YOHAN
Hî Dàm Hun Kat é Laiká
(1 John)
1
Asak Mungdang
Ngò gi, haû sâng-hi mai joq nyì mù, ngamoq wó gyô wú bê é, ngamoq é myoq èq myang wú bê é, ngamoq rago za wú wú bê é, ngamoq é loq eq záng wú bê é, asak mungdang eq sêng é hkyô lé, nungmoq lé taî kyô kat lhê. Asak haû gi, htoq shit bê nghut mù, ngamoq gi, haû lé myang wú luî, saksé hkám bê; haû Îwa eq rahá nyi wú é, ngamoq chyáng htoq shit bê nghut ê ahtum abyuq é asak haû lé nungmoq lé taî kyô lhê. Ngamoq eq zùm yap é hkyô lé, nungmoq le wó sháng gaq nghû, ngamoq gi, myang wú bê eq wó gyô wú bê hkyô lé, nungmoq lé taî kyô lhê. Ngamoq gi, haû Îwa eq le, Yhâng zo Yesuq Hkrisduq eq le, zùm yap nyi é bang nghut lhê. Ngamoq é gabú hkyô byíng jup sháng gaq nghû, ngamoq gi, nungmoq lé shí hkyô ká byî kat lhê.
Maubó Hkaû Má Sô Nyì Râ Hkyô
Garai Gasang gi, maubó nghut lhê; Yhâng chyáng mauchut ratsuí lháng a bò nghut ri. Shí hkyô gi, Yhangzô chyáng mai ngamoq wó gyô yù luî, nungmoq lé taî kyô é danglù nghut lhê. Nga-nhúng gi, Yhang eq zùm yap nyi lhê nghû taí kôlhang, mauchut hkaû má ru sô nyi bum é nghut jáng, nga-nhúng gi, mhaû é bang dut mù, haû tengmán hkyô dông asak a dui é bang nghut ri. Nghut kôlhang, Yhang gi, maubó má nghut nyi é eq rajung za, nga-nhúng le haû maubó má sô nyi é nghut le gi, nga-nhúng rayuq eq rayuq zùm yap nyì bê nghut luî, Yhang zo Yesuq é sui gi, nga-nhûng é mara banshoq lé lhoq sân-yúng pyám byi râ nghut lhê.
Mara a bò nghû nga-nhúng taî é nghut le gi, yhumsing gùng yhumsîng mhaû pyám luî, haû tengmán hkyô gi, nga-nhûng chyáng a bò nghut ri. Nghut kôlhang, nga-nhúng gi, yhumsing é mara lé yín yu é nghut jáng, Yhang gi, wó lum é sû eq tengmán é sû nghut é yanmai, nga-nhûng é mara lé hkyut pyám byi luî, a ding a mán é hkyô banshoq mai le, nga-nhúng lé lhoq sân-yúng byi râ nghut lhê. 10 Nga-nhúng gi, mara a kut shut nghû taî é nghut jáng, nga-nhúng mai Yhang lé mhaú sû nghû chyo pyâm é nghut luî, Yhâng é mungdang gi, nga-nhúng má a bò nghut ri.