6
Zo Wuî Eq Mó Wui É Hkyô
Zoshâng wuì ê, haû Yhumsîng má, nungmoq é mó wui é jìno gyo keq; hkâsu mù gâ le, haû gi, kut gíng é hkyô nghut ri. "Náng é înu îwa lé hkungga aq. Haû jáng, nàng, nyì ngón yuqyò mù, myidàm htoq má náng é asak chyungxe hing nyì râ nghut lhê." gâ é dang gi, danggidiq lom é sâng-hî lhum hkunmó nghut ri.
Îwa pé ê, nungmoq é zo wuî lé nhikjum a lhoq yô é za, haû Yhumsing é mhoq kyo hkyô eq mhoqshit lhoq pun hkyô dông yhangmoq lé baú kô nyì keq.
Jùn Pé Eq Junsing Pê É Hkyô
Jùn pé ê, nungmoq gi, Hkrisduq é jìno gyô é su, gyuq hkunggâ é eq lhumzuî é myit mai, nungmoq é myidàm htoq mâ é junsing pê é jìno gyo keq. Nungmoq gi, yhangmoq é hí má za, myoqdong ho é dông kut é a nghut é za, Hkrisduq é jùn pé su, Garai Gasang ô nau é hkyô lé, nungmoq é i-myit unghkaû mai châng kut nyi keq. Byù lé za dojaú é dông a nghut é za, haû Yhumsîng lé dojaú nyi é dông le, shirông myit èq dojaú nyî keq. Hkâsu mù gâ le, jùn nghut nghut, luthkyô wó sû nghut nghut, ge é hkyô kut nyi é nghut jáng, haû Yhumsîng gi, yuq hkangmó lé shigyaú râ nghut é lé, nungmoq sê nyi lhê.
Junsîng pé ê, nungmoq le, nungmoq é jùn pé lé haû eq rajung za kut byî nyì keq. Yhangmoq lé hkâkyuq zo kó; nungmoq sê é eq rajung za, yhangmoq eq nungmoq é Yhumsîng hpó gi, mauhkûng htoq má nyi é nghut luî, Yhang gi, myoqdong hkyin é hkyô a bo é sû nghut lhê.
Garai Gasâng É Gyè Hking
10 Ló htâng má, taí nau é hkyô gi, haû Yhumsîng eq Yhâng é hpungwup a-tsam mó má wum-o bo nyì keq. 11 Haû nat Tsadán wá dâ é hpaqchyî pé lé, nungmoq wó he-ngik pyám kó sháng gaq, haû Garai Gasâng é gyè hking banshoq lé wut to keq. 12 Hkâsu mù gâ le, nga-nhúng gi, gungsho eq sui lé htuq htîng é bang a nghut é za, haû uphkâng bang, ahkáng ayá wó bang, mauchut tuq dut é mingkan shi é a-tsam pé eq mauhkûng htoq tsáng myhâng mâ é agè ashop é byò eq sêng é wum-o pé lé, htuq htîng é bang ru nghut lhê. 13 Haû mù luî, Garai Gasâng é gyè hking banshoq lé wut to keq; haú hkûn sheq, nungmoq gi, agè ashop hkyô jé é buinyì má, yhumsîng jowò má wó yap gîng to mù, hkyô hkat hkangmó lé ban kut jáng, wó yap ging tîng nyì kó râ nghut lhê. 14 Haû mù, nungmoq é hpyidum má tengmán hkyô hpyihit hit mù, dingmán hkyô wànggò-long lé gò luî, 15 nungmoq é hkyî má gi, haû simsaq hkyô byî é gabú danglù hkô râ rì rì kut to mù, ging ging yap nyì keq. 16 Hau htoq agó, haû agè ashop su é myiduq é myoshi lhunglháng lé wó sat ung pyám râ matú, lumjíng hkyô nghu é golong lé chung to keq. 17 Hkyi yù hkyô shamtoq muq lé tsûng to luî, Garai Gasâng é mungdang nghut é, haû Woi-nyí é shâm lé wun chûng keq. 18 Ahkyíng hkangmó má, kyûdung dang eq dûng tôngbán é dang ajung jûng èq, haû Woi-nyí má kyûdûng nyì luî, machya nyì uchyang, sân-yúng bang banshoq é matú, hkâ-nhám le, xoq xoq kyûdung byî nyì keq.
19 Haû gabú danglu é yanmai, shamtoq-tui hut huî é lagyo rayuq ngò nghut nyì kôlhang, haû gabú danglù nghut é zaú tô é hkyô lé, a gyuq a wàm wó taî kyo luî, 20 ngò taí râ dut é lé, a gyuq a wàm wó taî sân kyo shoq, ngá nhut hpóng hkangmó, ngò taí râ mungdang pé lé byi sháng gaq, ngá é matú le, kyû bo dung byî nyì keq.
Shi-kyám Dang
21 Haû Yhumsîng má, chyitdap é gumang eq lhumzuî é dui-nhâng zoshâng nghut sû, Tuhkiku gi, nungmoq lé jung hkangmó taî kyo râ nghut luî, ngò hkâsu nghut nyi é hkyô eq haî kut nyi é hkyô lé, nungmoq wó sé kó râ nghut lhê. 22 Ngamoq hkâsu nghut nyi é hkyô lé, nungmoq wó sé râ eq, yhang, nungmoq lé myit wum wó byi râ matú za myit myoqbyù luî, yhang lé, ngò, nungmoq chyáng nhang kat é nghut lhê.
23 Îwa Garai Gasang eq Yhumsîng Yesuq Hkrisduq chyáng mâ é lumjíng hkyô má bo é chyitdap myit eq nguingón hkyô gi, haû gumang wui chyáng ru joq nyî sháng gaq ô! 24 A dat htûm é chyitdap myit mai, nga-nhûng é Yhumsîng Yesuq Hkrisduq lé chyitdap é lhunglhâng bang chyáng, Garaî jeju gi, ru joq nyî sháng gaq ô!
6:3 Htoq Ló 20:12