2
Sará Apyoq Pê É Hkyô
Nghut kôlhang, myiqhtoi pyoq pé gi, Israelaq byù haú bâng é ahkaû má nyi wú bê nghut lhê, haû eq rajung za, nungmoq é ahkaû má le sará apyoq pé nyì râ za nghut lhê. Yhangmoq gi, htên byoq hkyô nghut é byoq gang râ mhoqshit hkyô pé lé, haq lhoq pyo é htoq agó, yhangmoq lé wuì yu é, Yhumsîng lé lháng he-ngik pyám kó râ nghut lhê. Haû mù, yhangmoq gi, yhumsing gùng yhumsîng byòdàn tung htên byoq hkyô jé nhâng bekô râ nghut lhê. Byù myo myo gi, haú bâng é ahoq ahî hkyô má cháng kó râ eq, tengmán hkyô lé taî hpoî pyám nhâng kó râ nghut lhê. Sará apyoq haú bang gi, yhangmoq myoqnoq é hkyô má, yhangmoq kut htoq tô é mhô-myi dông nungmoq lé mhaú zo kó râ nghut lhê. Yhangmoq lé mara dam byi hkyô gi, gohkûn mai yhangmoq ahtoq má lhâng to gù bê nghut é htoq agó, yhangmoq é htên byoq hkyô gi, yhup myhî tô nyi é a nghut.
Hkâsu mù gâ le, Garai Gasang gi, mara kut shut é maumâng pé lé lháng a ha bûn é za, ngaraî ming má hkyô pyám luî, tarâ jéyáng é hui râ hkûn jé shoq, yhangmoq lé tuq tuq chut é dong hkaû má kat tô é nghut lhê. Yhang gi, tarâ a hkunggâ é byu pé lé dowuî tîng é hkûn, gohkun lhê é mingkan lé a ha bun nghut ri, nghut kôlhang, dingmán é hkyô lé hko kyô é sû Noaq eq gotû nyhit yuq lé hung yu é nghut ri; Yhang gi, Sodom eq Gomoraq myuq lé, myi-mhop dut shoq nyhê hkyô pyâm é dông mara dam byi luî, tarâ a hkungga bâng chyáng dut lò râ hkyô é azòng kut tô é nghut ri; nghut kôlhang, tarâ a chûng bâng é achaq achyut asak duì hkyo é yanmai myit wui myit hke huî é, haû dingmán sû Lot lé hkyi htoq yu é nghut ri; (hkâsu mù gâ le, dingmán sû haû gi, nyí hkangmó yhangmoq ahkaû má nyi nyi é nghut luî, tarâ a chûng é muzó hkyô lé, yhang wó myâng wó gyô é yanmai, yhâng é dingmán myit má gunjâng é hui sû nghut ri.) Haû su nghut é nghut jáng, Yhumsîng gi, tarâ hkunggâ é byu pé lé, wuîhke hkyô mai hkâsu kut hkyi htoq yû râ eq, a dingmán é bang lé, tarâ jéyáng é buinyì jé shoq, dam byî é hkyô lé xoq kut nyi é u má hkâsu kut zuî zing to râ lé sê lhê. 10 Haû yubak gungshô é htên byoq sê é yut yut ô naù hkyô châng é eq ahko ahkáng lé wú tiq bâng chyáng, haú hkyô hkyak dut râ nghut lhê.
Byù haú bang gi, ngegáng-htu é eq nghutbûn é bang nghut kôluî, mauhkûng bang lé lumù gansâng râ lé a gyuq kó nghut ri; 11 nghut kôlhang, maumang lagyô pé lháng gi, wum je bo é eq a-tsam je bo é nghut kôle, haû Yhumsing é hí má, haû mauhkûng bang lé mara hun é dông lumù gansâng hkyô a wám kut kó nghut ri. 12 Nghut kôlhang, haû sará apyoq pé gi, yhumsîng a sê gyô é hkyô pé lé rhoî dang taî akô. Yhangmoq gi, haû chyup yu é hui luî, lhoq htên pyâm é hui râ matú za hku lé lo é, nhik a bo é tân jung dusak dông nghut akô; dusak haú pé su, yhangmoq le, htên byoq byuq kó râ nghut lhê.
13 Yhangmoq gi, nò shoq kut bekô nghut é yanmai, nò shoq kut é hui zo kó râ nghut lhê. Yhangmoq é ngón kún nau é myit gi, nyí mó káng lé lháng gungsho yut yut ô naù hkyô lhoq dik râ matú nghut ri. Yhangmoq gi, nungmoq eq rahá zoshuq poî kut kô é hkûn, mhaû é lé yhangmoq é ngón hkyô kut kômù, agè agaú é eq achaq achyut é bang nghut akô. 14 Yhangmoq é myoqjí pé má gi, su-myi sulàng lú hkyô byíng zan to kômù, mara kut é hkyô lé hkâ-nhám le a hkying kó nghut ri; yhangmoq gi, a gingtîng é bang lé mhoq hpyoq yu akô; yhangmoq gi, myoqnoq é hkyô má kûng é bang nghut kômù, nhîng pyâm é hui bang nghut akô. 15 Yhangmoq gi, haû díng é hkyô lé tô pyâm to kômù, Beora é yhangzo nghut é, agè ashop hkyo é ahpau lé chyitdap sû Balam é hkyô má châng yông wún bekô nghut ri. 16 Nghut kôlhang, Balam gi, yhang kut shut é hkyo é yanmai, logúng èq tân mhoqshit é hui ri; dang a dat nyo é logúng haû gi, byu é htê dông dang taî lò mù, myiqhtoi hpó a gyîng é hkyô lé hkûm tang pyâm ri.
17 Byù hau bang gi, wuì a bo é wuìhtung eq, laidûn èq mut tâng ló é nghansoq eq pûng kômù, yhangmoq é matú gi, tuq tuq chut é mauchut hkaû lé lajang to bê nghut ri. 18 Hkâsu mù gâ le, yhangmoq gi, asôm gyáng dang lé taí mù, yubak gungshô é yut yut ô nau é hkyô dông mai, haû shut shai é hkyô má asak dui nyi é mai asik za hpang htoq lo é bang lé, mhoq hpyoq yù akô nghut ri. 19 Yhangmoq gi, haú bang lé luthkyô byi râ gidiq byi kô é nghut kôle, yhangmoq gùng gi, htên byoq hkyô lhoq htoq é gungsho yut yut ô naù hkyo é jùn dut nyi akô; haî mù gâ le, byù rayuq gi, yhumsîng lé hai èq up sing le, hai é jùn nghut lhê. 20 Byu pé gi, nga-nhûng é Yhumsîng eq hkyi yù Sû nghut é Yesuq Hkrisduq lé sê é dông mai, mingkân é agè ashop hkyô mai wó hpang lut htoq bê nghut kôle, yhangmoq lé hau èq tuî yup tô é dum hui luî, ung pyâm é hui kô é nghut jáng, yhangmoq é matú, hí lhê htoq má je wuî byuq kó râ nghut lhê. 21 Haû dingmán é hkyô lé yhangmoq sé luî, yhangmoq lé ap byî to bê nghut é chyoiyúng hkunmó lé tô pyâm to mù lhing taû ló byuq kô é htoq má, haú hkyô lé a sê é gi, yhangmoq é matú je gè kó râ nghut lhê. 22 "Hkui gi, yhang hpat tô é lé dum taû zô lhê." gâ é eq, "Waq gi, chî pyám byî é htâng, yhâng é galhu htum má dum taû lhû lhê." gâ é sanghkyang gi, yhangmoq chyáng dik bê nghut ri.
2:22 Sânghkyang 26:11