitbun keq. 12 Haú u lé, nungmoq gi, Hkrisduq eq gâng lhûm tô é bang; Israelaq mingbyû a nghut é bang; danggidiq eq sêng é dangshikaq pé má gó ming byù nghut é bang; mingkan htoq má, myoqbyù jowò a joq é eq Garai a wó é bang nghut é lé, myitbun keq. 13 Nungmoq gi, hí hkûn wê gâng nyi é bang nghut kôlhang, ahkuî kúm, Hkrisduq é sui dông mai Hkrisduq Yesuq má shuî chyâng htep é hui bekô nghut ri.
14 Hkâsu mù gâ le, Yhânggùng yhang gi, nga-nhûng é nguingón hkyô nghut ri. Yhang gi, gyoro má kyo tô é madin nghut é a naù a wom hkyô lé hpyoq hpyi pyám byi luî, haû í myû* dut nyi é lé, rahú za dut nhâng bê nghut ri. 15 Haû hkunmó pé eq hkang tô é tarâ pé bo é jep é tarâ lé, Yhâng é gungsho má lhoq htûm pyám bê nghut ri. Haû mù, Yhang ô nau é hkyô gi, haû í myû dut tô é lé, Yhânggùng má yhang, byù sik ra-myû za hpan to râ matú nghut ri; haú dông, simsaq hkyô kut byi bê nghut ri. 16 Yhang gi, a naù a wôm lhûm é hkyô lé, haû tapzîng má lhoq htûm pyám byi mù, haû tapzîng dông mai, byù myu í myu é lé ragùng za kut luî, Garai Gasang eq xoq byi bê nghut ri. 17 Yhang gi, wê gâng nyi é bang nungmoq lé le, chyâng htep nyi é bang lé le, simsaq hkyo é danglù lé hko kyo bê nghut ri. 18 Hkâsu mù gâ le, nga-nhúng í myû gi, Yhang dông mai, Woi-nyí ralhum zâ èq, haû Îwâ chyáng wàng râ hkyô dong bê nghut ri.
19 Hau é yanmai, nungmoq gi, tûngbaù pé eq byù bíng pé a nghut lô é za, Garaî é byu pé eq rahá, mingbyû wuì eq yhumbyù wuì chyat nghut bekô nghut luî, 20 haû lagyô pé eq myiqhtoî pé, hi tô é apûn awang htoq má xuq tô é bang chyat nghut akô; Hkrisduq Yesuq yhang, haú mâ é ahkyak é htungchyûn luqgok dut bê nghut ri. 21 Yhang má, wahpang lhum gón xoq lhûm bùm é nghut mù, haû Yhumsîng má chyoiyúng noqkuq yhûm ralhum dut lò bê nghut ri. 22 Woi-nyí dông mai, Garai Gasang nyì râ jang dut râ matú, nungmoq le, Yhang má, wahpang su tsuq é chôm huî nyi bùm bekô nghut ri.
* 2:14 I myû gâ é gi, Israelaq byu pé eq tûngbaù pé lé gâ lhê. 2:17 Wê gâng nyi é bang gâ é gi, tûngbaù pé lé gâ lhê. 2:17 Chyâng htep nyi é bang gâ é gi, Israelaq byu pé lé gâ lhê.