3
Haû Yhumsîng Jé Lé Râ Buinyì
Chyitdap é luzúm wuî ê, shî gi, nungmoq lé ngò í dá nghû râ dàm ká byî kat é laiká nghut lhê. Laiká shî í lhum má, nungmoq é sansêng é i-myit lé lhoq toq râ matú taî pûn kat é laiká nghut lhê. Haû gi, chyoiyúng myiqhtoî pé mai laî lò bê hkûn taî tô é dang pé eq, nga-nhûng é Yhumsîng eq hkyi yù Sû mai, nungmoq é lagyô pé dông byî to bê nghut é hkunmó lé, ngò, nungmoq lé bun nhâng naù luî nghut lhê.
Sâng-hi má, ló htâng é buinyì pé má yhumsing é agè ashop ô naù hkyô má cháng luî taî hpoi bang htoq lô râ nghut é lé, nungmoq sê gyô to ra râ nghut lhê. Haú bang gi, "'Dum jé lé râ' ga Yhang gidiq byî é gi, hkâmá lhú? Nga-nhûng é îchyí îwâ pé gi, shi byuq ló bekô nghut mù, junghkang jungmó gi, mau htoq xâng hkun mai dut é su roq dut nyi ri." ga taí kó râ nghut lhê. Nghut kôlhang, yhangmoq gi, a-nham lé, Garai Gasâng é hkunmó mai, mauhkûng pé joq é eq, myigùng gi, wuì mai dut htoq nhâng mù, wuì dông hpan tô é hkyô lé, a sé gûn kut pyâm akô nghut ri. Wuì hau èq sheq, haú hkun lhê é mingkan lé dowuî tíng mù, lhoq htên pyâm é nghut lhê. Ahkui lhê é mauhkûng pé eq myigùng lé gi, tarâ a hkungga bang htên byoq hui râ nghut é, tarâ jéyáng é buinyì jé shoq, myi má nyhé râ matú, hkunmó hau èq Yhang hkong to bê nghut ri.
Nghut kôlhang, chyitdap é luzúm wuî ê, haû Yhumsing é hí má, ra-nyí gi, zanwut rahkyîng dông, zanwut rahkyîng gi, ra-nyí dông nghut é hkyô shî lé, hkâtô-myhí kó. Haû Yhumsîng gi, Yhâng é danggidiq lé hân a lhoq dik ga byù ra-am myit ngam pyâm é su, nyhâm é Sû a nghut. Yhang gi, ó yuq le htên byoq byuq râ lé a ô nau é yanmai, yuq hkangmó myit lhîng râ lé za ô naù mù, nungmoq lé myit hîng byî nyi é nghut lhê.
10 Nghut kôlhang, haû Yhumsing é buinyì gi, hkau sû su a bûn nùng má jé râ nghut lhê. Haú buinyì má, mauhkûng pé gi, mying hum htê eq byuq byuq râ nghut lhê; duqbó-gûng pé gi, myî èq lhoq htên pyâm é hui luî, myigùng eq haú mâ é joq mijoq gi, nyé gyó byuq râ nghut lhê.
11-12 Joq mijoq gi, haú hkyô dông lhoq htên pyâm é hui râ nghut é yanmai, nungmoq gi, hkasû é byu pé dut ra râ lhú? Nungmoq gi, haû Garai Gasâng é buinyì lé ho nyi é eq buinyì haû hân za jé râ lé ô nau nyi é hkûn, chyoiyúng é eq tarâ hkunggâ é asak duì hkyô dông nyì ra râ nghut lhê. Buinyì haû gi, mauhkûng pé lé, myî èq lhoq htên pyám luî, duqbó-gûng pé le, lûm nyé luî, nyé yui pyâm é buinyì dut râ nghut lhê. 13 Nghut kôlhang, nga-nhúng gi, Garaî é danggidiq nghut é, dingmán hkyô é yhûm, mauhkûng asik eq myigùng asik lé, myoqbyu nyi é bang nghut lhê.
14 Haû nghut mù luî, chyitdap é luzúm wuî ê, nungmoq gi, haú hkyô lé myoqbyu é bang nghut kô é yanmai, Yhang é hí má achaq achyut a dut é eq mara hûn râ hkyô a bo é za, Yhang eq nguingón nyî râ hkyô lé gyai yhang shikut nyì keq. 15 Nga-nhûng é chyitdap gumang Poluq gi, yhang lé, Garai Gasang byî tô é hpaqchyî byéng-yá èq, nungmoq chyáng ká byi bê eq rajung za, nga-nhûng é Yhumsing é myit hîng hkyô gi, hkyi yù hkyô nghut é lé matsîng to keq. 16 Poluq gi, yhang kâ é laiká pé banshoq má, haú hkyô pé eq séng luî rajung za kâ shit tô ri. Yhang é laiká hkaû pé má, ra-am gi, sê gyo wuî é hkyô pé bo é yanmai, a mhoq wú é bang eq a gingtîng é bang gi, gotû Chyúmdang pé lé lichyúm htaî lhik pyám kô é su, yhangmoq lichyúm htaî lhik pyám kômù, yhumsîng htên byoq hkyô kut yu nyi akô nghut ri.
17 Haû mù luî, chyitdap é luzúm wuî ê, nungmoq gi, shí hkyô lé sê to gù nghut é yanmai, tarâ a chûng bâng é shut shaî hkyo èq nungmoq lé a wó shuî nghoq yû râ eq, nungmoq é gaû é jowò mai a wó byit gyó byuq sháng gaq, yhumsing gùng yhumsîng upzúng nyî keq. 18 Nga-nhûng é Yhumsîng eq hkyi yù Sû nghut é Yesuq Hkrisduq é jeju eq hpaqchyî hkyô má, nungmoq kô myhang lò kó sháng gaq. Hpungwup shingkang gi, Yesuq Hkrisduq chyáng, ahkuî le, ahtum abyuq le, ru joq nyî sháng gaq ô! Amen.