5
Haû mù, nungmoq gi, chyitdap dik é zoshâng wuì nghut é yanmai, Garai Gasang lé alik yu é bang kut keq. Hkrisduq gi, Yhânggùng lé namngón jung hkungga eq shigu hkungga dông, nga-nhûng é matú Garai Gasâng chyáng Yhânggùng yhang ap byî pyám shoq, nga-nhúng lé chyitdap é su, nungmoq le chyitdap myit èq asak dui nyì keq.
Hau htoq agó, ashop é dông gungsho zùm yap é hkyô, a sansêng é hkyô hkangmó eq myoqnoq é hkyô pé lé, nungmoq taí lháng hkâtaí kó; hkâsu mù gâ le, nungmoq gi, Garai Gasâng é chyoiyúng byu pé nghut lhê. Haû eq rajung za, a taí gíng é, ahoq ahî dang, dangsôm eq hkunchoq dông gyâ é dang pé lé a taî é za, jeju hkya-on dang za taî nyì keq. Hkâsu mù gâ le, ashop é dông gungsho zùm yap é hkyô kut shut sû, a sansêng é sû eq hparà noq é sû nghut é myoqnoq sû ó yuq nghut kôlhang, Hkrisduq eq Garai Gasâng é mingdán má muizè a wó é hkyô lé, nungmoq sê nyì keq. Ó yuq nghut kôle, dangsôm* dông mai nungmoq lé a wó mhaú kó sháng gaq; hkâsu mù gâ le, haú hkyô pê é yanmai, Garai Gasâng é nhikmo-yo hkyô gi, haû jìno a gyo bâng é ahtoq má jé râ nghut lhê. Haû mù luî, haú bâng chyáng hkâbo wang lòm kó.
Hkâsu mù gâ le, nungmoq gi, hí hpyang mauchut tuq dut é bang nghut lhê; nghut kôlhang, ahkuî gi, haû Yhumsîng má maubó pé nghut bekô nghut ri. Haû Yhumsîng ô nau é hkyô haî nghut é lé ho htoq yû mù, maubó é yhangzô pé dông asak dui keq. 10 Hkâsu mù gâ le, haû maubó é ashi gi, ge é hkyô banshoq, dingmán é hkyô eq tengmán hkyô chyat nghut ri. 11 Haû ashi a zuî é mauchut tuq muzó má a bo wang lom é za, yhangmoq é mara lé tûn shit keq. 12 Hkâsu mù gâ le, haû jìno a gyo bang haq zaú kut é hkyô lé gi, taî htoq le lháng hoq hpo nghut ri. 13 Nghut kôlhang, junghkang jungmó lé, haû maubó èq tûn shit jáng gi, wó byu-myang é chyat dut râ nghut lhê. 14 Hkâsu mù gâ le, junghkang jungmó lé byu-myàng nhang é gi, maubó nghut ri. Hau é yanmai,
"Yhup ngón nyî sû ê, toq aq, haû shi é mai dui toq aq hkoi; haû jáng, Hkrisduq gi, nang lé duqbó byi râ nghut lhê."
ga luî taî tô é nghut lhê.
15 Haû mù luî, nungmoq hkâsu kut asak dui é hkyô má gyai sidiq nyì keq; hpaqchyî a bò bang su a nghut é za, hpaqchyî bò bang su kut nyî keq. 16 Buinyì ahkyíng shí pé gi, agè ashop é yanmai, wó é ahko ahkáng banshoq lé ge dik é dông chung jaì keq. 17 Hau é yanmai, byù ngok pé a dut é za, haû Yhumsîng ô nau é hkyô gi, haî nghut é lé, sê gyô yu nyì keq. 18 Haû achaq achyut é yubak hkyô lhoq htoq é î lé hkâshuq wut kó; Woi-nyí lé kúm byíng nhang nyì keq. 19 Nungmoq gi, hkya-on kungtôn dang dông le, hkya-on mahkôn dang dông le, woi-nyí eq sêng é mahkôn dông le, rayuq eq rayuq dáng nyo lhum luî, nungmoq é i-myit unghkaû mai, haû Yhumsîng lé mahkôn hkôn mù, lhoq ngón nyî keq. 20 Nga-nhûng é Yhumsîng Yesuq Hkrisduq é myìng lé lang luî, jung hkangmó é matú, haû Îwa Garai Gasang lé, hkâ-nhám le jeju hkya-ôn nyì keq.
21 Hkrisduq lé hkungga hpautap é myit èq, rayuq eq rayuq hpautap lhûm nyì keq.
Myi Eq Làng
22 Ikun myhî pê ê, haû Yhumsîng uphkang é dông châng é su, nungmoq é ikun hpô pé uphkang é dông châng nyì keq. 23 Hkâsu mù gâ le, Hkrisduq gi, haû noqkuq hpûng é ulhum nghut é su, haû ikun hpó gi, ikun myhî é ulhum nghut nyi ri; Hkrisduq gi, haû Yhâng gungdu nghut é noqkuq hpúng lé hkyi yù Sû nghut ri. 24 Haû noqkuq hpúng gi, Hkrisduq uphkang é dông châng é su, ikun myhî pé le, hkyô hkat hkangmó má, yhangmoq é ikun hpô pé uphkang é dông châng nyì râ lhê.
25 Ikun hpô pé ê, Hkrisduq gi, haû noqkuq hpúng lé chyitdap luî, hau é matú Yhânggùng lé Yhang ap pyâm é su, nungmoq é ikun myhî pé lé chyitdap nyì keq. 26 Yhang haû su kut é gi, haû noqkuq hpúng lé, mungdang dông wuì má chî pyám luî, lhoq sân-yúng yû râ eq, 27 haû noqkuq hpúng gi, agè agaú é eq a-ká akông é hkyô haî le a bo é za, mara hûn râ hkyô a bo é eq chyoiyúng é, hpungwup shingkang bo é noqkuq hpúng dông, Yhânggùng lé wó ap byi râ matú nghut lhê. 28 Haû eq rajung za, ikun hpô pé gi, yhangmoq é ikun myhî pé lé, yhumsing gungdu lé su chyitdap râ dut lhê. Yhumsing é ikun myhí lé chyitdap é sû gi, yhumsing gùng lé le, chyitdap é sû nghut bê. 29 Ó yuq le, yhumsing gùng lé a chyitdap a kut é za, Hkrisduq gi, haû noqkuq hpúng lé kut byî nyi é su, yhumsing gùng lé byi tso byi huq luî, rago wú zúng nyi é nghut lhê. 30 Hkâsu mù gâ le, nga-nhúng gi, Yhâng é gungdû é gungsho showui showang pé chyat nghut lhê. 31 Haû mù, "Hau é yanmai, yuqgè gi, înu îwa eq gang luî, yhangmyi eq zùm-yap mù, yhangnhik í yuq gi, gungsho ralhum za dut kó râ nghut lhê." gâ tô ri. 32 Haú hkyô gi, gyai yhang zaú tô é hkyô nghut ri. Nghut kôlhang, ngò gi, haû Hkrisduq é hkyô eq noqkuq hpûng é hkyô lé taî nyi é nghut lhê. 33 Haû mù, nungmoq yuq hkangmó gi, yhumsing gùng lé chyitdap é su, yhumsing é ikun myhí lé le chyitdap râ dut lhê; haû ikun myhí le, yhâng é ikun hpó lé hkungga râ dut lhê.
* 5:6 Dangsôm gâ é gi, Garai Gasâng é nhikmo-yo hkyô a jé râ ga taî é dang nghut lhê. 5:14 Dang ngho shî gi, hí lhê é noqkuq hpûng pé taî gyó lo é dang nghut lhê. 5:31 Apûn 2:24