3
Poluq, Tûngbaù Pê É Tarâ Hkô Sará
Haû su nghut mù, Hkrisduq Yesuq é hkyô lé, nungmoq tûngbaù pê chyáng hko kyô é yanmai, htongbyû dut sû, ngò Poluq gi, nungmoq é matú kyûdung byî lhê.
Nungmoq lé dojaú râ é matú, ngo lé byî tô é Garai Gasâng jeju ayá shî lé, nungmoq gè gè wó gyô wú bekô râ nghut lhê. Haû gi, hí hkûn, ngò, tot é dông kâ tô wú bê eq rajung za, haû zaú tô é hkyô lé, shing-rán dông ngo lé sé nhang é nghut ri. Haú hkyô lé, nungmoq nghap wú é hkûn, Hkrisduq eq sêng é zaú tô é hkyô, ngò rago sê é lé, nungmoq wó sé kó râ nghut lhê. Haû lé, laî lò bê ipyat pé mâ é byu pé lé a sé nhang é nghut kôlhang, ahkuî gi, Garai Gasâng é chyoiyúng é, lagyô pé eq myiqhtoî pé lé, haû Woi-nyí èq hpông shit bê nghut ri. Zaú tô é hkyô haû gi, gabú danglù dông mai, Hkrisduq Yesuq má, Israelaq byu pé eq rahá, tûngbaù pé le, hkûng xoq bang wó dut luî, gungdu ralhûm é gungsho showui showang pé chyat dut é eq, danggidiq byi tô é lé wó chôm hkam yu é bang dut é hkyô nghut ri.
Yhâng é hpungwup a-tsam mai, ngo lé byî tô é Garai Gasâng jeju chyunghuq é yanmai, ngò gi, gabú danglù shî taí râ dui-nhâng zoshâng dut é nghut lhê. Ngò gi, haû Garai Gasâng é byu pé mâ é tiq dik sû htoq má lháng je tiq sû nghut kôlhang, haû Hkrisduq é a ung htoq taî é wó sùt hkyô lé, tûngbaù pê chyáng hko kyo râ matú le, haû lhunglháng lé hpan é Garai Gasang má, laî lò bê ipyat pé má zaú tô é, zaú tô é hkyô haû lé hkâsu kut tô é lé, yuq hkangmó lé taî sân kyo râ matú le, jeju shî, ngo lé byi bê nghut ri. 10 Haû gi, nga-nhûng é Yhumsîng Hkrisduq Yesuq má lhoq pán bê nghut é, Yhang ahtum abyuq myit hpyit tô bê eq rajung za, 11 haû Garai Gasâng é hpaqchyî mó góng lé, noqkuq hpúng dông mauhkûng htoq tsáng myhâng mâ é uphkâng bang eq ahkáng ayá wó bang lé, ahkuî sé nhâng râ matú nghut lhê. 12 Nga-nhúng gi, nga-nhûng é Yhumsîng Hkrisduq Yesuq eq rading ralhum za nghut é yanmai le, Yhang lé lumjíng é yanmai le, Garai Gasang chyáng, wám é myit eq a gyuq a wàm é myit èq wó htep ê é nghut lhê. 13 Haû mù luî, ngò, nungmoq lé dûng tôngbán nau é gi, nungmoq é matú, ngò wuîhke jamjau hui zô é yanmai, nungmoq i-myit hkâgyui kó; haû gi, nungmoq é matú akyû bò râ hkyô nghut lhê.
Ehpesu Myuq Byu Pé Lé Kyûdung Byî É Hkyô
14 Haú pê é yanmai, ngò gi, haû Îwâ é hí má hkyihput htuq luî kyûdûng é nghut lhê. 15 Mauhkûng eq myigùng htoq mâ é Yhâng é ikun byù lhunglháng gi, Yhâng chyáng mai myìng wó yu é chyat nghut lhê. 16 Nungmoq é lumjíng myit mai, nungmoq é i-myit unghkaû má Hkrisduq wó nyi nyì sháng gaq nghû, 17 Yhang é hpungwup shingkang bo é agùn agó wó sùt é mai, nungmoq é i-myit unghkaû mâ é sû lé, Yhâng é Woi-nyí dông, hpungwup a-tsâm èq wum-o lhoq kíng byi râ matú, ngò kyûdung byi lhê. Hau htoq agó, nungmoq gi, chyitdap myit má amyit chîn to luî, awang hi to mù, 18 sân-yúng bang eq rahá, hau é apyî, a-tsûng, myhâng, nik, hkâ-í nghut é lé, rago wó sé kôluî, 19 Garai Gasâng é gumjup é hkyô lhunglhâng èq wó lhoq gumjup yù kó sháng gaq nghû, sê é nyan htoq má gyaú é Hkrisduq é chyitdap hkyô lé, nungmoq wó sé râ matú, ngò kyûdung byi lhê.
20 Ahkuî, nga-nhûng é hkaû má mû zuî nyi é, Yhâng é wum-o a-tsâm é yanmai, nga-nhúng dûng é banshoq eq myit é hkyô lhunglháng htoq je wó kut byî é Su chyáng, 21 haû noqkuq hpûng é yanmai le, Hkrisduq Yesuq é yanmai le, pyat pyat zaí zaí, ahtum abyuq, hpungwup shingkang rû bo nyì sháng gaq ô! Amen.